Nájdených 458
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
111/2018 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 01.05.2018
83/2017 Z. z. Nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory trhu s vínom 15.04.2017
98/2015 Z. z. Oznámenie o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu
373/2011 Z. z. Vyhláška o podpore obnoviteľných zdrojov energie 15.11.2011
225/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike 20.07.2011
309/2009 Z. z. Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby 01.09.2009
84/2008 Z. z. Vyhláška o označovaní materiálov použitých v hlavných častiach obuvi 15.03.2008
236/2005 Z. z. Nariadenie o vykurovaní priestorov a prípravu teplej úžitkovej vody v budovách 15.06.2005
657/2004 Z. z. Zákon o tepelnej energetike 01.01.2005
572/2004 Z. z. Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami 01.11.2004
448/2004 Z. z. Nariadenie o označovaní krištáľového skla a metódy skúšania jeho zloženia 01.08.2004
22/2004 Z. z. Zákon o elektronickom obchode 01.02.2004
469/2003 Z. z. Zákon o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov 01.12.2003
258/2003 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o environmentálnom označovaní výrobkov 01.08.2003
177/2003 Z. z. Opatrenie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o zaradení výrobkov medzi určené výrobky 01.06.2003
569/2001 Z. z. Nariadenie o posudzovaní zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro 01.01.2002
29/2001 Z. z. Nariadenie o postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky 01.04.2001
224/1997 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu revitalizačného projektu 16.08.1997
211/1997 Z. z. Zákon o revitalizácii podnikov 30.07.1997
289/1996 Z. z. Zákon o výrobe a obehu liehu 01.01.1997
 
...