Nájdených 163
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
336/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní informácií investičných fondov na monitorovanie systémového rizika
256/2015 Z. z. Oznámenie o opatrení o solventnosti pre poisťovne
546/2009 Z. z. Vyhláška o ročných a polročných správach doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 01.01.2010
545/2009 Z. z. Vyhláška o ročných a polročných správach dôchodkovej správcovskej spoločnosti 01.01.2010
186/2009 Z. z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve 27.05.2009
747/2004 Z. z. Zákon o dohľade nad finančným trhom 01.01.2006
681/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá posudzovania trhovej praxe 01.01.2005
650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení 01.01.2005
43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení 01.01.2005
594/2003 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní 01.01.2004
96/2002 Z. z. Zákon o dohľade nad finančným trhom 01.04.2002
93/2002 Z. z. Žiadosť o udelenie súhlasu podľa § 102 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. 01.03.2002
92/2002 Z. z. Vyhláška ustanovujúca povolenie centrálneho depozitára cenných papierov 01.03.2002
42/2002 Z. z. Spôsob preukazovania podmienok na povolenie poskytovania investičných služieb 01.02.2002
198/1995 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 310898015 vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 141/1995 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu za rok 1994
161/1995 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 150698014 vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky
160/1995 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov č. 150698013 vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky
121/1995 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky
57/1995 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určujú emisné podmienky štátnych dlhopisov vydaných podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1994 Z. z. o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky
601/1992 Zb. Zákon o zrušení Federálneho fondu trhovej regulácie v poľnohospodárstve 31.12.1992