Nariadenie vlády č. 589/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

Čiastka 203/2008
Platnosť od 20.12.2008 do14.11.2013
Účinnosť od 01.01.2009 do14.11.2013
Zrušený 349/2013 Z. z.

OBSAH

589

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. decembra 2008,

ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2008 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom sa dopĺňa takto:

V § 11 ods. 2 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak po skončení opatrenia reštrukturalizácie vinohradu dôjde k zmene druhu pozemku podľa osobitných predpisov,16a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

16a) § 9 až 11 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.


Robert Fico v. r.