Oznámenie č. 562/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. mája 2006 č. MF/010546/2006-32, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 192/2009
Platnosť od 22.12.2009
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

562

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 11, § 8a ods. 6, § 9 ods. 6 a § 10 ods. 4 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydalo

výnos z 9. decembra 2009 č. MF/28557/2009-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. mája 2006 č. MF/010546/2006-32, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2010.

Výnos bude uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2009 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.