Oznámenie č. 605/2003 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov

Čiastka 246/2003
Platnosť od 31.12.2003 do30.11.2009
Účinnosť do 30.11.2009
Zrušený 492/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobudlo účinnosť 1. januára 2004 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

605

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 75 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 604/2003 Z. z.

opatrenie z 12. decembra 2003 č. 7/2003, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov.

Týmto opatrením sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia na účely tuzemských prevodov, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu na účely cezhraničných prevodov a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 46/2003 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.