Nájdených 92
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
350/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o vinohradníctve a vinárstve 01.09.2009
313/2009 Z. z. Zákon o vinohradníctve a vinárstve 01.09.2009
435/2006 Z. z. Nariadenie o podmienkach poskytovania platieb na agroenvironmentálne opatrenia 01.07.2006
283/2006 Z. z. Vyhláška o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo 01.07.2006
316/2001 Z. z. Nariadenie o rozvojových programoch poľnohospodárstva a vidieka 01.09.2001
215/2001 Z. z. Zákon o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľnohospodárstvo 01.07.2001
76/1993 Z. z. Nariadenie o poskytovaní prostriedkov Štátneho fondu ochrany 08.04.1993
116/1987 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa upravuje poskytovanie podpôr a náhrad pri zdolávaní nákaz a iných hromadných ochorení zvierat a určujú bezplatné odborné veterinárne činnosti 01.01.1988
76/1960 Zb. Vládne nariadenie o jednorazovom štátnom príspevku na zníženie dlhov zo stavebnej obnovy rodinných domčekov a poľnohospodárskych usadlostí a z ich výstavby v dvojročnici 18.06.1960
86/1953 Zb. Nariadenie o finančnej pomoci jednotným roľníckym družstvám a súkromne hospodáriacim roľníkom. 30.10.1953
210/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní mimoriadnej podpory producentom zeleniny
144/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka
101/2011 Z. z. Zákon o orgánoch štátnej správy pri poskytovaní podpory pôdohospodárstva 01.05.2011
127/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení neskorších predpisov 01.04.2010
597/2009 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 20/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/2009 Z. z. 01.01.2010
525/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2009 č. 2357/2008-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka
510/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva
484/2009 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 381/2009 Z. z. 01.12.2009
390/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení zákona č. 601/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.12.2009
42/2009 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 266/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkovej národnej priamej platby na veľké dobytčie jednotky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 37/2008 Z. z. 01.03.2009