Vyhláška č. 450/2011 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 643/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia v znení vyhlášky č. 532/2008 Z. z.

Čiastka 138/2011
Platnosť od 10.12.2011
Účinnosť od 01.01.2012

OBSAH

450

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 28. novembra 2011,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 643/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia v znení vyhlášky č. 532/2008 Z. z.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 643/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia v znení vyhlášky č. 532/2008 Z. z. sa mení takto:

§ 2 sa vypúšťa vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 1a a 2.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


Lucia Žitňanská v. r.