Nájdených 264
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
262/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa určuje výška pomernej časti stabilizačnej pôžičky, o ktorú sa zníži nesplatená istina stabilizačnej pôžičky 28.09.2020
111/2018 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 01.05.2018
304/2017 Z. z. Opatrenie, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania 01.01.2018
56/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení na predkladanie informácií na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy 01.01.2016
284/2013 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo ŠFRB, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti 01.01.2014
150/2013 Z. z. Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania 01.01.2014
396/2012 Z. z. Zákon o Fonde na podporu vzdelávania 01.01.2013
338/2011 Z. z. Opatrenie o vzore žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov 15.11.2011
261/2011 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov 01.09.2011
66/2011 Z. z. Výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zložení komisie, rozhodovaní komisie, organizácii práce, postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí a o kritériách na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie 28.03.2011
22/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách 01.02.2011
21/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní dotácií 29.01.2011
545/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí SR 01.01.2011
544/2010 Z. z. Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 01.01.2011
526/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR 01.01.2011
525/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR 01.01.2011
524/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR 01.01.2011
443/2010 Z. z. Zákon o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní 01.01.2011
435/2010 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany SR 01.01.2011
458/2009 Z. z. Opatrenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne zastavuje prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania 15.11.2009