Nájdených 217
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii 01.01.2006
56/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení na predkladanie informácií na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej správy 01.01.2016
375/2015 Z. z. Zákon o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky 15.12.2015
51/2015 Z. z. Oznámenie o opatrení o predkladaní správ obchodníkmi s CP na vykonávania dohľadu
154/2012 Z. z. Opatrenie pre emitenta cenného papiera a o spôsobe ich úhrady DSS 01.06.2012
203/2011 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní 01.07.2011
200/2011 Z. z. Zákon o Obchodnom vestníku 01.07.2011
186/2009 Z. z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve 27.05.2009
593/2008 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 18. decembra 2007 č. MF/26307/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení 01.01.2009
264/2008 Z. z. Zákon o kolkových známkach 01.08.2008
240/2008 Z. z. Vyhláška o premene menovitej hodnoty niektorých druhov cenných papierov 08.07.2008
64/2008 Z. z. Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú rovnocenné požiadavky pre emitentov so sídlom v nečlenských štátoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 01.03.2008
641/2007 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre obchodníkov s cennými papiermi a pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a o zmene a doplnení niektorých opatrení 01.01.2008
266/2005 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku 01.07.2005
681/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú kritériá posudzovania trhovej praxe 01.01.2005
43/2004 Z. z. Zákon o starobnom dôchodkovom sporení 01.01.2005
594/2003 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní 01.01.2004
510/2002 Z. z. Zákon o platobnom styku 01.01.2003
495/2002 Z. z. Vyhláška o burze cenných papierov 01.09.2002
494/2002 Z. z. Vyhláška o udelení povolenia na vznik a činnosť burzy cenných papierov 01.09.2002