Zákon č. 83/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 220/2004 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 38/2000
Platnosť od 17.03.2000
Účinnosť od 01.05.2004
Redakčná poznámka

okrem § 6 ods. 7, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2001

83

ZÁKON

z 15. februára 2000,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 281/1997 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 384/1997 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 195/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona č. 337/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z. a zákona č. 313/1999 Z. z. sa mení takto:

V prílohe k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vypúšťa položka č. 98.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2000 okrem § 6 ods. 7, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb.

SPÔSOB VÝPOČTU MAJETKOVEJ UJMY NA CHRÁNEMOM PÔDNOM FONDE

Príloha 01

Príloha č. 2 k zákonu Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb.

SPÔSOB VÝPOČTU MAJETKOVEJ UJMY NA POĽNOHOSPODÁRSKOM PÔDNOM FONDE V IMISNE OHROZENOM ÚZEMÍ

Príloha 02