Nájdených 3885
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke 01.02.2009
289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice 01.09.2008
7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii 01.01.2006
582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady 01.11.2004
222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty 01.05.2004
199/2004 Z. z. Colný zákon 01.05.2004
5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti 01.02.2004
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov 01.01.2004
131/2002 Z. z. Zákon o vysokých školách 01.04.2002
211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií 01.01.2001
18/1996 Z. z. Zákon o cenách 01.04.1996
202/1995 Z. z. Devízový zákon 01.10.1995
152/1994 Z. z. Zákon o sociálnom fonde 01.09.1994
71/1992 Zb. Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov 17.03.1992
187/1919 Zb. Zákon o uprave obehu a správy platidiel 12.04.1919
540/2007 Z. z. Zákon o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu 01.01.2008
49/1918 Zb. Zákon o zavedení obchodních platidel. 28.11.1918
511/1992 Zb. Zákon o správe daní a poplatkov 01.01.1993
552/2021 Z. z. Nariadenie vlády o predĺžení lehôt na účely poskytnutia finančnej pomoci pre seniorov 31.12.2021
544/2021 Z. z. Vyhláška o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti 01.01.2022
 
...