Nájdených 1509
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch 01.01.2016
251/2012 Z. z. Zákon o energetike 01.09.2012
563/2009 Z. z. Daňový poriadok 01.01.2010
8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke 01.02.2009
289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice 01.09.2008
582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady 01.11.2004
222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty 01.05.2004
5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti 01.02.2004
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov 01.01.2004
190/2003 Z. z. Zákon o strelných zbraniach a strelive 01.01.2004
211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií 01.01.2001
152/1994 Z. z. Zákon o sociálnom fonde 01.09.1994
71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 17.03.1992
511/1992 Zb. Zákon o správe daní a poplatkov 01.01.1993
330/2021 Z. z. Nariadenie vlády o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii na dani z príjmov zo závislej činnosti 31.08.2021
88/2021 Z. z. Nariadenie vlády o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie 26.02.2021
56/2021 Z. z. Nariadenie vlády o upustení od uloženia pokuty za nepodanie priznania k miestnym daniam a čiastkového priznania k miestnym daniam 12.02.2021
441/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú normy strát minerálneho oleja a spôsob ich výpočtu 01.01.2021
104/2020 Z. z. Nariadenie o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou 30.04.2020
491/2019 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovuje postup určovania a výpočtu výšky odplaty za poskytovanie leteckých navigačných služieb a zóny spoplatňovania 01.01.2020
 
...