Nariadenie vlády č. 36/1955 Zb.Nariadenie, ktorým sa odkladá platenie a úrokovanie niektorých peňažných záväzkov členov jednotných roľníckych družstiev.

(v znení č. 31/1958 Zb.)

Čiastka 20/1955
Platnosť od 13.08.1955
Účinnosť od 01.01.1958

36

Vládne nariadenie

zo 6. júla 1955,

ktorým sa odkladá platenie a úrokovanie niektorých peňažných záväzkov členov jednotných roľníckych družstiev

Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 15 ods. 1 zákona č. 12/1955 Zb. o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej republiky na rok 1955:


§ 1

(1) Odkladá sa platenie a úrokovanie peňažných záväzkov uvedených v § 2 ods. 1, ak

a) dlžníkom je člen jednotného roľníckeho družstva so spoločnou rastlinnou a živočíšnou výrobou, ktoré hospodári podľa vzorových stanov (ďalej len „dlžník“),

b) veriteľom je socialistická právnická osoba (ďalej len „veriteľ“).

(2) Úprava sa nevzťahuje na záväzky členov jednotných roľníckych družstiev za majetok pridelený z pozemkových reforiem a podľa zákona č. 148/1947 Zb., na pohľadávky na poistnom národného poistenia a z poistenia v Štátnej poisťovni, na pohľadávky z dodávky elektriny a plynu a na záväzky, ktoré má dlžník voči jednotnému roľníckemu družstvu, ktorého je členom.

§ 2

(1) Úprava sa vzťahuje

a) na pohľadávky zabezpečené záložným právom na nehnuteľnom majetku dlžníka, vnesenom do jednotného roľníckeho družstva, pokiaľ tento majetok slúžil na prevádzku pôdohospodárskeho hospodárstva dlžníka, alebo na prevádzku jeho živnosti, ak prevádzku tejto živnosti prevzalo jednotné roľnícke družstvo,

b) na pohľadávky zabezpečené záložným právom na mŕtvom a živom inventári, ktorý dlžník vniesol do jednotného roľníckeho družstva,

c) na iné pohľadávky, ktoré vznikli na obstaranie živého a mŕtveho inventára, ktorý dlžník vniesol do jednotného roľníckeho družstva, alebo ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkou jeho pôdohospodárskeho hospodárstva, ktoré vniesol do jednotného roľníckeho družstva,

d) na pohľadávky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkou jeho živnosti, pokiaľ jej prevádzku prevzalo jednotné roľnícke družstvo,

e) na nedoplatky pôdohospodárskej dane, pokiaľ pripadá na pozemky dlžníka vnesené do jednotného roľníckeho družstva, na nedoplatky živnostenskej dane zo živnosti, ktorej prevádzku prevzalo jednotné roľnícke družstvo, na nedoplatky dane z príjmov obyvateľstva, pokiaľ pripadá na príjem z takej živnosti a na nedoplatky iných daní a verejných dávok, pokiaľ pripadajú na majetok vnesený do jednotného roľníckeho družstva alebo na prírastok tohto majetku.

(2) Úprava sa nevzťahuje na peňažné záväzky, ktoré nevznikli v súvislosti s prevádzkou pôdohospodárskeho hospodárstva alebo živnostenského podniku vnesených do jednotného roľníckeho družstva. Úprava sa ďalej nevzťahuje na peňažné záväzky vzniknuté po 1. januári 1958.

(3) Platenie a úrokovanie peňažných záväzkov vzniknutých pred 1. januárom 1954 sa odkladá po dobu trvania členstva dlžníka v jednotnom roľníckom družstve. To platí aj o nedoplatkoch na dedičskej dani a s ňou súvisiacom nehnuteľnostnom poplatku, i pokiaľ bolo dedičstvo nadobudnuté po tomto dni, ako aj o peňažných záväzkoch vzniknutých z úveru podľa zákona č. 86/1946 Zb. o stavebnej obnove v znení zákona č. 115/1947 Zb. i keď vznikli po 1. januári 1954.

(4) Platenie a úrokovanie peňažných záväzkov vzniknutých v dobe od 1. januára 1954 do 1. januára 1958, s výnimkou peňažných záväzkov uvedených v odseku 3 druhej vete, sa odkladá do konca roku, v ktorom dlžník vstúpil do jednotného roľníckeho družstva, a ďalej po tri roky začínajúc rokom nasledujúcim po vstupe dlžníka do družstva, najmenej však do 31. decembra 1960.

§ 3

(1) Odklad platenia a úrokovania sa vzťahuje ako na platenie nezaplatených peňažných záväzkov zročných pred 1. januárom 1958, tak na peňažné záväzky v budúcnosti zročné a vzťahuje sa i na platenie dlhovaných splátok a úrokov, ktoré sa stali zročnými pred 1. januárom 1958.

(2) Dňom vstupu dlžníka do jednotného roľníckeho družstva, najskôr 1. januárom 1955, zaniká povinnosť dlžníka na platenie úrokov z peňažných záväzkov uvedených v odseku 1 a pripadajúcich na dobu trvania odkladu ich platenia a úrokovania uvedenú v § 2 ods. 3 a 4.

§ 4

Odklad platenia a úrokovania platí i vtedy, ak sa stane dlžník členom jednotného roľníckeho družstva až po dni účinnosti tohto vládneho nariadenia.

§ 5

(1) Ak veriteľ je toho názoru, že nie sú splnené podmienky odkladu platenia a úrokovania, navrhne súdu, aby o tom rozhodol.

(2) O konaní pred súdom platia, pokiaľ z ďalších ustanovení nevyplýva niečo iné, všeobecné ustanovenia občianskeho súdneho poriadku s výnimkou ustanovení §§ 129 až 131 o trovách konania. Súd rozhodne po ústnom pojednávaní uznesením.

§ 6

V návrhu podľa § 5 uvedie veriteľ:

a) označenie súdu a účastníkov (veriteľa a dlžníka),

b) čas a dôvod vzniku záväzku,

c) pôvodnú výšku záväzku a jeho terajší zostatok s príslušenstvom,

d) pri knihových záväzkoch číslo pozemnoknižnej vložky a katastrálne územie,

e) odôvodnenie s označením dôkazných prostriedkov.

§ 7

Súd doručí návrh na začatie konania účastníkom konania a odboru pôdohospodárskemu rady okresného národného výboru. Tomuto odboru dá súd príležitosť na to, aby sa vyjadril vždy, keď sa rozhoduje o otázke, či na peňažný záväzok dlžníka sa vzťahuje odklad platenia a úrokovania, a to i ako o otázke predbežnej.

§ 8

Súd doručí rozhodnutie účastníkom, odboru pôdohospodárskemu rady okresného národného výboru a jednotnému roľníckemu družstvu, ktorého je dlžník členom.

§ 9

(1) Dňom 1. januára 1955, prípadne odo dňa neskoršieho vstupu, neprebieha po dobu odkladu platenia a úrokovania peňažných záväzkov premlčacia lehota pri týchto pohľadávkach.

(2) Súd preruší konanie o žalobách, pokiaľ sa týkajú platenia alebo vymáhania peňažných záväzkov, ktorých platenie a úrokovanie sa odložilo; exekučné konanie s výnimkou exekúcie zriadením záložného práva súd zruší.

§ 10

(1) Uplynutím doby odkladu, jeho právoplatným zrušením, prípadne dňom, keď dlžník prestal byť členom jednotného roľníckeho družstva, obnovuje sa dlžníkova povinnosť platiť peňažné záväzky s príslušenstvom a úrokovanie týchto záväzkov.

(2) Účinky podľa odseku 1 nenastanú, ak sa dlžník do 30 dní po dni, keď sa skončilo jeho členstvo v družstve, stane členom toho istého alebo iného roľníckeho družstva so spoločnou rastlinnou a živočíšnou výrobou, ktoré hospodári podľa vzorových stanov.

§ 11

(1) Členovi, ktorý má podľa § 1 povolený odklad platenia a úrokovania peňažných záväzkov, nesmie jednotné roľnícke družstvo vyplatiť sumy, ktoré by mu podľa uznesenia členskej schôdzky prislúchali z dôvodu náhrady za užívanie pôdy alebo z dôvodov splátok za vnesený živý a mŕtvy inventár.

(2) Veriteľ pohľadávky, ktorej platenie a úrokovanie je odložené, oznámi družstvu, že má pohľadávku proti jeho členovi, čas jej vzniku, pôvodnú výšku a právny dôvod pohľadávky; zároveň veriteľ oznámi výšku pohľadávky a nedoplatok na úrokoch pripadajúcich do dňa zastavenia úrokovania.

(3) Družstvo je povinné sumy uvedené v odseku 1 do výšky úrokov a splátok zaplatiť priamo veriteľovi; podrobnosti určí Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva v dohode s Ministerstvom financií a zúčastnenými ústrednými úradmi.

§ 12

(1) Na návrh odboru pôdohospodárskeho rady okresného národného výboru rozhodne súd o zrušení odkladu platenia a úrokovania peňažných záväzkov dlžníka,

a) ak dlžník v špekulatívnom úmysle scudzil alebo iným spôsobom sa zbavil hospodárskych zvierat alebo zásob osiva a krmiva alebo

b) ak rozsah jeho osobného hospodárstva je väčší než pripúšťajú vzorové stanovy jednotného roľníckeho družstva alebo

c) ak sa dlžník sústavne bez vážneho dôvodu vyhýba práci v družstve alebo družstvo ináč úmyselne poškodzuje.

(2) O konaní pred súdom a doručovaní rozhodnutí platí obdobne ustanovenie § 5 ods. 2 a § 8.

(3) Odklad platenia a úrokovania peňažných záväzkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. e) môže výkonný orgán okresného národného výboru zrušiť pred uplynutím lehôt uvedených v § 2 ods. 3 a 4, ak majetkové a zárobkové pomery dlžníka sú také, že by úhrada uvedených záväzkov neohrozila výživu daňovníka a členov jeho rodiny.

§ 13

Odklad platenia a úrokovania peňažných záväzkov sa vzťahuje aj na peňažné záväzky maloletých detí zomrelého člena družstva do doby, keď dosiahnu vek, v ktorom sa môžu stať členmi družstva.

§ 14

Minister financií po dohode s ministrom pôdohospodárstva a zúčastnenými ústrednými úradmi upraví finančné dôsledky vyplývajúce pre veriteľov z vykonávania tohto nariadenia.


§ 15

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1955; vykonajú ho ministri pôdohospodárstva, financií a spravodlivosti po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Ďuriš v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.