Oznámenie č. 521/2009 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov

Čiastka 183/2009
Platnosť od 11.12.2009
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

521

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 96 ods. 1 písm. g) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 1. decembra 2009 č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov.

Opatrením sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu IBAN a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 26/2009 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.