185

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 7. mája 2008

o podmienkach poskytovania podpory pri reštrukturalizácii vinohradu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory pri reštrukturalizácii vinohradu.1)

§ 2

Podpora pri reštrukturalizácii vinohradu

(1) Podporu pri reštrukturalizácii vinohradu (ďalej len „podpora“) môže Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „agentúra“) poskytnúť fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá má na území Slovenskej republiky zaregistrovanú vinohradnícku plochu2) (ďalej len „žiadateľ“).

(2) Podporu možno poskytnúť len na tieto opatrenia reštrukturalizácie vinohradu na vinohradníckych plochách (ďalej len „opatrenia“):

a) zmena odrôd,

b) zmena počtu krov,

c) podsadba,

d) výstavba závlahového systému,

e) vyklčovanie.

(3) Pri opatreniach možno použiť len sadenice registrovaných odrôd uznané podľa osobitného predpisu.3)

(4) Najmenšia súvislá plocha vinohradu, na ktorej možno realizovať opatrenia, je 0,1 ha.

§ 3

Zmena odrôd

(1) Opatrenie zmena odrôd je zamerané na zmenu odrodovej skladby vinohradu4) pri zachovaní výmery vinohradu.

(2) Opatrenie zmena odrôd možno kombinovať s opatreniami zmena počtu krov, výstavba závlahového systému a vyklčovanie.

(3) Opatrenie zmena odrôd sa považuje za skončené, ak

a) oporná konštrukcia je dokončená s aspoň jedným nosným drôtom,

b) miera ujatia výsadby dosiahne najmenej 80 % najneskôr ku koncu vinárskeho roka,5) ktorý nasleduje po vinárskom roku, v priebehu ktorého sa uskutočnila výsadba, okrem prípadov vyššej moci,

c) stav viniča po uskutočnení tohto opatrenia je uspokojivý,

d) je v súlade so schváleným projektom reštrukturalizácie vinohradu.

§ 4

Zmena počtu krov

(1) Opatrenie zmena počtu krov je zamerané na zahustenie výsadby pri počte krov najmenej 4 000 ks/ha pri zachovaní výmery vinohradu.

(2) Opatrenie zmena počtu krov možno kombinovať s opatreniami zmena odrôd, výstavba závlahového systému a vyklčovanie.

(3) Opatrenie zmena počtu krov sa považuje za skončené, ak sú splnené podmienky uvedené v § 3 ods. 3.

§ 5

Podsadba

(1) Opatrenie podsadba sa uplatňuje pri výpadku krov najmenej 20 % vo vinohrade vo veku 5 až 15 rokov. Pri realizácii tohto opatrenia sa musí zachovať odrodová skladba vinohradu.

(2) Opatrenie podsadba možno kombinovať s opatrením výstavba závlahového systému.

(3) Opatrenie podsadba sa považuje za skončené, ak sú splnené podmienky uvedené v § 3 ods. 3 písm. b) až d).

§ 6

Výstavba závlahového systému

(1) Opatrenie výstavba závlahového systému zahŕňa výstavbu nového závlahového systému v zrážkovo deficitných oblastiach alebo v oblastiach postihnutých suchom v dôsledku nízkeho úhrnu zrážok, ak hranica priemerného ročného úhrnu zrážok za obdobie posledných troch rokov pre vinohrad klesne pod 600 mm.

(2) Opatrenie výstavba závlahového systému možno kombinovať s opatreniami zmena odrôd, zmena počtu krov a podsadba.

(3) Opatrenie výstavba závlahového systému sa považuje za skončené, ak je

a) závlahový systém funkčný,

b) v súlade so schváleným projektom reštrukturalizácie vinohradu.

§ 7

Vyklčovanie

(1) Opatrenie vyklčovanie zahŕňa odstránenie všetkých krov viniča a opornej konštrukcie z vinohradu.

(2) Opatrenie vyklčovanie sa musí kombinovať s opatreniami zmena odrôd alebo zmena počtu krov, ktoré sa musia realizovať do dvoch rokov po skončení opatrenia vyklčovanie.

(3) Opatrenie vyklčovanie sa považuje za skončené, ak žiadateľ predloží osvedčenie o výsadbových právach6) pre plochu, z ktorej vzniklo právo na opätovnú výsadbu.

§ 8

Predkladanie žiadostí o podporu

(1) Žiadosť o podporu sa predkladá agentúre do 30. apríla vinárskeho roka, ktorý predchádza vinárskemu roku, v ktorom sa má opatrenie začať realizovať, podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Prílohou žiadosti o podporu je

a) projekt reštrukturalizácie vinohradu,

b) originál alebo osvedčená kópia aktuálneho osvedčenia o registrácii vinohradu, ktorý je predmetom žiadosti o podporu,

c) doklady podľa druhu opatrenia, ktorými žiadateľ preukáže oprávnene vynaložené náklady na reštrukturalizáciu vinohradu,

d) kópia hlásenia o zmene v registrácii alebo o vyklčovaní vinohradu,

e) originál alebo osvedčená kópia rozhodnutia o vzniku práva na opätovnú výsadbu,

f) aktuálny výpis z listu vlastníctva týkajúci sa pozemku, na ktorom je vysadený vinohrad,

g) originál alebo osvedčená kópia nájomnej zmluvy uzatvorenej najmenej na 15 rokov od podania žiadosti o podporu,

h) súhlas vlastníka s reštrukturalizáciou s osvedčeným podpisom vlastníka, ak je žiadateľom nájomca,

i) mapové podklady zobrazujúce pozemok, ktorý je predmetom opatrenia reštrukturalizácie vinohradu,

j) originál alebo osvedčená kópia potvrdenia o čerpaní finančných prostriedkov,

k) osvedčená kópia certifikácie množiteľského materiálu,

l) originál alebo osvedčená kópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako tri mesiace,

m) originál alebo osvedčená kópia živnostenského listu,

n) osvedčená kópia potvrdenia o pridelení IČO,

o) osvedčená kópia osvedčenia o registrácii na DPH.

(3) Projekt reštrukturalizácie vinohradu, ktorý je súčasťou žiadosti o podporu, musí obsahovať

a) druh opatrenia podľa § 2 ods. 2,

b) odôvodnenie opatrenia,

c) termíny, v ktorých sa bude opatrenie realizovať, a vinohradnícke plochy, ktorých sa opatrenie týka.

(4) Žiadateľ nesmie na uvedené opatrenia reštrukturalizácie vinohradu žiadať a čerpať inú podporu z Európskej únie ani z národných zdrojov.

(5) Žiadateľ musí umožniť príslušným orgánom vykonávať kontroly na mieste podľa osobitného predpisu7) a spolupracovať s týmito kontrolnými orgánmi.

(6) Žiadateľ môže začať s realizáciou opatrenia až po schválení projektu reštrukturalizácie vinohradu agentúrou, najneskôr však do 30. apríla vo vinárskom roku, ktorý nasleduje po vinárskom roku, v ktorom bola podaná žiadosť o podporu.

(7) Žiadateľ je povinný zaslať agentúre oznámenie o začatí realizácie opatrení najneskôr 30 dní pred realizáciou a oznámenie o skončení realizácie opatrení spolu s účtovnými dokladmi bezodkladne po realizácii opatrení.

(8) Ak žiadateľ zistí, že nemôže opatrenie zrealizovať podľa schváleného projektu reštrukturalizácie vinohradu, môže podať agentúre žiadosť o jeho zmenu.

(9) Realizácia opatrení musí byť skončená najneskôr do piatich rokov odo dňa podania žiadosti o podporu.

§ 9

Výška podpory

Najvyššie sumy podpôr, ktoré sa môžu poskytnúť za realizáciu jednotlivých opatrení, sú uvedené v prílohe č. 2.


§ 10

Záverečné ustanovenie

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 3.

§ 11

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2008.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 185/2008 Z. z.

Obrázok 01

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 185/2008 Z. z.

Najvyššie sumy podpôr na jednotlivé opatrenia

P. č.OpatreniePodpora v EUR/ha Straty z príjmu v EUR/ha
Bratislavský kraj Ostatné kraje
1.Zmena odrôd12 50018 750700
2.Zmena počtu krov13 00019 500700
3.Podsadba1/štep1,5/štepu
4.Výstavba závlahového systému4 2006 300
5.Vyklčovanie2 2003 300

Žiadateľovi je poskytnutá podpora vo výške 50 % pre Bratislavský kraj alebo 75 % pre ostatné kraje oprávnených vecných nákladov doložených účtovnými dokladmi, najviac do sumy uvedenej v tabuľke.

Pri kombinovateľnosti viacerých opatrení sa ako výška podpory pri opatrení zmena odrôd a zmena počtu krov berie do úvahy vyššia podpora na hektár s tým, že podsadba, výstavba závlahového systému a vyklčovanie sa uhrádza ako osobitná nákladová položka podľa sumy uvedenej v tabuľke.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 185/2008 Z. z.

ZOZNAM VYKONANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Týmto nariadením sa vykonávajú tieto právne akty Európskych spoločenstiev:

1. Nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 26) v znení

nariadenia Rady (ES) č. 2585/2001 z 19. decembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 34),

nariadenia Komisie (ES) č. 1795/2003 z 13. októbra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa príloha VI k nariadeniu Rady (ES) č. 1493/1999, pokiaľ ide o akostné vína vyrábané v určitých oblastiach (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40),

nariadenia Rady (ES) č. 2165/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (Ú. v. EÚ L 345, 28. 12. 2005),

nariadenia Komisie (ES) č. 225/2007 z 1. marca 2007, ktoré sa týka podpory reštrukturalizácie a konverzie ustanovenej v nariadení Rady (ES) č. 1493/1999 na vinársky rok 2006/2007 (Ú. v. EÚ L 64, 2. 3. 2007),

nariadenia Komisie (ES) č. 927/2007 z 2. augusta 2007 stanovujúce prechodné opatrenie týkajúce sa spracovania vedľajších výrobkov, ktoré vznikli pri výrobe vína podľa nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 na vinársky rok 2007/2008 v Rumunsku (Ú. v. EÚ L 202, 3. 8. 2007),

nariadenia Komisie (ES) č. 968/2007 zo 17. augusta 2007, pokiaľ ide o príspevok Spoločenstva na náklady reštrukturalizácie a konverzie ustanovený v nariadení Rady (ES) č. 1493/1999 na vinársky rok 2007/2008 (Ú. v. EÚ L 215, 18. 8. 2007),

nariadenia Komisie (ES) č. 1473/2007 z 13. decembra 2007, ktorým sa na vinársky rok 2007/2008 v Bulharsku ustanovuje prechodné opatrenie týkajúce sa spracovania vedľajších produktov vznikajúcich pri výrobe vína, ktoré je ustanovené nariadením Rady (ES) č. 1493/1999 (Ú. v. EÚ L 329, 14. 12. 2007).

2. Nariadenie Komisie (ES) č. 1227/2000 z 31. mája 2000 ustanovujúce podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom s ohľadom na výrobný potenciál (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 29) v znení

nariadenia Komisie (ES) č. 784/2001 z 23. apríla 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1227/2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o produkčný potenciál (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 32),

nariadenia Komisie (ES) č. 1253/2001 z 26. júna 2001, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1227/2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o produkčný potenciál (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 32),

nariadenia Komisie (ES) č. 1342/2002 z 24. júla 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1227/2000 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vzhľadom na výrobný potenciál (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36),

nariadenia Komisie (ES) č. 315/2003 z 19. februára 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1227/2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o produkčný potenciál (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 38),

nariadenia Komisie (ES) č. 1182/2003 z 2. júla 2003, ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 315/2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1227/2000 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o výrobný potenciál (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),

nariadenia Komisie (ES) č. 571/2003 z 28. marca 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1227/2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o produkčný potenciál (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 38),

nariadenia Komisie (ES) č. 1203/2003 zo 4. júla 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1227/2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o produkčný potenciál (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),

nariadenia Komisie (ES) č. 1841/2003 zo 17. októbra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1227/2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o produkčný potenciál (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40),

nariadenia Komisie (ES) č. 1389/2004 z 30. júla 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1227/2000 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom vo veci výrobného potenciálu (Ú. v. EÚ L 255, 31. 7. 2004),

nariadenia Komisie (ES) č. 1074/2005 zo 7. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1227/2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o produkčný potenciál (Ú. v. EÚ L 175, 8. 7. 2005),

nariadenia Komisie (ES) č. 1216/2005 z 28. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1227/2000, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o produkčný potenciál (Ú. v. EÚ L 199, 29. 7. 2005),

nariadenia Komisie (ES) č. 1460/2006 z 2. októbra 2006, ktorým sa stanovuje odchýlka od nariadenia (ES) č. 1227/2000, pokiaľ ide o prechodné opatrenie týkajúce sa konečných príspevkov na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov (Ú. v. EÚ L 272, 3. 10. 2006),

nariadenia Komisie (ES) č. 922/2007 z 1. augusta 2007, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1227/2000, pokiaľ ide o prechodné opatrenie o finančných príspevkoch pre Bulharsko a Rumunsko na reštrukturalizáciu a konverziu vinohradov (Ú. v. EÚ L 201, 2. 8. 2007).

Poznámky pod čiarou

1) Hlava II kapitola III nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 zo 17. mája 1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 26) v platnom znení a kapitola IV nariadenia Komisie (ES) č. 1227/2000 z 31. mája 2000 ustanovujúceho podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom s ohľadom na výrobný potenciál (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 29) v platnom znení.

2) § 11 ods. 3 zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 49/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh.

4) § 2 ods. 13 zákona č. 182/2005 Z. z.

5) Čl. 1 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1493/1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 29) v platnom znení.

6) § 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 182/2005 Z. z.

7) Nariadenie (ES) č. 1493/1999 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 29) v platnom znení.