Vyhláška č. 77/1960 Zb.Vyhláška ministerstiev pôdohospodárstva a potravinárskeho priemyslu o spracovaní zrnovín vo mzde a miešaní krmív

Čiastka 29/1960
Platnosť od 18.06.1960
Účinnosť od 01.07.1960

77

VYHLÁŠKA

ministerstiev pôdohospodárstva a potravinárskeho priemyslu

z 3. júna 1960

o spracovaní zrnovín vo mzde a miešaní krmív

Ministerstvá pôdohospodárstva a potravinárskeho priemyslu ustanovujú v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi podľa §§ 1 a 2 dekrétu prezidenta republiky č. 109/1945 Zb. o riadení výroby, podľa § 15 ods. 1 zákona č. 51/1959 Zb. o výkupe pôdohospodárskych výrobkov a podľa § 7 bod 3 písm. b) vyhlášky Štátnej plánovacej komisie č. 186/1959 Ú. l. (Ú. v.) o podrobnejšom vymedzení pôsobnosti v odbore plánovania, tvorby a kontroly cien:


Spracovanie zrnovín a miešanie krmív

§ 1

Spracovať zrnoviny vo mzde na mlynské výrobky si môžu dať:

a) poľnohospodárske závody, ktoré získali zrnoviny z vlastnej výroby, alebo vzájomnou výmenou medzi sebou, alebo v rámci družstevnej spolupráce;

b) osoby, ktoré získali zrnoviny nákupom podľa predpisov o predaji prebytkov alebo ako naturálie rozdeľované v jednotných roľníckych družstvách na pracovné jednotky a ďalej ako naturálne plnenie (výmenok, brigádnická výpomoc a pod.);

c) zamestnanci štátnych majetkov a ostatných poľnohospodárskych závodov štátneho socialistického sektora, ktorí získali zrnoviny nákupom podľa predpisu o odpredaji pôdohospodárskych výrobkov zamestnancom štátnych majetkov a ostatných poľnohospodárskych závodov štátneho socialistického sektora;

d) závody n. p. Biokrma, ktoré získali zrnoviny na kŕmne účely nákupom od štátnych majetkov.

§ 2

(1) Na jedlé mlynské výrobky spracúvajú zrnoviny vo mzde výhradne mlyny, ktorým okresný národný výbor v dohode s mlynským podnikom vydá písomné povolenie na mletie, pričom určí každému z týchto mlynov mlecí obvod z jednej alebo viacej obcí s prihliadnutím na ich vzdialenosť od mlyna a na jeho kapacitu.

(2) Na kŕmne mlynské výrobky spracúvajú zrnoviny vo mzde mlyny a miešarne krmív výkupných podnikov (ďalej len „miešarne“), ktorým sa vydajú povolenia a určia obvody podľa ods. 1; pri miešarňach vydávajú sa povolenia a určia sa obvody aj v dohode s príslušným výkupným podnikom.

§ 3

Mlyny a miešarne môžu byť za účelom čistenia uzavreté. Dobu uzavretia určí pri mlyne mlynský podnik a pri miešarni výkupný podnik, a to so súhlasom okresného národného výboru. Uzavretie mlyna a miešarne musí sa vyhlásiť spôsobom v mieste obvyklým najmenej tri týždne vopred.

§ 4

Odmeny za spracovanie zrnovín v mlynoch

(1) Za spracovanie pšenice a raži na múku alebo spracovanie jačmeňa na krúpy vo mzde sa platí meľné, ktoré je za každých 100 kg 25 Kčs.*)

(2) Za spracovanie zrnovín vo mzde určených na kŕmne mlynské výrobky sa platí meľné, ktoré je za každých 100 kg:

zrnovín spracovaných na hrubý šrot .............. 3,40 Kčs

zrnovín spracovaných na jemný šrot .............. 4,-- Kčs

mliaždenia zrnovín ........................................... 2,20 Kčs**)

§ 5

Odmeny za spracovanie zrnovín a miešanie krmív v miešiarňach

Odmena za spracovanie zrnovín vo mzde určených na kŕmne účely, lucerny a pod. je v miešarňach za 100 kg Kčs 3,40 pri spracovaní na hrubý šrot a Kčs 4 Kčs pri spracovaní na jemný šrot. Odmena za miešanie krmív sa riadi podľa skutočných nákladov, spojených s potrebných výkonom, vykalkulovaných výkupnými podnikmi. V prípade rozporu rozhodne krajský národný výbor.

§ 6

Vymieľací kľúč a straty

(1) Za pšenicu a raž dodané v základnej akosti musí mlyn vydať 98 % a za jačmeň na krúpy 96 % mlynských výrobkov podľa voľby mlečov, avšak vždy podľa niektorého z vymieľacích kľúčov určených Ministerstvom potravinárskeho priemyslu pre mletie zrnovín v námezdných mlynoch.

(2) Za spracovanie zrnovín na kŕmne účely musia mlyny a miešarne vydať najmenej 99 % a za mliaždenie kŕmnych surovín 99,5 % výrobkov z prevzatého množstva zrnovín; pri miešaní krmív 99,8 % krmovinovej zmesi z použitého množstva surovín.

(3) Ak boli na spracovanie vo mzde dodané zrnoviny horšej akosti než základnej, dohodne mlyn alebo miešareň s mlečom vopred množstvo výrobkov, ktoré sa vydá, a to podľa strát, ktoré vznikajú pri spracovaní.

(4) Základnou akosťou sa podľa predchádzajúcich odsekov rozumie základná akosť A podľa noriem akosti platných pre dodávky zrnovín mlynom.

§ 7

Spracovanie zrnovín na kŕmne účely pre vlastnú potrebu

(1) Poľnohospodárske závody a závody n. p. Biokrma môžu spracúvať zrnoviny na kŕmne účely vo vlastných zariadeniach, avšak len pre svoju potrebu.

(2) Poľnohospodárske závody združené v rámci družstevnej spolupráce môžu spracúvať zrnoviny na kŕmne účely na spoločných zariadeniach.

§ 8

Evidencia

Mlyny a výkupné podniky sú povinné viesť o spracovaní zrnovín, miešaní krmív a o odmenách za tieto výkony presnú evidenciu a kedykoľvek ju na požiadanie predložiť kontrolným orgánom, najmä orgánom okresných národných výborov.

§ 9

Ministerstvá poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu môžu v dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi určiť výnimky z ustanovení a vyberaní mýtneho.


§ 10

Zrušujú sa všetky predpisy o veciach upravených touto vyhláškou, najmä vyhláška č. 103/1955 Ú. l. (Ú. v.) o spracovaní zrnovín vo mzde a vyberaní mýtneho.

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1960.


Minister pôdohospodárstva:

Štrougal v. r.

Minister potravinárskeho priemyslu:

Uher v.r.

Poznámky pod čiarou

*) Suma uvedená v § 4 ods. 1 sa rozumie včítane dane z výkonu.

**) Sumy uvedené v § 4 ods. 2 a v § 5 sa rozumejú bez dane z výkonu (ide o výkony v poľnohospodárskej výrobe, ktoré dani nepodliehajú podľa čl. 5 ods. 3 písm. a) vykonávacích predpisov k zákonu o dani z výkonov - úprava ministra financií z 23. X. 1957 č. 152/73501/1957).