Oznámenie č. p8/c46/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo jednotlivo hospodáriacim roľníkom pre potreby svojho hospodárstva nakupovať niektoré druhy výrobkov za ceny bez dane z obratu

Čiastka 46/1990
Platnosť od 13.07.1990
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1990.

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 18 a § 19 ods. 1 zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb. opatrenie č. XIII/1-14 800/90 z 29. 6. 1990, ktorým ustanovilo jednotlivo hospodáriacim roľníkom pre potreby svojho hospodárstva nakupovať niektoré druhy výrobkov za ceny bez dane z obratu.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1990. Bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi.

Do opatrenia možno nazrieť na Federálnom ministerstve financií, Ministerstve financií, cien a miezd ČR, Ministerstve financií, cien a miezd SR a na všetkých krajských a okresných finančných správach.