Nariadenie vlády č. 404/2005 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na montáž, umiestnenie, obsluhu a označenie ovládačov poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov

(v znení č. 109/2011 Z. z.)

Čiastka 170/2005
Platnosť od 09.09.2005
Účinnosť od 01.05.2011 do30.04.2018
Zrušený 125/2018 Z. z.

404

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. augusta 2005

o technických požiadavkách na montáž, umiestnenie, obsluhu a označenie ovládačov poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na ovládače poľnohospodárskych kolesových traktorov alebo lesných kolesových traktorov uvedených v § 2 písm. a), ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť sa pohybuje od 6 km . h-1 do 40 km . h-1.

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) poľnohospodárskym kolesovým traktorom alebo lesným kolesovým traktorom motorové vozidlo s kolesami vybavenými pneumatikami nahustenými vzduchom alebo s nekonečnými pásmi a aspoň dvomi nápravami, ktorého hlavná funkcia spočíva v jeho ťažnej sile a je konštruované špeciálne na ťahanie, tlačenie, nesenie alebo pohon určitých nástrojov, strojov alebo prívesov určených na použitie v poľnohospodárstve alebo lesníctve (ďalej len „traktor“); traktor môže byť upravený na prepravu nákladu a osôb,

b) typom traktora vzhľadom na montáž, umiestnenie, obsluhu a označenie jeho ovládačov traktory, ktoré sa nelíšia v podstatných bodoch týkajúcich sa súčastí vnútorného vybavenia, ktoré môžu ovplyvniť polohu a označenie ovládačov,

c) ovládačom traktora súčasť, ktorá po priamej aktivácii umožňuje zmeniť stav alebo činnosť traktora alebo zariadenia, ktoré je k nemu pripojené.

§ 3

Montáž, umiestnenie, obsluha a označenie ovládačov traktorov musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohách II, III a IV smernice Rady 86/415/EHS z 24. júla 1986 o montáži, umiestnení, obsluhe a označení ovládačov kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov v platnom znení (ďalej len „smernica“).

§ 4

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla1) pre typ traktora z dôvodov týkajúcich sa montáže, umiestnenia, obsluhy a označenia jeho ovládačov predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu typu traktora.

(2) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 je popis, fotografie a výkresy tých častí traktora, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie vlády, a to v troch vyhotoveniach.

(3) Výrobca alebo zástupca výrobcu predvedie poverenej technickej službe overovania vozidiel vzor typu traktora, o ktorého schválenie sa žiada, alebo tie časti traktora, ktoré sa považujú za podstatné na vykonanie testu.

(4) Udelenie typového schválenia ES vozidla1) pre typ traktora z dôvodov týkajúcich sa montáže, umiestnenia, obsluhy a označenia jeho ovládačov nemožno odmietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa § 3.

(5) Po udelení typového schválenia ES sa vydá príloha k osvedčeniu o typovom schválení ES vozidla1) pre typ traktora z dôvodov týkajúcich sa montáže, umiestnenia, obsluhy a označenia jeho ovládačov podľa vzoru uvedeného v prílohe V smernice.

(6) Technické požiadavky podľa § 3 sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla2) pre typ traktora z dôvodov týkajúcich sa montáže, umiestnenia, obsluhy a označenia jeho ovládačov.

§ 5

Príslušný štátny orgán nemôže odmietnuť alebo zakázať uvedenie typu traktora na trh,3) jeho evidenciu a uvedenie do prevádzky alebo používania v premávke na pozemných komunikáciách4) z dôvodov týkajúcich sa montáže, umiestnenia, obsluhy a označenia jeho ovládačov, ak sú splnené technické požiadavky podľa § 3.

§ 7

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


§ 8

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 404/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 86/415/EHS z 24. júla 1986 o montáži, umiestnení, obsluhe a označení ovládačov kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Ú. v. ES L 240, 26. 8. 1986) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/54/ES z 23. septembra 1997 (Ú. v. ES L 277, 10. 10. 1997).

2. Smernica Komisie 2010/22/EÚ z 15. marca 2010, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú smernice Rady 80/720/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS a 87/402/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/25/ES a 2003/37/ES týkajúce sa typového schvaľovania poľnohospodárskych a lesných traktorov (Ú. v. EÚ L 91, 10. 4. 2010).

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

3) Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) § 114 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z. z.
Zákon č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.