Oznámenie č. 370/2004 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o vlastných zdrojoch financovania a investíciách inštitúcie elektronických peňazí

Čiastka 156/2004
Platnosť od 24.06.2004 do30.11.2009
Účinnosť do 30.11.2009
Zrušený 492/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2004.

370

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 75 ods. 2 písm. f) a g) zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 604/2003 Z. z.

opatrenie z 11. júna 2004 č. 8/2004 o vlastných zdrojoch financovania a investíciách inštitúcie elektronických peňazí.

Týmto opatrením sa ustanovuje,

a) čo tvorí vlastné zdroje financovania inštitúcie elektronických peňazí, a spôsob ich výpočtu,

b) čo tvorí investície, aktíva a vymedzené rizikovo vážené aktíva inštitúcie elektronických peňazí,

c) spôsob a postup riadenia rizík a podrobnosti o systéme riadenia rizík a o vnútornom kontrolnom systéme inštitúcie elektronických peňazí,

d) štruktúra, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania hlásení inštitúcie elektronických peňazí a zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2004.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 24/2004 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.