Nájdených 237
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
450/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov 01.01.2020
449/2019 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa vydáva zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky 01.01.2020
221/2016 Z. z. Nariadenie na uvádzanie množiteľského materiálu a ovocných drevín na výrobu ovocia na trh 01.01.2017
151/2016 Z. z. Vyhláška o agrochemickom skúšaní pôd a o skladovaní a používaní hnojív 15.04.2016
387/2013 Z. z. Zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín 01.01.2014
360/2011 Z. z. Nariadenie vlády o hygienických požiadavkách na predaj a dodávanie mlieka 01.11.2011
45/2010 Z. z. Vyhláška o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci 01.03.2010
507/2009 Z. z. Nariadenie o šírení rakovinovca zemiakového a háďatka zemiakového 01.07.2010
350/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o vinohradníctve a vinárstve 01.09.2009
347/2009 Z. z. Nariadenie o poskytovaní dočasnej štátnej pomoci pre pestovateľov cukrovej repy 01.09.2009
341/2009 Z. z. Nariadenie o podpore spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách 01.09.2009
313/2009 Z. z. Zákon o vinohradníctve a vinárstve 01.09.2009
202/2009 Z. z. Zákon o právnej ochrane odrôd rastlín 01.06.2009
15/2009 Z. z. Vyhláška o spôsobe vedenia ovocných sadov a chmeľníc 01.02.2009
365/2007 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti vykonávania odrodových skúšok rastlín 15.08.2007
364/2007 Z. z. Vyhláška o vykonávaní uznávania a skúšania množiteľského materiálu rastlín 15.08.2007
239/2007 Z. z. Nariadenie o výbere žiadostí o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia 01.06.2007
69/2007 Z. z. Vyhláška o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe 14.02.2007
51/2007 Z. z. Nariadenie o požiadavkach na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh 01.02.2007
50/2007 Z. z. Nariadenie o registrácii odrôd pestovaných rastlín 01.02.2007