Zákon č. 256/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

Čiastka 108/2001
Platnosť od 11.07.2001
Účinnosť od 01.08.2001

256

ZÁKON

z 13. júna 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákona č. 80/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 2 sa slová „národné parky, štátne prírodné rezervácie a chránené náleziská, vybrané chránené územia“ nahrádzajú slovami „chránené územia a ich ochranné pásma“.

2. V § 5 ods. 1 sa za slovami „(§ 32 a 33)“ vypúšťa čiarka a slová „Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky“ sa nahrádzajú slovami „a Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).“.

3. Poznámky pod čiarou k odkazom 2, 6b a 6c znejú:

2) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, § 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

6b) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 14 a 15 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

6c) § 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.“.

4. V § 12 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Rozdeľovací plán má grafickú časť (umiestnenie náhradných pozemkov) a písomnú časť (register nového stavu).“.

5. V § 12 ods. 7 písmeno b) znie:

b) obsahoval údaje katastra nehnuteľností.“.

6. V § 14 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

(1) Pred schválením vykonania projektu pozemkových úprav sa aktualizuje register pôvodného stavu na právny stav spolu s rozdeľovacím plánom. Na vykonanie aktualizácie registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu zastaví orgán katastra na základe výzvy správneho orgánu zápisy do katastra nehnuteľností v obvode projektu pozemkových úprav na 60 dní pred predpokladaným termínom schválenia vykonania projektu pozemkových úprav.“.

Doterajšie odseky 1 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 7.

7. V § 14 ods. 3 sa slová „evidencii nehnuteľností vedenej podľa osobitných predpisov.10)“ nahrádzajú slovami „katastri nehnuteľností.10)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.“.

8. V § 15 ods. 2 sa za slová „projektu pozemkových úprav“ vkladajú slová „alebo do zániku podniku,13aa) ktorý hospodári na pôde bez právneho nástupcu, alebo do rozhodnutia o odňatí pozemku z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Návrh na urýchlené usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov môže podať aj Slovenský pozemkový fond (§ 34 až 36) ohľadne pozemkov, ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:

13aa) § 68 ods. 1 a § 254 ods. 1 Obchodného zákonníka.
§ 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.“.

9. V § 15 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Plán opatrení potrebných na hospodárenie v novom usporiadaní pozemkov (odsek 2) obsahuje aj zistenie melioračných stavieb. Náklady spojené so zistením melioračných stavieb znáša ich vlastník alebo správca.

(4) Ak návrh podľa odseku 2 podá Slovenský pozemkový fond, uhradí náklady spojené s vyhotovením zjednodušeného rozdeľovacieho plánu a náklady spojené s vymeraním pozemkov.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.

10. V § 25 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Projekt pozemkových úprav sa autorizačne a úradne overuje.16a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

16a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 178/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii.“.

11. V § 34 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Pozemkový fond nie je zriadený na podnikanie. Svoju činnosť vykonáva podľa tohto zákona a osobitných predpisov21a) vo verejnom záujme a z tejto činnosti mu vznikajú práva a záväzky.“.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

21a) Zákon č. 229/1991 Zb.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.“.

12. V poznámke pod čiarou k odkazu 23 sa citácia „Napr. § 11, 17, 18 a § 22 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb.“ nahrádza citáciou „Napríklad § 11, 17, 18 a § 22 ods. 4 zákona č. 229/1991 Zb., zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 61/1977 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

13. V § 34 ods. 4 písmeno d) znie:

d) nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, ktoré sú právoplatným rozhodnutím príslušných orgánov štátnej správy určené na výstavbu alebo ťažbu, prevedie do vlastníctva fyzickej osoby alebo právnickej osoby najmenej za cenu zistenú podľa cenového predpisu;23b) za cenu zistenú podľa cenového predpisu23b) prevedie správu týchto nehnuteľností.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23b znie:

23b) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.“.

14. § 34 sa dopĺňa odsekmi 7 až 11, ktoré znejú:

(7) Pozemkový fond môže stavby a nimi zastavané pozemky, ktoré spravuje podľa odseku 3 a o ktoré neprejavili záujem oprávnené osoby, predať v obchodnej verejnej súťaži23c) s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva, ktoré určí jej podmienky.

(8) Na predaj nehnuteľností podľa odseku 7 sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.23d)

(9) Nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, na ktorých podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie23e) majú byť umiestnené verejnoprospešné stavby,23f) ktorých stavebníkom bude obec, môže pozemkový fond previesť len do vlastníctva obce.

(10) Nehnuteľnosti podľa odseku 9 prevedie pozemkový fond zmluvou o prevode vlastníctva bezodplatne do vlastníctva obce na základe právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby. V zmluve musí byť dohodnuté, že pozemkový fond má právo odstúpiť od zmluvy, ak rozhodnutie o umiestnení stavby stratí platnosť23g) alebo ak dôjde k jeho zmene a v dôsledku nej stavba prestane mať dohodnutý účel verejnoprospešnej stavby. Inak je zmluva neplatná. Nadobúdateľ je povinný odo dňa účinnosti zmluvy strpieť, aby pozemkový fond kontroloval dohodnutý účel stavby.

(11) Pozemkový fond zastupuje štát a neznámych vlastníkov23h) v konaniach pred súdom vo veciach nehnuteľností vo vlastníctve štátu uvedených v osobitnom predpise,5) podielov spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a poľnohospodárskych pozemkov, ktorých vlastník nie je známy; obdobne štátna organizácia lesného hospodárstva vo veciach lesných pozemkov20) vo vlastníctve štátu a lesných pozemkov, ktorých vlastník nie je známy, zastupuje štát a neznámych vlastníkov.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 23c až 23h znejú:

23c) § 281 až 288 Obchodného zákonníka.

23d) § 5, 45 a 45a zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

23e) § 8 a 26 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

23f) § 108 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

23g) § 40 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

23h) § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z.“.

15. Za § 34 sa vkladajú § 34a až 34c, ktoré znejú:

㤠34a

(1) Pozemkový fond hospodári podľa rozpočtu príjmov a výdavkov, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky. Rozpočet pozemkového fondu nie je súčasťou štátneho rozpočtu; tým nie sú dotknuté povinnosti pozemkového fondu podľa osobitného predpisu.23i)

(2) Účtovnú závierku pozemkového fondu overenú audítorom a rozdelenie jeho hospodárskeho výsledku schvaľuje vláda Slovenskej republiky po prerokovaní vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo.

(3) Pozemkový fond neukladá účtovnú závierku a výročnú správu na registrovom súde podľa osobitného predpisu.23j)

(4) Na zabezpečenie financovania svojej činnosti pozemkový fond tvorí

a) sociálny fond,23k)

b) fond reprodukcie,

c) rezervný fond,

d) účelový fond.

(5) Fond reprodukcie sa tvorí z odpisov hmotného majetku a nehmotného majetku určeného na prevádzkovú činnosť pozemkového fondu a z rozdelenia jeho hospodárskeho výsledku. Prostriedky fondu reprodukcie možno použiť na obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku určeného na prevádzkovú činnosť pozemkového fondu.

(6) Rezervný fond sa tvorí z rozdelenia hospodárskeho výsledku pozemkového fondu. Prostriedky rezervného fondu možno použiť na financovanie

a) výdavkov, ktoré vznikli z časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami pozemkového fondu,

b) výdavkov, ktoré presahujú rozsah predpokladaný v rozpočte pozemkového fondu, a ďalších výdavkov účelovo schválených vládou Slovenskej republiky v rámci rozdelenia hospodárskeho výsledku pozemkového fondu.

(7) Účelový fond sa tvorí z príjmov z predaja privatizovaného majetku a z príjmov z predaja pozemkov, ktorých vlastník nie je známy. Prostriedky účelového fondu možno použiť len v súlade s osobitnými predpismi.23l)

§ 34b

(1) Pozemkový fond uhrádza z majetku, ktorý spravuje, výdavky určené osobitnými predpismi23m) a v rozsahu určenom rozpočtom pozemkového fondu aj výdavky spojené s jeho prevádzkovou činnosťou.

(2) Ak pozemkový fond užíva na svoju prevádzkovú činnosť majetok vo vlastníctve štátu, spravuje ho podľa osobitného predpisu.23n)

(3) Pozemkový fond odpisuje23o) majetok určený na svoju prevádzkovú činnosť. Iný majetok pozemkový fond neodpisuje.

§ 34c

(1) Pozemkový fond vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.23p)

(2) Pozemkový fond účtuje oddelene o nehnuteľnostiach vo vlastníctve štátu, ktoré spravuje podľa § 34 ods. 3, pričom pozemky vo vlastníctve štátu oceňuje na tento účel v priemerných cenách podľa osobitného predpisu.23r)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 23i až 23r znejú:

23i) § 8 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 441/2000 Z. z.

23j) § 21 ods. 1 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

23k) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

23l) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1994 Z. z. o Štátnom podpornom fonde pôdohospodárstva a potravinárstva v znení neskorších predpisov a § 19 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.

23m) Napríklad zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim.

23n) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z.

23o) Zákon č. 563/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 466/2000 Z. z.
§ 26 až 33 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov.

23p) Zákon č. 563/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 466/2000 Z. z.

23r) § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností.
§ 4 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 58/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností.“.

16. V § 35 odsek 1 znie:

(1) Orgánmi pozemkového fondu sú správna rada, dozorná rada a generálny riaditeľ.“.

17. V § 35 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom pozemkového fondu. Na návrh ministra ho do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva správna rada. Generálny riaditeľ za výkon svojej funkcie zodpovedá správnej rade.“.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

18. V § 35 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a generálny riaditeľ.“.

19. V § 41 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

20. V § 41 ods. 3 sa vypúšťajú slová „strediská geodézie“.

21. Za § 42a sa vkladá § 42b, ktorý znie:

㤠42b

(1) Ak záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie bola schválená a vyhlásená do 1. augusta 2001, pozemkový fond postupuje podľa § 34 ods. 9 a 10.

(2) Ak do 1. augusta 2001 pozemkový fond uzavrel zmluvy o prevode nehnuteľností, ktoré podľa tohto zákona môže previesť len do vlastníctva obce (§ 34 ods. 9), tieto zmluvy a nároky z nich vzniknuté sa posudzujú podľa doterajších predpisov.“.

22. V § 43 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a s Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky.“.

23. Slová „pozemkový úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad“ v príslušnom tvare.

24. Slovo „pracovník“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „zamestnanec“ v príslušnom tvare.

25. Slová „evidencia nehnuteľností“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „katastra nehnuteľností“ v príslušnom tvare.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákonom č. 80/1998 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2001.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.