Nájdených 159
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
149/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych štátnych zárukách 11.06.2020
243/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
109/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah ročnej správy o vykonaných vnútorných auditoch 01.03.2016
523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy 30.09.2004
598/2003 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2004 01.01.2004
597/2003 Z. z. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 01.01.2004
133/2002 Z. z. Zákon o Slovenskej akadémii vied 01.04.2002
13/2002 Z. z. Transformačný zákon 15.01.2002
128/1998 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
386/1996 Z. z. Zákon o štátnom rozpočte na rok 1997 01.01.1997
150/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o finančnom hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti federácie 30.04.1991
118/1985 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o vykonávaní dodatkových odvodov národnými výbormi a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami riadenými ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi v oblasti cien 01.01.1986
2/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o pobádacích fondoch a financovaní niektorých výdavkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách. 29.01.1967
48/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje Československý ústav práce 28.06.1951
347/2021 Z. z. Novela zákona o Slovenskej akadémii vied a zákona o geologických prácach (geologický zákon) 05.10.2021
273/2021 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 10.07.2021
270/2018 Z. z. Novela zákona o vysokých školách 26.09.2019
122/2016 Z. z. Novela nariadenia vlády ustanovujúca pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve 15.03.2016
261/2015 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
63/2015 Z. z. Nariadenie vlády o podmienkach poskytovania podpory trhu s vínom 01.04.2015