Vyhláška č. 548/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o poplatku za vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia

Čiastka 223/2005
Platnosť od 10.12.2005
Najbližšie účinné znenie 15.12.2005
Zrušený 580/2004 Z. z.

OBSAH

548

Vyhláška

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 30. novembra 2005

o poplatku za vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 10a ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 352/2005 Z. z. ustanovuje:


§ 1

Poplatok za vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia sa ustanovuje vo výške 100 Sk. Poplatok za vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia sa platí príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr pri jeho vydaní, a to

a) bezhotovostným prevodom na účet príslušnej zdravotnej poisťovne,

b) poštovou poukážkou na účet príslušnej zdravotnej poisťovne alebo

c) v hotovosti v príslušnej zdravotnej poisťovni.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. decembra 2005.


Rudolf Zajac v.r.