Oznámenie č. 426/2008 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. decembra 1999 č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 12/2002, opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2003 č. 8/2003 a opatrenia Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2005 č. 6/2005

Čiastka 157/2008
Platnosť od 07.11.2008
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

426

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 29 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov

opatrenie z 28. októbra 2008 č. 19/2008, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. decembra 1999 č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky (oznámenie č. 358/1999 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 12/2002 (oznámenie č. 701/2002 Z. z.), opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2003 č. 8/2003 (oznámenie č. 568/2003 Z. z.) a opatrenia Národnej banky Slovenska z 13. decembra 2005 č. 6/2005 (oznámenie č. 593/2005 Z. z.).

Týmto opatrením sa aktualizujú platobné tituly v súvislosti so zavedením meny euro. V prípade inkás aj platieb sa vymedzuje označovanie účelu platby platobným titulom na transakcie medzi tuzemským subjektom a cudzozemským subjektom. Redukujú sa platobné tituly skupiny 7 a 8. V plnom rozsahu sa rušia platobné tituly skupiny 9. V skupine 7 vzniká jeden zberný platobný titul 700 „Transakcie s finančnými aktívami vo vzťahu k zahraničiu“ a v skupine 8 vzniká jeden zberný platobný titul 800 „Transakcie s finančnými pasívami vo vzťahu k zahraničiu“.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 33/2008 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.