Zákon č. 499/1990 Zb.Zákon o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami

Čiastka 82/1990
Platnosť od 15.12.1990
Účinnosť od 15.12.1990

499

ZÁKON

zo 16. novembra 1990

o prepočte devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov organizácií v súvislosti s kurzovými opatreniami

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Rozsah zákona

V dôsledku zmien kurzov česko-slovenskej koruny vykonajú vybrané organizácie (ďalej len „organizácie“) prepočet svojich devízových aktív a pasív v oblasti zahraničných pohľadávok a záväzkov (ďalej len „prepočet“).

§ 2

Spôsob vykonania prepočtu

(1) Prepočet k 8. januáru 1990 vykonajú organizácie koeficientom 1, 186 za oblasť voľne zameniteľných clearingových mien a koeficientom 0,90 za oblasť prevoditeľného rubľa.

(2) Prepočet v zahraničnej mene k 15. októbru 1990 vykonajú organizácie za oblasť voľne zameniteľných a clearingových mien kurzom platným k tomuto dátumu.

(3) V prípade ďalšej zmeny kurzu v dôsledku prechodu česko-slovenskej meny na vnútornú zameniteľnosť vykonajú organizácie prepočet za oblasť voľne zameniteľných mien a clearingových mien obdobným spôsobom ako v odseku 2.

§ 3

Spôsob vyrovnania prepočtu

Rozdiely z prepočtu organizácií sa vyrovnajú prostredníctvom osobitného účtu finančných aktív federácie tak, aby výsledok vyrovnania neviedol k nárokom na rozpočtové prostriedky federácie.

§ 4

Splnomocňovacie ustanovenie

Okruh organizácií, na ktoré sa tento zákon vzťahuje, určí a podrobnosti o spôsobe prepočtu upraví Federálne ministerstvo financií vyhláškou.


§ 5

Záverečné ustanovenie

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembrom 1990.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.