Vyhláška č. 661/2004 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska a Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národnej banky Slovenska a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 600/2001 Z. z. o registri hypoték a podrobnostiach o postavení a činnosti hypotekárneho správcu a jeho zástupcu

Čiastka 278/2004
Platnosť od 15.12.2004
Účinnosť od 01.01.2005 do31.12.2017
Zrušený 483/2001 Z. z.

661

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska a Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 12. novembra 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národnej banky Slovenska a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 600/2001 Z. z. o registri hypoték a podrobnostiach o postavení a činnosti hypotekárneho správcu a jeho zástupcu

Národná banka Slovenska a Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 76 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovujú:


Čl. I

Vyhláška Národnej banky Slovenska a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 600/2001 Z. z. o registri hypoték a podrobnostiach o postavení a činnosti hypotekárneho správcu a jeho zástupcu sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

f) mená a podpisy oprávnených zástupcov banky,“.

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

2. V § 2 odsek 2 znie:

(2) Údaje podľa odseku 1 písm. c) sú tieto:

a) poradové číslo a identifikačné číslo úverovej zmluvy,

b) dátum a lehota splatnosti úveru,

c) schválená výška poskytnutého úveru a výška jeho čerpania,

d) výška úrokovej sadzby úveru,

e) účel poskytnutia úveru,

f) označenie založenej nehnuteľnosti podľa údajov katastra nehnuteľností,1) a to

1. katastrálne územie,

2. číslo listu vlastníctva,

3. súpisné číslo stavby,

4. parcelné číslo pozemku,

5. druh nehnuteľnosti,

g) hodnota založenej nehnuteľnosti určená hypotekárnou bankou,

h) dátum a číslo právoplatného rozhodnutia o povolení vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností,

i) aktuálna výška nesplatenej istiny.“.

3. V § 2 ods. 3 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

h) celková menovitá hodnota predaných hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií,“.

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i).

4. V § 3 odsek 1 znie:

(1) Informácia podľa § 76 ods. 3 zákona obsahuje údaje za obdobie predchádzajúcich šiestich mesiacov, dátum jej vyhotovenia, mená, priezviská a podpisy oprávnených zástupcov hypotekárnej banky a hypotekárneho správcu; vzor informácie je uvedený v prílohe č. 4.“.

5. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

㤠5a

Informácia podľa § 3 ods. 1 sa v januári 2005 predloží podľa doterajších predpisov.“.

6. Prílohy č. 1 až 4 sa nahrádzajú prílohami č. 1 až 4 k tejto vyhláške a prílohy č. 5 a 6 sa vypúšťajú.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Marián Jusko v. r.

Ivan Mikloš v. r.


Príloha č. 1

k vyhláške č. 661/2004 Z. z.

Příloha 01

Príloha č. 2

k vyhláške č. 661/2004 Z. z.

Príloha 02

Príloha č. 3

k vyhláške č. 661/2004 Z. z.

Príloha 03

Príloha č. 4

k vyhláške č. 661/2004 Z. z.

Príloha 04