Nájdených 106
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
360/2011 Z. z. Nariadenie vlády o hygienických požiadavkách na predaj a dodávanie mlieka 01.11.2011
507/2009 Z. z. Nariadenie o šírení rakovinovca zemiakového a háďatka zemiakového 01.07.2010
341/2009 Z. z. Nariadenie o podpore spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách 01.09.2009
184/2006 Z. z. Zákon o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe 01.06.2006
41/2005 Z. z. Nariadenie o požiadavkách produktov živočíšneho pôvodu určených na spotrebu 15.02.2005
273/2003 Z. z. Nariadenie o podmienkach zdravotnej neškodnosti pri uvádzaní vajec na trh 01.08.2003
413/1991 Zb. Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky o registraci některých druhů krmiv, jejich dodavatelů a o odborné státní kontrole 01.11.1991
r1/c94/2012 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 362/2012 Z. z.
322/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. februára 2006 č. 06267/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie
304/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
88/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
29/2011 Z. z. Nariadenie vlády o zozname krmív určených na osobitné nutričné účely 15.02.2011
520/2010 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách 01.01.2011
446/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o založení Svetového zverenského fondu pre diverzitu plodín
12/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 č. 2089/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca pochutiny
565/2009 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov 01.01.2010
444/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky
433/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah výživového tvrdenia, spôsob uvádzania výživovej hodnoty a spôsob jej výpočtu
294/2009 Z. z. Nariadenie o podmienkach prideľovania kvót mlieka 01.09.2009
78/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe 01.04.2008