Nájdených 120
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
492/2009 Z. z. Zákon o platobných službách 01.12.2009
643/2005 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia platobnej neschopnosti 01.01.2006
583/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 01.11.2004
510/2002 Z. z. Zákon o platobnom styku 01.01.2003
196/1997 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 122/1997 Z. z. o zavedení dovozného depozita v znení vyhlášky č. 150/1997 Z. z. 21.07.1997
233/1993 Z. z. Opatrenie Národnej banky Slovenska o rozšírení úhrad vo voľne vymeniteľnej mene pri reexportných operáciách 22.10.1993
304/1992 Zb. Vyhláška o vyporiadaní nárokov z odberných poukazov podniku Tuzex 01.07.1992
567/1990 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 499/1990 Zb. o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami 28.12.1990
499/1990 Zb. Zákon o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami 15.12.1990
100/1961 Zb. Zákon o úprave niektorých nárokov a záväzkov medzi československými a rumunskými osobami 28.09.1961
36/1955 Zb. Nariadenie, ktorým sa odkladá platenie a úrokovanie niektorých peňažných záväzkov členov jednotných roľníckych družstiev. 01.01.1955
29/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje Československý zúčtovací ústav 21.07.1952
98/1951 Zb. Nariadenie o zrušení štátnych záložní 01.01.1952
288/1949 Zb. Vládne nariadenie o úprave niektorých služobných a platových pomerov štátnych zamestnancov v pomocnej kancelárskej službe a pomocných zriadencov. 01.10.1948
253/1949 Zb. Nariadenie o zrušení Najvyššieho úradu cenového. 13.12.1949
188/1949 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa vydávajú vzorné pravidlá pre vyberanie obecnej dávky zo zmrzliny. 23.07.1949
531/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2012
520/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 31.12.2011
450/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určeni 01.01.2012
444/2011 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami a inštitúciami elektronických peňazí