Oznámenie č. 443/2011 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti povoľovania na výkon činnosti a podnikania platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí

Čiastka 135/2011
Platnosť od 07.12.2011
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

443

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 96 ods. 1 písm. a), b), e), f) a i) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z.

opatrenie z 15. novembra 2011 č. 14/2011, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti povoľovania na výkon činnosti a podnikania platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí.

Opatrením sa má zabezpečiť zosúladenie vykonávacieho predpisu so znením zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 394/2011 Z. z., ako to vyplýva zo zmien a doplnení účinných od 1. decembra 2011.

Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2009 č. 7/2009, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti povoľovania na výkon činnosti a podnikania platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí (oznámenie č. 531/2009 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2011.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 25/2011 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.