Oznámenie č. 593/2005 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. decembra 1999 č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 12/2002 a opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2003 č. 8/2003

Čiastka 236/2005
Platnosť od 20.12.2005
Účinnosť od 20.12.2005
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

593

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 29 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 519/2005 Z. z.

opatrenie z 13. decembra 2005 č. 6/2005, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. decembra 1999 č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky (oznámenie č. 358/1999 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 12/2002 (oznámenie č. 701/2002 Z. z.) a opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2003 č. 8/2003 (oznámenie č. 568/2003 Z. z.).

Týmto opatrením sa mení a vypúšťa platobný titul v skupine 6. „Jednostranné prevody“ a dopĺňa platobný titul v skupine 7. „Transakcie s finančnými aktívami vo vzťahu k zahraničiu“.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 41/2005 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.