Nájdených 388
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
483/2001 Z. z. Zákon o bankách 01.01.2002
233/1995 Z. z. Exekučný poriadok 01.12.1995
566/1992 Zb. Zákon o Národnej banke Slovenska 01.01.1993
187/1919 Zb. Zákon o uprave obehu a správy platidiel 12.04.1919
49/1918 Zb. Zákon o zavedení obchodních platidel. 28.11.1918
492/2009 Z. z. Zákon o platobných službách 01.12.2009
276/2009 Z. z. Zákon o zmiernení vplyvov globálnej finančnej krízy na bankový sektor 10.07.2009
66/2009 Z. z. Zákon o majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami 01.03.2009
607/2008 Z. z. Vyhláška o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu 01.01.2009
378/2007 Z. z. Opatrenie o poskytovaní informácií klientom alebo potenciálnym klientom pred poskytnutím investičnej služby 01.11.2007
747/2004 Z. z. Zákon o dohľade nad finančným trhom 01.01.2006
215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností 01.05.2004
594/2003 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní 01.01.2004
510/2002 Z. z. Zákon o platobnom styku 01.01.2003
329/2000 Z. z. Zákon o Úrade pre finančný trh 01.11.2000
188/1997 Z. z. Vyhláška o spôsobe úhrady príspevkov do fondov Exportno-importnej banky SR 04.07.1997
80/1997 Z. z. Zákon o Exportno-importnej banke SR 01.07.1997
118/1996 Z. z. Zákon o ochrane vkladov 01.07.1996
58/1995 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte SR na rok 1995 01.04.1995
374/1994 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia SR v roku 1995 01.01.1995
 
...