Nájdených 124
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
243/2016 Z. z. Oznámenie o opatrení o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
385/2008 Z. z. Zákon o Tlačovej agentúre SR 01.01.2009
523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy 30.09.2004
13/2002 Z. z. Transformačný zákon 15.01.2002
267/2001 Z. z. Opatrenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 15.07.2001
114/2000 Z. z. Zákon o Slovenskej filharmónii 01.06.2000
128/1998 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o úprave dispozičných oprávnení správcov majetku štátu v zriaďovateľskej pôsobnosti Štatistického úradu Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu
150/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o finančnom hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti federácie 30.04.1991
118/1985 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o vykonávaní dodatkových odvodov národnými výbormi a rozpočtovými a príspevkovými organizáciami riadenými ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi v oblasti cien 01.01.1986
2/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o pobádacích fondoch a financovaní niektorých výdavkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách. 29.01.1967
347/2021 Z. z. Novela zákona o Slovenskej akadémii vied a zákona o geologických prácach (geologický zákon) 05.10.2021
273/2021 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 10.07.2021
270/2018 Z. z. Novela zákona o vysokých školách 26.09.2019
353/2012 Z. z. Novela zákona o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami 01.12.2012
414/2010 Z. z. Oznámenie o opatrení druhovej, organizačnej a ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
57/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení zákona č. 266/2009 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.04.2010
23/2010 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky z 13. októbra 2005 č. 141.601/2005-SEVS o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
556/2009 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie, ŠF, obce a VÚC 01.01.2010
555/2009 Z. z. Oznámenie o individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové, príspevkové organizácie, ŠP, obce a VÚC 01.01.2010
525/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2009 č. 2357/2008-100 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky na všeobecne prospešné aktivity v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka