Nariadenie vlády č. 401/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o hladine hluku vnímanej vodičom poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov

(v znení č. 651/2006 Z. z.)

Čiastka 170/2005
Platnosť od 09.09.2005
Účinnosť od 01.01.2007 do30.04.2018
Zrušený 125/2018 Z. z.

401

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. augusta 2005

o hladine hluku vnímanej vodičom poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje hladinu hluku vnímanú vodičom poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť sa pohybuje od 6 km.h-1 do 40 km.h-1, podmienky a metódy merania tejto hodnoty, technické požiadavky na prístroje na meranie hodnoty hladiny hluku a postup určenia referenčného bodu sedadla pre poľnohospodárske kolesové traktory alebo lesné kolesové traktory.

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) poľnohospodárskym kolesovým traktorom alebo lesným kolesovým traktorom1) motorové vozidlo s kolesami vybavenými pneumatikami nahustenými vzduchom a aspoň s dvoma nápravami, ktorého hlavná funkcia spočíva v ťažnej sile a ktoré je špeciálne navrhnuté na ťahanie, tlačenie, nesenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na použitie v poľnohospodárstve alebo v lesnom hospodárstve (ďalej len „traktor“); traktor môže byť upravený na prepravu nákladu a osôb,

b) kabínou každá konštrukcia postavená na pevných súčastiach, ktorá je priehľadná alebo nepriehľadná, úplne obklopuje vodiča a izoluje ho od vonkajšieho priestoru a môže byť trvalo uzavretá počas prevádzky traktora,

c) referenčným bodom sedadla bod v stredovej pozdĺžnej rovine sedadla traktora, v ktorom sa pretína tangenciálna rovina spodnej chrbtovej opierky a horizontálna rovina; táto horizontálna rovina pretína spodný povrch sedacej časti sedadla 150 mm pred referenčným bodom sedadla,

d) prístrojom na meranie hodnoty hladiny hluku prístroj uvedený v prílohe č. 1, ktorým sa meria hladina hluku vnímaná vodičom traktora; v prípade premenného hluku sa berie do úvahy priemer z maximálnych hodnôt.

§ 3

(1) Prístroje na meranie hodnoty hladiny hluku, podmienky a metódy merania tejto hodnoty musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodu 1.2 a prílohe II okrem bodu 1.2 smernice Rady 77/311/EHS z 29. 3. 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o hladine hluku vnímanej vodičom kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov v platnom znení (ďalej len „smernica").

(2) Pri postupe na určenie referenčného bodu sedadla traktora sa musia dodržiavať technické požiadavky ustanovené v prílohe III okrem bodu 1 smernice.

§ 4

(1) Udelenie typového schválenia ES vozidla2) pre typ traktora vzťahujúceho sa na hladinu hluku sa nesmie zamietnuť, ak je hladina hluku v rámci týchto hodnôt:

a) do 90 dB (A) podľa prílohy I smernice alebo

b) do 86 dB (A) podľa prílohy II smernice.

(2) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla3) pre typ traktora vzťahujúce sa na hladinu hluku.

(3) Príslušný štátny orgán4) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu ani uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách alebo používanie z dôvodov vzťahujúcich sa na hladinu hluku, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

§ 5

Ukladanie ochranných opatrení v súvislosti s nepravdivými alebo zavádzajúcimi informáciami o vlastnostiach hladiny hluku, ktorá nezodpovedá požadovaným hodnotám, upravujú osobitné predpisy.6)

§ 6

(1) Štátny dopravný úrad7) do 30. júna 2007 nesmie zamietnuť žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla2) alebo žiadosť o udelenie typového schválenia vozidla3) pre typ traktora vzťahujúceho sa na hladinu hluku, ak sú splnené technické požiadavky podľa právnej úpravy platnej do 31. decembra 2006.

(2) Príslušný štátny orgán4) do 30. júna 2007 nesmie zamietnuť ani zakázať uvedenie typu traktora na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na hladinu hluku, ak sú splnené požiadavky podľa právnej úpravy platnej do 31. decembra 2006.

§ 6a

(1) Štátny dopravný úrad7) od 1. júla 2007 zamietne žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla2) alebo typového schválenia vozidla3) pre typ traktora vzťahujúceho sa na hladinu hluku, ak nie sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(2) Osvedčenia o zhode COC8) vystavené pre nové traktory sa považujú od 1. júla 2009 za neplatné, ak nie sú splnené technické požiadavky vzťahujúce sa na hladinu hluku podľa tohto nariadenia vlády; tieto traktory nemožno od tohto termínu uvádzať na trh, zapisovať do evidencie alebo uvádzať do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.

§ 7

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 2.


§ 8

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 401/2005 Z. z.

PRÍSTROJ NA MERANIE HODNOTY HLADINY HLUKU

Prístroj na meranie hodnoty hladiny hluku vnímanú vodičom traktora je definovaný v

STN EN 61672 – 1 Elektroakustika. Zvukomery. Časť 1: Technické požiadavky.

STN EN 61672 – 2 Elektroakustika. Zvukomery. Časť 2: Typové skúšky.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 401/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Rady 77/311/EHS z 29. marca 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o hladine hluku vnímanej vodičom kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 4.) v znení smernice Rady 82/890/EHS zo 17. decembra 1982 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 6.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES z 23. septembra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 19.).

2. Smernica Komisie 2006/26/ES z 2. marca 2006, ktorou sa z dôvodu prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú smernice Rady 74/151/EHS, 77/311/EHS, 78/933/EHS a 89/173/EHS o kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktoroch (Ú. v. EÚ L 65, 7. 3. 2006).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 časť B bod 6 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

3) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

4) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

6) Napríklad § 8 zákona č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

8) § 2 písm. ai) zákona č. 725/2004 Z. z.