Nariadenie vlády č. 160/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb

(v znení č. 386/2008 Z. z.)

Čiastka 64/2008
Platnosť od 30.04.2008 do04.12.2008
Účinnosť od 15.10.2008 do04.12.2008
Zrušený 499/2008 Z. z.

160

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. apríla 2008

o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia na agroenvironmentálne platby a o podmienkach poskytovania agroenvironmentálnych platieb

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády upravuje podmienky

a) výberu žiadostí o zaradenie do opatrenia1) na agroenvironmentálne platby (ďalej len „agroenvironmentálne opatrenie“),

b) poskytovania agroenvironmentálnych platieb.

§ 2

Agroenvironmentálne opatrenie zahŕňa tieto podopatrenia:

a) základnú podporu pre

1. ornú pôdu,

2. trvalé trávne porasty,

b) integrovanú produkciu

1. vo vinohradníctve,

2. v ovocinárstve,

3. v zeleninárstve,

c) ekologické poľnohospodárstvo

1. na ornej pôde,

2. pri pestovaní zeleniny, liečivých, koreninových a aromatických rastlín,

3. v ovocných sadoch a vo vinohradoch,

4. na trvalých trávnych porastoch,

d) ochranu proti erózii

1. na ornej pôde stabilizačným osevným postupom,

2. na ornej pôde vytvorením parcely s prijateľnou veľkosťou,

3. vo vinohradoch,

4. v ovocných sadoch,

e) zatrávňovanie ornej pôdy,

f) ochranu vybraných biotopov trávnych porastov,

g) ochranu biotopov vybraných druhov vtákov,

h) chov a udržanie ohrozených druhov zvierat.

§ 3

(1) Podopatrenia podľa § 2 písm. a) až g) možno vykonávať na poľnohospodársky využívanej pôde vedenej v evidencii pôdnych blokov a dielov pôdnych blokov.2)

(2) Integrovanú produkciu vo vinohradoch, v ovocných sadoch a v zeleninárstve možno vykonávať len v vinohradoch a ovocných sadoch na výmere najmenej 0,5 ha.

(3) Ochranu proti erózii na ornej pôde možno vykonať na dieloch pôdnych blokov, ktorých priemerná svahovitosť je 3o a viac, a to dodržaním stabilizačného osevného postupu alebo vytvorením parcely s prijateľnou veľkosťou viac ako 30 ha.

(4) Ochranu proti erózii vo vinohradoch a v ovocných sadoch možno vykonávať na dieloch pôdnych blokov, ktorých priemerná svahovitosť je 3o a viac.

(5) Zatrávňovanie ornej pôdy možno vykonávať na dieloch pôdnych blokov, ktoré sa nachádzajú nad 50 % výmery v zraniteľných oblastiach3) alebo v znevýhodnených oblastiach4) alebo majú priemernú svahovitosť viac ako 7o.

(6) Ochranu vybraných biotopov trávnych porastov možno vykonávať na dieloch pôdnych blokov vedených ako

a) teplomilné a suchomilné trvalé trávne porasty,

b) mezofilné trvalé trávne porasty,

c) horské lúky na kosenie,

d) vlhkomilné porasty nižších polôh,

e) nížinné aluviálne lúky,

f) vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky,

g) vysokohorské trávne porasty.

(7) Ochranu biotopov vybraných druhov vtákov možno vykonávať na dieloch pôdnych blokov, ktoré sa nachádzajú v chránenom vtáčom území5) vyhlásenom na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov vtákov:

a) haja tmavá, haja červená, orol kráľovský, sokol rároh, sokol červenonohý,

b) drop fúzatý,

c) chrapkáč poľný, jarabica poľná, prepelica poľná, ľabtuška poľná, kalužiak červenonohý, brehár čiernochvostý, pŕhľaviar červenkastý, škovránok poľný, strnádka lúčna, ľabtuška lúčna.

(8) Podopatrenie podľa § 2 písm. d) bodu 1 alebo 2 je povinne kombinovateľné s podopatrením uvedeným v § 2 písm. g) na ornej pôde alebo v § 2 písm. c) na ornej pôde, alebo v § 2 písm. a) na ornej pôde. Podopatrenie uvedené v § 2 písm. g) je možné kombinovať podľa prílohy č. 1 len na celej užívanej ploche jedného druhu pozemku.

(9) Podopatrenie podľa § 2 písm. h) možno vykonávať pri týchto plemenách jednotlivých druhov hospodárskych zvierat:

a) hovädzí dobytok - slovenský pinzgauský dobytok,

b) ovce – valaška pôvodná,

c) kozy – biela krátkosrstá koza,

d) kone – slovenský teplokrvník, Hucul, Furioso, Nonius, slovenský športový pony, Lipican, Shagya-arab a Norik muránskeho typu,

e) hydina

1. sliepky – Oravka, Plymutka, Rodajlenka, Hampshirka, Vlaška a Sussexka,

2. husi – slovenská biela hus a suchovská hus.

(10) Jednotlivé podopatrenia podľa § 2 písm. a) až e) možno vykonávať len na celej užívanej ploche jedného druhu pozemku a kombinovať na tej istej ploche podľa prílohy č. 1.

Žiadosť o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia

§ 4

(1) Žiadosť o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia (ďalej len „žiadosť o zaradenie“) môže podať osoba6) (ďalej len „žiadateľ o zaradenie“), ktorá sa zaviaže plniť podmienky počas piatich rokov podľa § 5 ods. 10 a

a) vykonáva poľnohospodársku činnosť7) na ploche najmenej 1 ha poľnohospodárskej pôdy, alebo najmenej 0,5 ha pre integrovanú produkciu, ktorá spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1 až 7, pričom táto výmera môže predstavovať viaceré súvislé diely pôdnych blokov príslušného druhu pozemku s výmerou najmenej 0,3 ha obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy jedným žiadateľom, alebo

b) chová vybrané plemená jednotlivých druhov hospodárskych zvierat podľa § 3 ods. 9.

(2) Žiadosť o zaradenie do podopatrenia sa predkladá spolu s identifikačným listom8)

a) ako súčasť jednotnej žiadosti9) Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „agentúra“), ak ide o žiadateľa na podopatrenia podľa § 2 písm. a) až g),

b) samostatnou žiadosťou, ak ide o žiadateľa na podopatrenie podľa § 2 písm. h).

(3) Žiadosť o zaradenie do podopatrenia podľa odseku 2 sa podáva na obdobie piatich kalendárnych rokov a predkladá sa agentúre v termíne podľa osobitného predpisu.10)

(4) Prílohou k žiadosti o zaradenie, ak ide o žiadateľa o zaradenie do podopatrenia podľa § 2 písm. a) až g), je

a) zoznam dielov pôdnych blokov s uvedením druhu pozemku a výmery poľnohospodárskej pôdy, ktorú žiadateľ požaduje zaradiť do podopatrenia, a označenie plochy, na ktorej sa hospodári v konverzii11) s uvedením roku jej trvania, ak ide o žiadosť podľa § 2 písm. c),

b) grafická príloha s vyznačením využívanej poľnohospodárskej pôdy podľa písmena a),

c) čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nemá agroenvironmentálne záväzky podľa osobitných predpisov,12)

d) potvrdenie o registrovaní žiadateľa v registri ovocných sadov alebo vinohradov, ak žiadateľ chce vykonávať podopatrenia uvedené v § 2 písm. b) bodoch 1 a 2, ktorý vedie Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“),

e) rozhodnutie o registrácii,13) ak žiadateľ chce vykonávať podopatrenie uvedené v § 2 písm. c),

f) čestné vyhlásenie, že žiadateľ nemá záväzky vo vzťahu k štátnemu rozpočtu.

(5) Prílohou k žiadosti o zaradenie, ak ide o žiadateľa o zaradenie do podopatrenia podľa § 2 písm. h), je

a) počet dobytčích jednotiek14) vybraných plemien jednotlivých druhov hospodárskych zvierat,

b) potvrdenie príslušnej chovateľskej organizácie15) o zápise zvierat do plemennej knihy16) alebo do plemenárskej evidencie,17)

c) registračné číslo chovu, na ktorý sa požaduje platba, ak ide o žiadosť podľa § 3 ods. 9 písm. e), alebo zoznam zvierat, na ktoré sa požaduje agroenvironmentálna platba, ak ide o žiadosť podľa § 3 ods. 9 písm. a) až c), ktorý obsahuje čísla ušných značiek zvierat a identifikáciu individuálneho registra,

d) osvedčenú kópiu dokladu o zaevidovaní chovu v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, ak ide o žiadosť podľa § 3 ods. 9 písm. a) až c),

e) čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nemá agroenvironmentálne záväzky podľa osobitných predpisov,12)

f) čestné vyhlásenie, že žiadateľ nemá záväzky vo vzťahu k štátnemu rozpočtu.

(6) Žiadosť o transformáciu18) a zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia na nové päťročné obdobie môže predložiť osoba,6) ktorá najneskôr v poslednom roku trvania záväzku vykonáva agroenvironmentálne záväzky podľa osobitného predpisu11) (ďalej len „žiadateľ o transformáciu“) v termíne podľa osobitného predpisu,10) ako súčasť jednotnej žiadosti. Žiadateľ o transformáciu je povinný dodržiavať podmienky ustanovené v odseku 1.

(7) Žiadosť podľa odseku 6 obsahuje prílohy podľa odseku 4 písm. a), b), d), e) a f), ak sa transformácia dotýka plôch alebo prílohy podľa odseku 5 písm. a) a b), ak sa transformácia dotýka zvierat.

(8) Podmienky uvedené v § 2, 3 a 5 sa primerane vzťahujú aj na žiadosť o transformáciu a zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia; agentúra transformáciu povolí,19) ak je predmetom transformácie najmenej 90 % výmery plochy každého pôvodného podopatrenia a 90 % počtu zvierat z pôvodného záväzku a nový záväzok zvýši kvalitu životného prostredia podľa prílohy č. 3. Po povolení transformácie sa pôvodný záväzok ukončí k 31. decembru kalendárneho roka. Počet zvierat z pôvodného záväzku sa môže zvýšiť.

(9) Žiadosť podľa odseku 6 sa podáva na obdobie piatich rokov, ktoré začína plynúť od 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom bola žiadosť o transformáciu podaná.

(10) Počas obdobia uvedeného v odsekoch 3 a 9 žiadateľ každoročne predkladá žiadosť o agroenvironmentálnu platbu20) podľa odseku 2. Prílohou k žiadosti o agroenvironmentálnu platbu sú prílohy podľa odseku 4 písm. a) až e), ak ide o žiadosť o agroenvironmentálnu platbu podľa § 2 písm. a) až g), alebo prílohy podľa odseku 5 písm. a) až e), ak ide o žiadosť o agroenvironmentálnu platbu podľa § 2 písm. h).

(11) Nepredložením žiadosti o platbu v termíne na predkladanie žiadostí záväzok zaniká a žiadateľ musí vrátiť platby29) poskytnuté za predchádzajúce roky; to neplatí, ak podmienka nebola splnená z dôvodu vyššej moci.32)

(12) Za posledný rok konverzie sa považuje kalendárny rok, počas ktorého sa konverzia vykonávala najneskôr do 30. novembra.

(13) Jednotlivé hospodárske zvieratá uvedené v zozname zvierat podľa odseku 5 písm. c) je možné nahradiť iným zvieraťom, ktoré spĺňa podmienky pre poskytovanie agroenvironmentálnej platby, najneskôr do 20 dní od vyradenia z chovu alebo úhynu nahrádzaného zvieraťa. Oznámenie o nahradení sa zašle agentúre do piatich dní odo dňa náhrady a obsahuje číslo ušnej značky vyradeného zvieraťa a číslo ušnej značky nahradzujúceho zvieraťa.

§ 5

(1) Žiadosť o zaradenie do podopatrenia podľa § 2 písm. a) až g) agentúra zaradí do jednotlivých bodových pásiem.

(2) Do prvého bodového pásma agentúra zaradí žiadosť o zaradenie do podopatrenia podľa § 2 písm. f) a g).

(3) Do druhého bodového pásma agentúra zaradí žiadosť o zaradenie do podopatrenia podľa § 2 písm. c).

(4) Do tretieho bodového pásma agentúra zaradí žiadosť o zaradenie do podopatrenia podľa § 2 písm. b).

(5) Do štvrtého bodového pásma agentúra zaradí žiadosť o zaradenie do podopatrenia podľa § 2 písm. d) bodov 3 a 4 a podľa písmena e).

(6) Do piateho bodového pásma agentúra zaradí žiadosť o zaradenie do podopatrenia podľa § 2 písm. a).

(7) Žiadosti o zaradenie do podopatrenia podľa § 2 písm. d) bodov 1 a 2 budú zaradené do bodového pásma podľa podopatrenia, s ktorým sú povinne kombinovateľné podľa § 3 ods. 8.

(8) Výber žiadostí zaradených do jednotlivých bodových pásiem sa vykoná postupne od prvého bodového pásma po piate bodové pásmo. V rámci každého bodového pásma sa výber žiadostí vykoná zostupne od najväčšej výmery plochy uvedenej v žiadosti. Prekrývanie plôch v rámci jednotlivých podopatrení sa nezohľadňuje.

(9) Výber žiadostí podľa § 2 písm. h) sa vykoná vzostupne od najmenšieho počtu dobytčích jednotiek.

(10) Žiadateľ, ktorého žiadosť bola vybraná podľa odsekov 8 a 9, predloží čestné vyhlásenie o tom, že bude plniť podmienky agroenvironmentálneho opatrenia podľa osobitného predpisu.21)

§ 6

Poskytnutie agroenvironmentálnej platby

(1) Žiadateľovi o agroenvironmentálnu platbu možno platbu poskytnúť, ak má zaradené plochy alebo dobytčie jednotky do opatrenia podľa § 2 a ak

a) hospodári na celej výmere pôdy poľnohospodárskeho podniku22) v súlade s dobrými poľnohospodárskymi a environmentálnymi podmienkami,23)

b) absolvuje školiaci kurz zameraný na správne plnenie a realizáciu záväzkov opatrenia do konca druhého roku, v ktorom záväzok začal plniť,

c) dodržiava určené zaťaženie najviac 1,6 dobytčej jednotky14) na 1 ha obhospodarovanej plochy poľnohospodárskeho podniku a najmenej 0,3 dobytčej jednotky prežúvavcov a koní na 1 ha trvalých trávnych porastov vedených v agroenvironmentálnom záväzku; výnimka pre minimálne zaťaženie je povolená pre oblasti, v ktorých je predpísaná príslušným orgánom štátnej správy na ochranu životného prostredia; podmienka sa nevzťahuje na chovy ohrozených druhov zvierat,

d) dodržiava požiadavky týkajúce sa používania hnojív, vedenia a uchovávania evidencie o množstve, druhu a čase použitia hnojív podľa pozemkov a plodín podľa osobitného predpisu,24)

e) dodržiava pri používaní hnojív a hospodárskych hnojív podmienky ochrany vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov uvedené v prílohe č. 2,

f) dodržiava požiadavky týkajúce sa používania prípravkov na ochranu rastlín vrátane vedenia podrobnej evidencie o spotrebe a o spôsobe aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a podmienky skladovania a manipulácie s prípravkami na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu,25)

g) nepoužíva kaly z čistiarní odpadových vôd a dnové sedimenty na celej výmere pôdy, s ktorou vstupuje do záväzku,

h) hospodári v súlade s určenými požiadavkami na hospodárenie26) na celej výmere poľnohospodárskeho podniku,

i) vedie záznamy pre monitorovanie a hodnotenie,26a) ktoré na požiadanie predkladá agentúre v požadovanej štruktúre.

(2) Ak žiadateľ požiada o vyradenie z agroenvironmentálneho opatrenia, agentúra ho vyradí, ale povinnosť vrátiť poskytnutú agroenvironmentálnu platbu tým nie je dotknutá.

§ 7

Prevod alebo prechod záväzkov

(1) Ak žiadateľ počas trvania záväzku nedodrží výmeru zaradenú do opatrenia alebo počet dobytčích jednotiek, agentúra zníži záväzok pre nasledujúci rok na určenú plochu27) alebo počet určených zvierat28) prepočítaných na dobytčie jednotky. Žiadateľ vráti29) poskytnuté agroenvironmentálne platby za predchádzajúce roky okrem prípadu podľa osobitného predpisu.30)

(2) Ak počas trvania záväzku v priebehu piateho roka dôjde k prevodu podniku bez prevodu záväzku, žiadateľ nemusí poskytnutú podporu vrátiť podľa osobitného predpisu.31)

(3) Ak dôjde k nedodržaniu výmery alebo počtu dobytčích jednotiek podľa odseku 1 z dôvodu vyššej moci,32) vykonania reštitúcie33) alebo vykonania pozemkových úprav,34) vrátenie agroenvironmentálnej platby sa nevyžaduje.

§ 8

Zmena vo výmere plochy záväzku

(1) Ak žiadateľ v priebehu trvania záväzku rozšíri plochu poľnohospodárskeho podniku, môže najneskôr v štvrtom roku záväzku podať žiadosť o rozšírenie35) záväzku na plochu nepresahujúcu 20 % celkovej plochy už zaradenej do opatrenia; nový záväzok36) týmto nemôže vzniknúť.

(2) Agentúra rozšírenie záväzku a zaradenie plochy do záväzku povolí19) podľa podmienok podľa odseku 1 od nasledujúceho kalendárneho roka.

(3) Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje prílohy uvedené v § 4 ods. 4.

Postupy šetrné k životnému prostrediu

§ 9

(1) Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na základnú podporu pre ornú pôdu musí na ploche zaradenej do podopatrenia spĺňať tieto podmienky:

a) nesiať a nesadiť žiadne obilniny, olejniny, okopaniny na viac ako 50 % ornej pôdy; kukurica na zrno sa započítava k obilninám,

b) hnojiť dusíkatými hnojivami37) najviac v takom množstve, aby celkový obsah dusíka neprevýšil 120 kg/ha obhospodarovanej ornej pôdy ročne,

c) nepoužívať zakázané prípravky na ochranu rastlín38) pre základnú podporu určené podľa osobitného predpisu.39)

(2) Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na základnú podporu pre trvalé trávne porasty musí na celom pôdnom bloku alebo jeho diele počas trvania záväzku spĺňať tieto podmienky:

a) nepoužívať minerálne hnojivá s obsahom dusíka,

b) nepoužívať zakázané prípravky na ochranu rastlín pre základnú podporu určené podľa osobitného predpisu,39)

c) zabezpečiť, aby pôdne bloky alebo ich diely s výmerou viac ako 0,5 ha boli kosené od stredu ku krajom alebo od jednej strany pozemku k druhej strane pozemku.

§ 10

(1) Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na integrovanú produkciu vo vinohradníctve musí na ploche zaradenej do podopatrenia spĺňať tieto podmienky:

a) byť vedený v registri vinohradov,40)

b) aplikovať len povolené biologické a chemické prípravky na ochranu rastlín zverejnené podľa osobitného predpisu,39)

c) aplikovať chemické a biologické prípravky na ochranu rastlín s obsahom katiónov medi v celkovej ročnej dávke najviac 2 kg/ha vinohradu,

d) aplikovať najviac 50 kg/ha dusíka ročne vrátane maštaľného hnoja, hnojenie fosforom a draslíkom robiť len na základe pôdnych a listových analýz,

e) dodržať každoročne najviac

1. šesť aplikácií prípravkov na ochranu rastlín okrem biologických prípravkov proti perenospóre,

2. šesť aplikácií prípravkov na ochranu rastlín okrem biologických prípravkov proti múčnatke,

3. dve aplikácie prípravkov na ochranu rastlín okrem biologických prípravkov proti plesni sivej,

f) zabezpečiť najmenej v každom druhom medziradí súvislý bylinný porast zatrávnením alebo zazelenaním,

g) zabezpečiť, aby počet životaschopných koreňov viniča neklesol pod 2 000 ks/ha,

h) viesť aktualizované záznamy uvedené v písmenách c) a d) v elektronickej forme alebo písomnej forme a uchovávať ich najmenej desať kalendárnych rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bolo sledovanie uskutočnené.

(2) Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na integrovanú produkciu v ovocinárstve musí počas trvania záväzku spĺňať tieto podmienky:

a) byť vedený v registri ovocných sadov, ktorý vedie kontrolný ústav,

b) aplikovať len povolené biologické a chemické prípravky na ochranu rastlín zverejnené podľa osobitného predpisu,38)

c) zabezpečiť každoročne pravidelný rez a tvarovanie stromov podľa ovocných druhov v rozsahu zodpovedajúcom technológii a pestovateľskému systému ovocných druhov,

d) zabezpečiť sledovanie vývoja vlhkosti a teploty vzduchu najmä počas vegetačného obdobia a využívať dostupné signalizačné metódy a technické zariadenia na sledovanie výskytu škodcov v rozsahu podľa prílohy č. 4,

e) zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt prvkov podľa prílohy č. 5 a rozbor pôdnych vzoriek akreditovanou inštitúciou najmenej raz za tri roky, najmä na chemické látky podľa prílohy č. 5, pričom prvý rozbor sa musí vykonať najneskôr v treťom roku trvania záväzku,

f) zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt prvkov podľa prílohy č. 5 a dodržanie limitných hodnôt prvkov podľa prílohy č. 6 a rozbor listových vzoriek akreditovanou inštitúciou najmenej raz za dva roky, najmä na chemické látky uvedené v prílohe č. 5,

g) zabezpečiť rozbory vzoriek plodov každého pestovaného ovocného druhu akreditovanou inštitúciou najmenej raz za dva roky, najmä na chemické látky podľa prílohy č. 6,

h) zabezpečiť minimálny počet životaschopných jedincov na 1 ha ovocného sadu podľa prílohy č. 7,

i) oznámiť kontrolnému ústavu každú zmenu využitia sadu, najmä preštepenie, vyklčovanie, dosádzanie, zmenu počtu jedincov, najneskôr 15 dní od jej vzniku,

j) viesť aktualizované záznamy uvedené v písmenách b) až i) v elektronickej podobe alebo písomnej podobe podľa prílohy č. 8 a uchovávať najmenej desať rokov nasledujúcich po roku, keď bolo sledovanie uskutočnené.

(3) Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na integrovanú produkciu zeleniny podľa prílohy č. 9 musí na ploche zaradenej do podopatrenia spĺňať tieto podmienky:

a) aplikovať len povolené biologické a chemické prípravky na ochranu rastlín zverejnené podľa osobitného predpisu;38) na poľnohospodárske plodiny pestované v rámci osevného postupu na ploche zaradenej do podopatrenia, používať prípravky na ochranu rastlín, v rámci rozsahu ich registrovaného použitia, s účinnými látkami, ktoré sú povolené pre integrovanú produkciu zeleniny zverejňované podľa osobitného predpisu.38)

b) sledovať vývoj vlhkosti a teploty vzduchu najmä počas vegetačného obdobia a využívať dostupné signalizačné metódy a technické zariadenia na sledovanie výskytu chorôb a škodcov v rozsahu uvedenom v prílohe č. 4,

c) zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt prvkov podľa prílohy č. 5 a rozbor pôdnych vzoriek akreditovanou inštitúciou najmenej raz za tri roky, najmä na chemické látky podľa prílohy č. 5,

d) zabezpečiť dodržanie limitných hodnôt prvkov podľa prílohy č. 9, odber vzoriek a analytický rozbor zeleniny akreditovanou inštitúciou, najmä pre chemické látky a dusičnany podľa prílohy č. 9,

e) používať osivo, ktoré má osvedčenie o pôvode a kvalite štandardného osiva,41)

f) viesť aktualizované záznamy uvedené v písmenách a) až e) v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe podľa prílohy č. 8 a uchovávať najmenej desať kalendárnych rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bolo sledovanie uskutočnené.

(4) Kritériá výberu prípravkov na ochranu rastlín povolených pre hospodárenie podľa § 2 písm. b) sú uvedené v prílohe č. 10.

§ 11

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ekologické poľnohospodárstvo musí na ploche zaradenej do podopatrenia spĺňať tieto podmienky:

a) byť registrovaný v registri ekologických výrobcov,42) pričom v prvom roku obdobia záväzku musí byť žiadateľ registrovaný ku dňu podania žiadosti,

b) evidovať dokumentáciu43) a viesť záznam o vykonanej kontrole,44) pričom dohodu o výkone kontroly s akreditovanou kontrolnou organizáciou musí mať žiadateľ uzatvorenú do konca januára prvého roku obdobia záväzku,

c) mať po skončení konverzného obdobia certifikovanú bioprodukciu podľa zamerania výroby,

d) dodržiavať podmienky podľa osobitného predpisu.45)

Pôdoochranné opatrenia

§ 12

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ochranu proti erózii na ornej pôde musí na ploche zaradenej do podopatrenia spĺňať tieto podmienky:

a) zabezpečiť stabilizačný osevný postup tak, že

1. pestuje v osevnom postupe najmenej šesť plodín, z toho štyri hlavné plodiny, pričom podiel ozimín musí byť aspoň 30 % a podiel viacročných krmovín aspoň 10 % z výmery pestovaných plodín,

2. pestuje aspoň 10 % medziplodín z pestovaných plodín,

3. zabezpečí aspoň 70 % pokryvnosť ornej pôdy od 15. októbra do 1. marca, alebo

b) zabezpečiť prijateľnú veľkosť pozemku tak, že

1. rozdelí v prvom roku obhospodarovanú plochu na menšie pozemky, ktoré sú oddelené aspoň desať metrov širokými stabilizujúcimi pásmi obsiatymi ďatelinotrávami, lucernotrávami alebo trávami na semeno s výmerou najmenej 0,3 ha, pričom stabilizujúce pásy musia byť vytvorené po vrstevniciach a dva najbližšie stabilizujúce pásy môžu byť od seba vzdialené najviac 200 m,

2. kosí zatrávnené plochy stabilizujúcich pásov aspoň raz ročne a pokosenú hmotu odstráni,

3. neaplikuje herbicídy na zatrávnených stabilizujúcich pásoch počas prvých dvoch rokov trvania záväzku, ak príslušný orgán rastlinolekárskej starostlivosti neurčí inak; žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ekologické poľnohospodárstvo nesmie aplikovať herbicídy počas celého obdobia trvania záväzku bez výnimky.

§ 13

(1) Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ochranu proti erózii vo vinohradoch musí na ploche zaradenej do podopatrenia spĺňať tieto podmienky:

a) pokryť pôdu zatrávnením alebo mulčovaním slamou, senom alebo kôrou v každej druhej uličke vinohradu od 1. novembra do 30. apríla alebo hospodáriť na terasách,

b) nahlásiť vopred kontrolnému ústavu obnovnú výsadbu viniča alebo zúrodňovanie vinohradu.

(2) Podopatrenie podľa § 2 písm. d) bodu 3 nie je možné vykonávať na tom pôdnom bloku alebo jeho diele, na ktorom je vykonávané podopatrenie podľa § 2 písm. b) bodu 1.

§ 14

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ochranu proti erózii v ovocných sadoch musí na ploche zaradenej do podopatrenia spĺňať tieto podmienky:

a) pokryť pôdu zatrávnením alebo mulčovaním slamou, senom alebo kôrou v každej druhej uličke ovocného sadu od 1. augusta do 31. mája alebo hospodáriť na terasách,

b) nahlásiť vopred kontrolnému ústavu obnovnú výsadbu ovocného sadu alebo zúrodňovanie ovocného sadu.

§ 15

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na zatrávňovanie ornej pôdy musí na ploche zaradenej do podopatrenia spĺňať tieto podmienky:

a) zatrávniť ornú pôdu uznaným osivom trávnych zmesí46) najneskôr do 31. mája prvého roku trvania záväzku,

b) pokosiť zatrávnenú plochu aspoň raz a pokosenú hmotu zberať a nepásť na zatrávnenej ploche hospodárske zvieratá v prvom roku trvania záväzku,

c) zabezpečiť, aby zatrávnená plocha v druhom až piatom roku trvania záväzku bola kosená dvakrát ročne alebo spásaná,

d) neaplikovať herbicídy na zatrávnených plochách v prvom a druhom roku trvania záväzku, ak príslušný orgán rastlinolekárskej starostlivosti neurčí inak; žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na podopatrenie uvedené v § 2 písm. c) a g) nesmie aplikovať herbicídy počas celého obdobia trvania záväzku bez výnimky.

Zachovanie biodiverzity

§ 16

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ochranu biotopov trávnych porastov musí na ploche zaradenej do podopatrenia spĺňať tieto podmienky:

a) pásť hospodárske zvieratá takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu biotopu a so zaťažením najviac jednou dobytčou jednotkou prežúvavcov a koní na jeden hektár plochy biotopu trávnych porastov na plochách povolených na pasenie,

b) neaplikovať minerálne hnojivá a hnojovicu,

c) hnojiť plochy uvedené v § 3 ods. 6 písm. b) a c) organickými hnojivami najviac v takom množstve, aby obsah dusíka obsiahnutý v týchto hnojivách neprevýšil 50 kg/ha za dva roky,

d) neaplikovať prípravky na ochranu rastlín, ak príslušný orgán rastlinolekárskej starostlivosti47) neurčí inak; žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ekologické poľnohospodárstvo nesmie aplikovať prípravky na ochranu rastlín počas celého obdobia trvania záväzku bez výnimky,

e) kosiť trávne porasty na plochách uvedených v § 3 ods. 6

1. písm. b) až f) najviac dvakrát ročne,

2. písm. a) a g) najviac jedenkrát ročne,

3. písm. f) ručne alebo s využitím ľahkej mechanizácie,

f) zabezpečiť kosenie plochy od stredu ku krajom alebo od jednej strany pozemku k druhej strane pozemku,

g) pásť hospodárske zvieratá pod dozorom pastiera,

h) košarovať najviac jednu dobytčiu jednotku na 10 m2 košiara a denne košiar prekladať len na plochách uvedených v § 3 ods. 6 písm. b) a g),

i) nepásť hospodárske zvieratá na plochách uvedených v § 3 ods. 6 písm. c), e) a f),

j) dopásať mládze hospodárskymi zvieratami možno po prvej kosbe na plochách uvedených v § 3 ods. 6 písm. c) a e),

k) na plochách trávnych porastov

1. nevykonávať prísev,

2. nerealizovať odvodňovacie opatrenia,

3. nemulčovať.

§ 17

Ochrana biotopov vybraných druhov vtákov

(1) Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ochranu biotopov vybraných druhov vtákov na ornej pôde musí na ploche zaradenej do podopatrenia spĺňať tieto podmienky:

a) nepoužívať zakázané prípravky na ochranu rastlín38) pre chránené vtáčie územia určené podľa osobitného predpisu;39) žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ekologické poľnohospodárstvo nesmie aplikovať žiadne chemické prípravky na ochranu rastlín počas celého obdobia trvania záväzku bez výnimky,

b) zabezpečiť, aby kosba a žatevné práce na pôdnych blokoch alebo na ich dieloch boli vykonávané od stredu ku krajom alebo od jednej strany pozemku k druhej strane pozemku; pri kosbe a žatve používať výstražné zariadenia,

c) vylúčiť akúkoľvek hospodársku činnosť v termínoch od 1. marca do 31. júla v okruhu 150 m od hniezdnej lokality ohrozených druhov vtákov podľa § 3 ods. 7 písm. b) alebo v okruhu 50 m od hniezdnej lokality ohrozených druhov vtákov podľa § 3 ods. 7 písm. a) vyznačených Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky48) na poľnohospodárskych pozemkoch,

d) zabezpečiť najmenej 70 % podiel ozimných obilnín, repky olejnej, viacročných krmovín, tráv na ornej pôde a medziplodín pri území vyhlásenom na zabezpečenie priaznivého stavu dropa fúzatého.

(2) Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ochranu biotopov vybraných druhov vtákov na trvalých trávnych porastoch musí na ploche zaradenej do podopatrenia spĺňať tieto podmienky:

a) nepoužívať zakázané prípravky na ochranu rastlín38) pre chránené vtáčie územia určené podľa osobitného predpisu;39) žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na ekologické poľnohospodárstvo nesmie aplikovať žiadne chemické prípravky na ochranu rastlín počas celého obdobia trvania záväzku bez výnimky,

b) nepoužívať priemyselné hnojivá,

c) kosiť existujúce trvalé trávne porasty smerom od stredu ku krajom alebo od jednej strany pozemku k druhej strane pozemku; pri kosbe používať výstražné zariadenia,

d) vylúčiť akúkoľvek hospodársku činnosť v termínoch od 1. marca do 31. júla v okruhu 150 m od hniezdnej lokality ohrozených druhov vtákov podľa § 3 ods. 7 písm. b) alebo v okruhu 50 m od hniezdnej lokality ohrozených druhov vtákov podľa § 3 ods. 7 písm. a) vyznačených Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky na poľnohospodárskych pozemkoch,

e) zabezpečiť, aby prvá kosba trvalých trávnych porastov bola vykonaná v termíne od 15. augusta do 30. septembra na 20 % až 50 % výmery každej plochy trvalého trávneho porastu.

§ 18

Žiadateľ o poskytnutie agroenvironmentálnej platby na chov a udržanie ohrozených druhov hospodárskych zvierat sa musí preukázať potvrdením od príslušnej chovateľskej organizácie o zápise zvieraťa do plemennej knihy alebo do plemenárskej evidencie.

§ 19

Sumy agroenvironmentálnych platieb sú uvedené v prílohe č. 11.

§ 20

(1) Agentúra zníži49) agroenvironmentálne platby na podopatrenie podľa § 2 písm. a) až g) za príslušný kalendárny rok o 20 % za porušenie každej z podmienok ustanovených v

a) § 6 písm. b),

b) § 9 ods. 1 písm. a) alebo ods. 2 písm. c),

c) § 10 ods. 1 písm. e) až h) alebo ods. 2 písm. c) až e), h) až j), alebo ods. 3 písm. b), c) a f),

d) § 11 písm. c) alebo d),

e) § 12 písm. a) alebo b),

f) § 13 ods. 1,

g) § 14,

h) § 15 písm. b) alebo c),

i) § 16 písm. e) až j),

j) § 17 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 písm. b), c) alebo e).

(2) Zníženie agroenvironmentálnej platby podľa odseku 1 sa sčíta za každé podopatrenie podľa § 2 osobitne, a to až do výšky 100 % platby.

(3) Ak žiadateľ nedodrží niektorú z podmienok podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo h), agentúra platbu zníži podľa osobitného predpisu.49a)

§ 21

Neposkytnutie platieb

Agentúra neposkytne agroenvironmentálnu platbu za podopatrenie podľa § 2 za príslušný kalendárny rok za porušenie každej z podmienok ustanovených v

a) § 6 ods. 1 písm. c) až g),

b) § 9 ods. 1 písm. b) alebo c) alebo ods. 2 písm. a) alebo b),

c) § 10 ods. 1 písm. a) až d) alebo ods. 2 písm. a), b) alebo f), g), alebo ods. 3 písm. a), d) a e),

d) § 11 písm. b),

e) § 15 písm. a) alebo d),

f) § 16 písm. a) až d) alebo k),

g) § 17 ods. 1 písm. a), c) alebo d) alebo ods. 2 písm. a) alebo d),

h) § 18.

§ 22

Vyradenie z agroenvironmentálneho opatrenia a vrátenie agroenvironmentálnych platieb

Agentúra neposkytne agroenvironmentálnu platbu za podopatrenie podľa § 2 písm. c) a súčasne vyradí žiadateľa z podopatrenia na celé päťročné obdobie; už poskytnutú agroenvironmentálnu platbu musí žiadateľ agentúre vrátiť,29) ak zistí, že žiadateľ bol počas trvania záväzku vyradený z registra ekologických výrobcov.

§ 23

Zníženie platby

(1) Ak agentúra zistí pri kontrole žiadosti o agroenvironmentálnu platbu na podopatrenie na plochu podľa § 2 rozdiel medzi výmerou uvedenou v žiadosti o platbu a skutočne využívanou výmerou, platbu zníži podľa osobitného predpisu.50)

(2) Ak agentúra zistí pri kontrole žiadosti o agroenvironmentálnu platbu na podopatrenie na zvieratá podľa § 3 ods. 9 písm. a) až c) rozdiel medzi počtom zvierat uvedeným v žiadosti o agroenvironmentálnu platbu a skutočným stavom, platbu zníži podľa osobitného predpisu.51)

(3) Ak agentúra zistí pri kontrole žiadosti o agroenvironmentálnu platbu podľa § 3 ods. 9 písm. d) a e) rozdiel medzi počtom dobytčích jednotiek uvedeným v žiadosti o agroenvironmentálnu platbu a skutočným stavom dobytčích jednotiek, platbu zníži o

a) percentá zisteného rozdielu, ak rozdiel nie je väčší ako 10 %,

b) dvojnásobok percent zisteného rozdielu, ak rozdiel je nad 10 % do 20 %,

c) 100 %, ak zistí rozdiel viac ako 20 %.

(4) Jednotlivé hospodárske zvieratá uvedené v zozname zvierat podľa § 4 ods. 5 písm. c), pri ktorých neboli dodržané požiadavky na identifikáciu a registráciu podľa osobitného predpisu,52) sa pri kontrole žiadosti o platbu považujú za nezistené.


§ 24

Záverečné ustanovenie

Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 12.

§ 25

Prechodné ustanovenie

Žiadosti o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia predložené agentúre podľa doterajšieho predpisu53) možno aktualizovať podľa tohto nariadenia vlády do 15. mája 2008.

§ 25a

Prechodné ustanovenie od 15. októbra 2008

Ak sa platba poskytne v slovenských korunách, celková výška platby sa prepočíta kurzom podľa osobitného predpisu.54)

§ 26

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 239/2007 Z. z. o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia.

§ 27

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2008.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 160/2008 Z. z.

Tabuľka kombinovateľnosti

Tabulka 01

Vysvetlivky:

N = kombinácia na tú istú plochu je vylúčená alebo nemožná. A = kombinácia na tú istú plochu je možná.

Pre podopatrenie Zatrávňovanie ornej pôdy je kombinácia možná so Základnou podporou (TTP) alebo s Ekologickým poľnohospodárstvom (TTP) alebo Ochranou biotopov vtákov (TTP) takým spôsobom, že na zatrávnenej pôde bude realizované príslušné manažovanie trávnych porastov (okrem pastvy v prvom roku).

Ač = pri kombinácii Ekologického poľnohospodárstva (TTP) a Ochrany biotopov TTP alebo Ekologického poľnohospodárstva a Ochrany biotopov vtákov (TTP) alebo Ekologického poľnohospodárstva (orná pôda) a Ochrany biotopov vtákov (orná pôda) sa poskytne stanovená platba z kumulácie týchto podopatrení.

V kombinačnej tabuľke sa neuvádza podopatrenie Ohrozené chovy, pretože ide o samostatné podopatrenie s platbou na VDJ.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 160/2008 Z. z.

Podmienky ochrany vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov

1. Obdobie nevhodné na hnojenie

a) Používanie hnojív na poľnohospodárskych pozemkoch je zakázané v období od 15. novembra do 31. januára alebo ak

b) je pôda zamokrená súvislou vrstvou, zamrznutá do hĺbky 8 cm alebo pokrytá vrstvou snehu nad päť centimetrov.

2. Používanie hnojív s obsahom dusíka v blízkosti vodných zdrojov

a) Hnojivá s obsahom dusíka sa neaplikujú na pozemkoch susediacich s vodárenskými zdrojmi povrchových vôd a vodárenskými zdrojmi podzemných vôd.

b) Pri používaní hnojív, hospodárskych hnojív na poľnohospodárskych pôdach nesmie prísť k ich priamemu prieniku alebo k splaveniu do povrchových vôd alebo na vedľajšie pozemky.

3. Používanie hnojív s obsahom dusíka na ornej pôde

a) Tuhé hospodárske a organické hnojivá musia byť zapracované do 48 hodín po ich aplikácii.

b) Pri používaní hnojovice alebo močovky na povrchu ornej pôdy sa musí zabrániť úniku amoniaku jej priamou aplikáciou alebo následným zapracovaním do pôdy najneskôr do 24 hodín po aplikácii.

c) Pri použití dusíka s cieľom rozložiť slamu alebo iné rastlinné zvyšky možno použiť hnojovicu alebo močovku v dávke do 80 kg/ha.

4. Používanie hnojív s obsahom dusíka na svahovitých pôdach

Hnojivá s obsahom dusíka sa neaplikujú na pozemkoch

a) svahovitých so sklonom viac ako 12, ak je nebezpečenstvo ich splavenia do povrchových vôd,

b) zamokrených alebo prevlhčených na svahu,

c) odvodnených do dvoch mesiacov od odvodnenia pri tuhých formách hnojív a do dvoch rokov od odvodnenia poľnohospodárskych pozemkov pri kvapalných formách hnojív.

5. Priestory na uskladnenie hospodárskych hnojív je potrebné zosúladiť so skutočnou produkciou hnoja podľa osobitného predpisu.1)

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 160/2008 Z. z.

Možné transformácie agroenvironmentálnych podopatrení z Plánu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2004 – 2006 do agroenvironmentálnych podopatrení

Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013

Programovacie obdobie 2004 – 2006 Programovacie obdobie 2007 – 2013
Základná schéma – orná pôda • Základná podpora (orná pôda)
• Ochrana biotopov vtákov (orná pôda)
• Ekologické poľnohospodárstvo (orná pôda)
• Zatrávnenie ornej pôdy
Základná schéma – trvalé trávne porasty (TTP) • Základná podpora (TTP)
• Ochrana biotopov vtákov (TTP)
• Ekologické poľnohospodárstvo (TTP )
Základná schéma – ovocné sady a vinice* • Integrovaná produkcia (ovocné sady)
• Integrovaná produkcia (vinohrady)
• Ekologické poľnohospodárstvo (ovocné sady)
• Ekologické poľnohospodárstvo (vinohrady)
Ochrana proti erózii na ornej pôde • Ochrana proti erózii na ornej pôde + Základná podpora (orná pôda)
• Ochrana proti erózii na ornej pôde + Ochrana biotopov vtákov (orná pôda)
• Ochrana proti erózii na ornej pôde + Ekologické poľnohospodárstvo (orná pôda)
• Zatrávnenie ornej pôdy
Ochrana proti erózii vo vinohradoch • Integrovaná produkcia (vinohrady)
• Ekologické poľnohospodárstvo (vinohrady)
Ochrana proti erózii v ovocných sadoch • Ochrana proti erózii v ovocných sadoch
• Integrovaná produkcia (ovocné sady)
• Ekologické poľnohospodárstvo (ovocné sady)
Zatrávňovanie ornej pôdy • Základná podpora (TTP)
• Ochrana biotopov vtákov (TTP)
• Ekologické poľnohospodárstvo (TTP)
• Ochrana biotopov prírodných a poloprírodných TTP (ak je uznaný za daný typ biotopu)
Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov • Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov
• Ekologické poľnohospodárstvo (TTP) + Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov
Nelesná drevinová vegetácia* • Základná podpora (TTP)
• Ochrana biotopov vtákov (TTP)
• Ekologické poľnohospodárstvo (TTP)
Ochrana vodných a mokraïových biotopov* • Základná podpora (TTP)
• Ochrana biotopov vtákov (TTP)
• Ekologické poľnohospodárstvo (TTP)
Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat • Chov a udržanie ohrozených druhov zvierat (žiadateľ môže vstúpiť do všetkých kombinovateľných plošných záväzkov)
Ekologické poľnohospodárstvo • Ekologické poľnohospodárstvo
• Ekologické poľnohospodárstvo (TTP) + Ochrana biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov
• Ekologické poľnohospodárstvo + Ochrana biotopov vtákov

* Podopatrenia sa v programovacom období 2007 – 2013 nerealizujú.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 160/2008 Z. z.

Rozsah zisťovaných údajov a zoznam technických zariadení na zisťovanie teploty a vlhkosti vzduchu v ovocnom sade v systéme integrovanej produkcie v ovocinárstve alebo zeleninárstve

A. Rozsah zisťovaných údajov a teploty vzduchu

1. dátum merania

2. číslo pôdneho bloku alebo dielu pôdneho bloku, na ktorý sa meranie vzťahuje

3. minimálna denná teplota (v C)

4. maximálna denná teplota (v C)

5. priemerná vlhkosť vzduchu (v %); nameraná v priebehu sledovaného dňa s uvedením hodiny merania

B. Zoznam odporúčaných technických zariadení, ktoré sa používajú pri zisťovaní teploty a vlhkosti vzduchu

1. vlhkomer a maximo-minimálny teplomer

2. merač teploty vzdušnej vlhkosti

3. meteorologická stanica

C. Odporúčané technické zariadenia na sledovanie výskytu škodlivých organizmov

1. feromonové lapače

2. lepiace pásky a lepové dosky

3. optické lapače

4. liehové pasce

5. zariadenia na sklepávanie škodlivých organizmov

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 160/2008 Z. z.

A. Limitné hodnoty rizikových prvkov v poľnohospodárskej pôde1)

(v mg/kg suchej hmoty, rozklad lúčavkou kráľovskou, Hg celkový obsah)

Pôdny druh As Cd Cr Hg Pb
piesočnatá hlinito-piesočnatá 10 0,4 50 0,15 25
piesočnato-hlinitá hlinitá 25 0,7 70 0,5 70
ílovito-hlinitá, ílovitá, íl 30 1,0 90 0,75 115

1) Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

B. Limitné hodnoty rizikových prvkov vo vzťahu poľnohospodárska pôda a rastlina

(v mg/kg suchej hmoty, vo výluhu 1 mol/l dusičnanu amónneho)

Chemický prvok Kritická hodnota
Arzén (As) 0,4
Meď (Cu) 1,0
Nikel (Ni) 1,5
Zinok (Zn) 2,0
Kadmium (Cd) 0,1
Olovo (Pb) 0,1

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 160/2008 Z. z.

Limitné hodnoty rizikových prvkov vo vzorke ovocia1)

Chemický prvok Najvyššie prípustné množstvo celkového obsahu chemického prvku v ovocí (mg.kg-1)
Olovo (Pb) 0,1 – 0,2 (drobné ovocie)
Kadmium (Cd) 0,03
Ortuť (Hg) 0,03
Arzén (As) 0,5

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 160/2008 Z. z.

Odporúčané minimálne počty jedincov na hektár potrebných pre vstup do systému IPO

Ovocný druh Minimálny počet jedincov na jeden hektár
jadroviny1 400
kôstkoviny2 300
drobné, bobuľovité ovocie3 2 000
orech kráľovský 50

1 – jablone, hrušky

2 – broskyne, marhule, slivkoviny, čerešne, višne

3 – ríbezle, egreše, maliny, jahody

Príloha č. 8 k nariadeniu vlády č. 160/2008 Z. z.

Vzor na vedenie záznamu v zošite žiadateľa o agroenvironmentálnu platbu

Dátum
Od – do
Použité zariadenie na sledovanie
výskytu škodlivých
organizmov/meno, kto údaj
zaznamenal
Druh odberu vzoriek na
analýzu/meno, kto vykonal odber
Použité zariadenia na zistenie
meteorologických údajov/meno, kto údaj zaznamenal
Označenie sadu/vinice,
pôdneho bloku alebo dielu pôdneho bloku
Druh ovocia/zeleniny
       
       
       
       

Príloha č. 9 k nariadeniu vlády č. 160/2008 Z. z.

A. Najvyššie prípustné množstvo chemických prvkov v zelenine (mg.kg-1) *)

Chemický prvok Najvyššie prípustné množstvo
(mg.kg-1)
Potravina
Kadmium (Cd) 0,10,20,05 hlúbová a koreňová zelenina okrem zelerulistová zelenina, čerstvé byliny a zelerostatná zelenina
Olovo (Pb) 0,30,1 brokolica, listová zeleninaostatná zelenina
Ortuť (Hg) 0,05 zelenina
Meď (Cu) 10,0 zelenina
Nikel (Ni) 2,5 zelenina

B. Najvyššie prípustné množstvo dusičnanov (ako N03) v zelenine (mg.kg-1) *)

Najvyššie prípustné množstvo v mg.kg-1(ako N03) Zelenina
700 melóny, tekvice, cukety
400 ostatná plodová zelenina
400 struková zelenina
700 koreňová zelenina (okrem rýchlenej mrkvy, reïkovky a cvikly)
700 hlúbová zelenina
1 000 listová zelenina (okrem špenátu, šalátu a čakanky)
1 500 rýchlená mrkva
3 500 reïkovka
3 000 cvikla
3 000 čerstvý špenát zo zberu od 1. XI. do 31. III.
2 500 čerstvý špenát zo zberu od 1. IV. do 31. X.
2 000 hlávkový šalát (okrem typu „iceberg“) zo zberu:
4 500 – od 1. X. do 31. III. – pestovaný v skleníku
4 000                                    – pestovaný vonku
3 500 – od 1. IV. do 30. IX. – pestovaný v skleníku
2 500                                     – pestovaný vonku
2 500 hlávkový šalát typu „iceberg“ – kučeravý a širokolisté
endívie (batavské) – pestované v skleníku
2 000 – pestované vonku

*) Potravinový kódex Slovenskej republiky, druhá časť, 10. hlava, príloha č. 2 „Najvyššie prístupné množstvo kontaminantov v potravinách platné v Slovenskej republike“ (výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 608/3/2004-100 z 15. marca 2004 v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 1907/2004-100 z 21. júla 2004 a výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 3372/2004-100 zo 17. januára 2005).

Príloha č. 10 k nariadeniu vlády č. 160/2008 Z. z.

Kritériá výberu prípravkov na ochranu rastlín do integrovanej produkcie

Pri tvorbe zoznamov prípravkov na ochranu rastlín povolených do integrovanej produkcie sa vychádzalo z podkladov Medzinárodnej organizácie pre biologickú a integrovanú kontrolu škodlivých organizmov (IOBC, stav k 5. 12. 2005), zohľadňujúcich najmä hľadisko trvalého udržania biodiverzity v ekosystémoch a udržanie trvalej úrodnosti pôd. Pri tvorbe kritérií na výber prípravkov na ochranu rastlín sa zohľadnil vplyv na nasledujúce užitočné a indiferentné organizmy:

1. dravé roztoče (Typhlodromus pyri),

2. parazitické osičky (Trichogramma cacoeciae),

3. dravé roztoče (Phytoseiulus persimilis),

4. včely,

5. parazitoidy vošiek (Aphidius rhopalosiphi),

6. pestrice (Syrphus corollae),

7. dážďovky (Eisenia foetida),

8. zlatoočky (Chrysoperla carnea),

9. pavúky – strehúne (Pardosa spp.)

10. pavúky (Cheiracanthium mildei),

11. leskličky (Anthocoris nemoralis),

12. leskličky (Orius laevigatus),

13. lienku sedembodkovú (Coccinella septempunctata),

14. drobčíky (Aleochara bilineata),

15. bystrušky (Poecilus cupreus),

16. ryby.

Uvedené vplyvy boli hodnotené tromi základnými stupňami takto:

N = neškodné alebo mierne škodlivé (redukcia v poľných podmienkach 0 – 50 %, redukcia v laboratórnych podmienkach 0 – 30 %),

M = stredne škodlivé (redukcia v poľných podmienkach 50 – 75 %, redukcia v laboratórnych podmienkach 30 – 79 %),

T = škodlivé (redukcia v poľných podmienkach nad 75 %, redukcia v laboratórnych podmienkach nad 80 %).

Okrem toho boli použité aj údaje triedy toxicity Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktoré boli hodnotené piatimi stupňami takto:

Ia = extrémne nebezpečné,

Ib = vysoko nebezpečné,

II = stredne nebezpečné,

III = mierne nebezpečné,

U = pri normálnom použití nevyvolávajú akútne nebezpečenstvo.

Prípravky s účinnými látkami s klasifikáciou „N“ sú použiteľné v integrovanej produkcii takmer bez obmedzenia, prípravky s účinnými látkami s klasifikáciou „M“ sú použiteľné v určitom obmedzenom počte ošetrení a prípravky s účinnými látkami s klasifikáciou „T“ sú zakázané v integrovanej produkcii. Pri prípravkoch na ochranu rastlín s dvomi a viacerými účinnými látkami toxicitu určuje účinná látka s vyššou toxicitou.

Okrem uvedeného boli zohľadnené aj tieto podmienky:

obmedzenia počtu ošetrení uvádzané na etiketách prípravkov na ochranu rastlín sú záväzné pre všetkých pestovateľov a nesmú byť prekročené ani v integrovanej produkcii,

širokospektrálne organofosfátové a karbamátové insekticídy sú buď zakázané, alebo majú povolený nízky počet použití,

ditokarbamátové fungicídy možno použiť maximálne dvakrát za sezónu,

fungicídy s možnosťou vzniku rezistencie možno použiť maximálne trikrát za sezónu,

sírnaté prípravky možno použiť maximálne štyrikrát za sezónu.

Príloha č. 11 k nariadeniu vlády č. 160/2008 Z. z.

A. Sumy agroenvironmentálnych platieb na podopatrenie

1. Základná podpora:

a) pre ornú pôdu 55,41 eura/ha,

b) pre trvalé trávne porasty 40,88 eura/ha.

2. Integrovaná produkcia:

a) 534,50 eura/ha vo vinohradníctve,

b) 469 eur/ha v ovocinárstve,

c) 422,26 eura/ha pri zelenine.

3. Ekologické poľnohospodárstvo:

a) v období konverzie

1. 185,40 eura/ha pre ornú pôdu,

2. 414,60 eura/ha na zeleninu, liečivé, koreninové a aromatické rastliny,

3. 814,96 eura/ha na ovocné sady a vinohrady,

4. 116,78 eura/ha pre trvalé trávne porasty,

b) v období po konverzii

1. 129,79 eura/ha pre ornú pôdu,

2. 320,23 eura/ha na zeleninu, liečivé, koreninové a aromatické rastliny,

3. 570,47 eura/ha na ovocné sady a vinohrady,

4. 81,74 eura/ha pre trvalé trávne porasty.

4. Ochrana proti erózii na ornej pôde:

a) 134,02 eura/ha pri zabezpečení stabilizačného osevného postupu,

b) 38,51 eura/ha pri zabezpečení prijateľnej veľkosti parcely.

5. Ochrana proti erózii vo vinohradoch:

a) 61,65 eura/ha pri priemernej svahovitosti dielu pôdneho bloku od 3o do 10o,

b) 74,01 eura/ha pri priemernej svahovitosti dielu pôdneho bloku od 10o do 18o,

c) 88,26 eura/ha pri priemernej svahovitosti dielu pôdneho bloku nad 18o.

6. Ochrana proti erózii v ovocných sadoch:

a) 61,65 eura/ha pri priemernej svahovitosti dielu pôdneho bloku od 3o do 10o,

b) 74,01 eura/ha pri priemernej svahovitosti dielu pôdneho bloku nad 10o.

7. Podľa bodu 5 sa neposkytne na plochy vinohradov, na ktoré sa poskytuje podpora podľa bodu 2 písm. a).

8. Zatrávňovanie ornej pôdy je 122,87 eura/ha.

9. Ochrana biotopov trávnych porastov:

a) 89,95 eura/ha na teplo a suchomilné trávne porasty,

b) 74,57 eura/ha na mezofilné trávne porasty,

c) 128,88 eura/ha na horské kosné lúky,

d) 74,57 eura/ha na vlhkomilné porasty nižších polôh,

e) 52,73 eura/ha na nížinné aluviálne lúky,

f) 158,60 eura/ha na vlhkomilné porasty vyšších polôh, slatinné a bezkolencové lúky,

g) 150,72 eura/ha na vysokohorské trávne porasty.

10. Ochrana biotopov vybraných druhov vtákov:

a) nížinné a kotlinové oblasti

1. 75,98 eura/ha pre orné pôdy,

2. 40,77 eura/ha pre trvalé trávne porasty,

b) horské a podhorské oblasti

1. 57,22 eura/ha pre orné pôdy,

2. 46,75 eura/ha pre trvalé trávne porasty.

11. Chov a udržanie ohrozených druhov hospodárskych zvierat sú:

a) 200 eur/DJ na hovädzí dobytok, kone, sliepky a husi,

b) 199,50 eura/DJ na ovce a kozy.

B. Agroenvironmentálne platby pri možnej kombinácii podopatrení

Kombinácia podopatrení ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov vybraných druhov vtákov

Najvyššia platba pri kombinácii ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov vybraných druhov vtákov pre orné pôdy204,53 eura/ha v období konverzie ekologického poľnohospodárstva
148,92 eura/ha po konverzii ekologického poľnohospodárstva
Najvyššia platba pri kombinácii ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov vybraných druhov vtákov pre trvalé trávne porasty159,15 eura/ha v období konverzie ekologického poľnohospodárstva
101,66 eura/ha po konverzii ekologického poľnohospodárstva

Kombinácia podopatrení ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov trávnych porastov

Najvyššia platba pri kombinácii ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov trávnych porastov (A)163,65 eura/ha v období konverzie ekologického poľnohospodárstva
128,60 eura/ha po konverzii ekologického poľnohospodárstva
Najvyššia platba pri kombinácii ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov trávnych porastov (B)149,23 eura/ha v období konverzie ekologického poľnohospodárstva
114,18 eura/ha po konverzii ekologického poľnohospodárstva
Najvyššia platba pri kombinácii ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov trávnych porastov (C)203,26 eura/ha v období konverzie ekologického poľnohospodárstva
168,22 eura/ha po konverzii ekologického poľnohospodárstva
Najvyššia platba pri kombinácii ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov trávnych porastov (D)149,23 eura/ha v období konverzie ekologického poľnohospodárstva
114,18 eura/ha po konverzii ekologického poľnohospodárstva
Najvyššia platba pri kombinácii ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov trávnych porastov (E)127,11 eura/ha v období konverzie ekologického poľnohospodárstva
92,06 eura/ha po konverzii ekologického
poľnohospodárstva
Najvyššia platba pri kombinácii ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov trávnych porastov (F)232,12 eura/ha v období konverzie ekologického poľnohospodárstva
197,08 eura/ha po konverzii ekologického poľnohospodárstva
Najvyššia platba pri kombinácii ekologického poľnohospodárstva s ochranou biotopov trávnych porastov (G)225,10 eura/ha v období konverzie ekologického poľnohospodárstva
190,05 eura/ha po konverzii ekologického poľnohospodárstva

Príloha č. 12 k nariadeniu vlády č. 160/2008 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25) v znení:

Aktu o podmienkach pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii (Ú. v. L 236, 23. 9. 2003),

nariadenia Rady (ES) č. 1783/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40),

nariadenia Rady (ES) č. 567/2004 z 22. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43),

nariadenia Rady (ES) č. 583/2004 z 22. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 43),

nariadenia Rady (ES) č. 2223/2004 z 22.decembra 2004 (Ú. V. EÚ L 379, 21. 10. 2005),

nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005).

2. Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v znení

nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 42),

rozhodnutia Rady 2004/281/ES z 22. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 93, 30. 3. 2004),

nariadenia Rady (ES) č. 583/2004 z 22. marca 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 3/zv. 43),

nariadenia Rady (ES) č. 864/2004 z 29. apríla 2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 45),

nariadenia Rady (ES) č. 2217/2004 z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 375, 23. 12. 2004),

nariadenia Komisie (ES) č. 118/2005 z 26. januára 2005 (Ú. v. EÚ L 24, 27. 1. 2005),

Protokolu o podmienkach a spôsobe prijatia Bulharskej republiky a Rumunska do Európskej únie (Ú. v. EÚ L 157, 21. 6. 2005),

nariadenia Komisie (ES) č. 2183/2005 z 22. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 347, 30. 12. 2005),

nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 z 30. januára 2006 (Ú. v. EÚ L 42, 14. 2. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 319/2006 z 20. februára 2006 (Ú. v. EÚ L 058, 28. 2. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 953/2006 z 19. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 175, 29. 6. 2006),

nariadenia Komisie (ES) č. 1156/2006 z 28. júla 2006 (Ú. v. EÚ L 208, 29. 7. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 1405/2006 z 18. septembra 2006 (Ú. v. EÚ L 265, 26. 9. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 2011/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 2013/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006),

nariadenia Komisie (ES) č. 552/2007 z 22. mája 2007 (Ú. v. EÚ L 131, 23. 5. 2007),

nariadenia Rady (ES) č. 1182/2007 z 26. septembra 2007 (Ú. v. EÚ L 273, 17. 10. 2007),

nariadenia Komisie (ES) č. 1276/2007 z 29. októbra 2007 (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2007).

3. Nariadenie Rady (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v znení

nariadenia Rady (ES) č. 1463/2006 z 19. júna 2006 (Ú. v. EÚ L 277, 9. 10. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 1944/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 367, 22. 12. 2006),

nariadenia Rady (ES) č. 2012/2006 z 19. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 384, 29. 12. 2006).

4. Nariadenie Komisie (ES) č. 1320/2006 z 5. septembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá prechodu na podporu rozvoja vidieka stanovené v nariadení Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 243, 6. 9. 2006).

5. Nariadenie Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006 , ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v znení

nariadenia Komisie (ES) č. 434/2007 z 20. apríla 2007 (Ú. v. EÚ L 104, 21. 4. 2007),

nariadenia Komisie (ES) č. 1236/2007 z 22. októbra 2007 (Ú. v. EÚ L 280, 24. 10. 2007).

6. Nariadenie Komisie (ES) č. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v znení

nariadenia Komisie (ES) č. 1396/2007 z 28. novembra 2007 (Ú. v. EÚ L 311, 29. 11. 2007).

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 36 písm. a) bod IV nariadenia (ES) č. 1698/2005 z 20. septembra 2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.

2) § 7 ods. 1 písm. i) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

3) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti.

4) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 213/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v znevýhodnených oblastiach v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 579/2007 Z. z.

5) § 26 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

6) § 2 ods. 2 písm. a) a d) Obchodného zákonníka.

7) Čl. 2 písm. c) nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.

8) § 3 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou jednotnej platby na plochu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2008 Z. z.

9) Čl. 12 nariadenia Komisie (ES) č. 796/2004 z 21. apríla 2004, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44) v platnom znení.

10) § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z.

11) Príloha I ods. 1.1 nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91 z 24. júna 1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v platnom znení.

12) Nariadenie Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia a rušia niektoré nariadenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25) v platnom znení.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 435/2006 Z. z. o podmienkach poskytovania platieb na agroenvironmentálne opatrenia.

13) § 5 ods. 2 zákona č. 421/2004 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve.

14) Príloha V nariadenia Komisie (ES) č. 1974/2006 z 15. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.

15) § 6 ods. 1 zákona č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 358/2004 Z. z.

16) § 2 ods. 14 zákona č. 194/1998 Z. z.

17) § 2 ods. 16 zákona č. 194/1998 Z. z.

18) Čl. 11 nariadenia Komisie (ES) č. 1320/2006 z 5. septembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá prechodu na podporu rozvoja vidieka stanovené v nariadení Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 243, 6. 9. 2006).

19) § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2007 Z. z.

20) Čl. 3 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 1975/2006 zo 7. decembra 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006).

21) Čl. 39 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 277, 21. 10. 2005) v platnom znení.

22) Čl. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1782/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.

23) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 81/2007 Z. z. a čl. 5 a príloha IV nariadenia (ES) č. 1782/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.

24) § 10 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z.

25) § 3, 15 a 16 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z.

26) Čl. 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 40) v platnom znení.

26a) Čl. 62 ods. 3 písm. e) nariadenia (ES) č. 1974/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.

27) Čl. 2 ods. 22 nariadenia (ES) č. 796/2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44) v platnom znení.

28) Čl. 2 ods. 23 nariadenia (ES) č. 796/2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44) v platnom znení.

29) § 31 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

30) Čl. 73 ods. 8 nariadenia (ES) č. 796/2004 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 44) v platnom znení.

31) Čl. 44 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1974/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.

32) Čl. 47 nariadenia (ES) č. 1974/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.

33) Napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam v znení zákona č. 97/2002 Z. z.

34) Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

35) Čl. 45 ods. 2 nariadenia komisie (ES) č. 1974/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.

36) Čl. 45 ods. 1 nariadenia komisie (ES) č. 1974/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.

37) § 2 ods. 2 zákona č. 136/2000 Z. z.

38) § 17 zákona č. 193/2005 Z. z.

39) § 17 ods. 2 zákona č. 193/2005 Z. z.

40) § 11 zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 283/2007 Z. z.

41) § 6 a 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 58/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh.

§ 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 54/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh.

42) Zákon č. 421/2004 Z. z.

43) Príloha III bod 6 nariadenia (EHS) č. 2092/91 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v platnom znení.

44) Príloha III bod 5 nariadenia (EHS) č. 2092/91 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v platnom znení.

45) Čl. 5 ods. 1 a 5, čl. 6 ods. 1, 2 a 3 písm. a), príloha I A ods. 1.1, 2.1 až 4, ods. 5.1 až 5.5, príloha II A, B ods. 1, príloha III ods. 6, 8 a 9, príloha III A a A1, príloha I B ods. 1.1 až 1.6, ods. 2 až 6, ods. 7.1, 7.2, ods. 8.1 až 8.4, príloha II B ods. 2, C až E, príloha III A.2 ods. 2, príloha VII a príloha VIII nariadenia (EHS) č. 2092/91 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v platnom znení.

46) Zákon č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.

47) § 23 písm. a) zákona č. 193/2005 Z. z.

48) § 65 ods. 1 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z.

49) Čl. 18 nariadenia (ES) č. 1975/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.

49a) Čl. 23 nariadenia (ES) č. 1975/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.

50) Čl. 16 nariadenia (ES) č. 1975/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.

51) Čl. 17 nariadenia (ES) č. 1975/2006 (Ú. v. EÚ L 368, 23. 12. 2006) v platnom znení.

52) § 19 ods. 10 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

53) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 239/2007 Z. z. o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia.

54) Čl. 7 a 11 nariadenia Komisie (ES) č. 1913/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania poľnohospodárskeho menového systému pre euro v poľnohospodárstve a ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia (Ú. v. EÚ L 365, 21. 12. 2006) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 873/2007 z 24. júla 2007 (Ú. v. EÚ L 193, 25. 7. 2007).

1) § 17 písm. c) zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z.

1) Potravinový kódex Slovenskej republiky, druhá časť, 10. hlava, príloha č. 2 „Najvyššie prípustné množstvo kontaminantov v potravinách platné v Slovenskej republike“ (výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.608/3/2004-100 z 15.marca 2004 v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 1907/2004-100 z 21. júla 2004 a výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 3372/2004-100 zo 17. januára 2005).

1) Nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv.40) v platnom znení.