Nájdených 98
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
540/2007 Z. z. Zákon o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu 01.01.2008
101/2010 Z. z. Zákon o preukazovaní pôvodu majetku 01.01.2011
546/2009 Z. z. Vyhláška o ročných a polročných správach doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 01.01.2010
545/2009 Z. z. Vyhláška o ročných a polročných správach dôchodkovej správcovskej spoločnosti 01.01.2010
186/2009 Z. z. Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve 27.05.2009
75/2009 Z. z. Vyhláška o poskytovaní informácie o majetku v doplnkových dôchodkových fondoch 15.03.2009
74/2009 Z. z. Vyhláška o limitoch majetku dôchodkového fondu a doplnkového dôchodkového fondu 15.03.2009
266/2005 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku 01.07.2005
747/2004 Z. z. Zákon o dohľade nad finančným trhom 01.01.2006
650/2004 Z. z. Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení 01.01.2005
329/2000 Z. z. Zákon o Úrade pre finančný trh 01.11.2000
374/1994 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia SR v roku 1995 01.01.1995
135/1946 Zb. Zákon o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii. 18.06.1946
57/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.04.2010
86/2009 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o správe o výsledkoch činnosti útvaru vnútorného auditu a o pláne činnosti útvaru vnútorného auditu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne
21/2009 Z. z. Vyhláška o finančnej kontrole a vnútornom audite 01.02.2009
578/2008 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní na štatistické účely a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní
566/2008 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o solventnosti a minimálnej výške garančného fondu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne
274/2008 Z. z. Oznámenie o opatrení o skúšobnom poriadku na audítorske skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania
165/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.06.2008