Oznámenie č. 215/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. marca 2004 č. 688/2004-KM, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 93/2005
Platnosť od 25.05.2005 do14.06.2006
Zrušený 380/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2005.

215

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 8 ods. 14, § 9 ods. 10 a § 10 ods. 7 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

výnos z 11. mája 2005 č. MF/4472/2005-EX-ŠP, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. marca 2004 č. 688/2004-KM, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 190/2004 Z. z.).

Výnosom sa upravuje štruktúra žiadosti o vstup do záväzku, ako aj štruktúra žiadosti o realizáciu platby pre klienta podľa § 9 ods. 1 zákona a lehoty predkladania žiadosti o realizáciu platby a lehoty ich rušenia. Osobitne sa určujú lehoty predkladania žiadosti o dávkovú platbu obyčajnú aj súrnu. Súčasne sa definujú niektoré pojmy platobného styku.

Tento výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2005.

Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 4/2005 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.