Oznámenie č. 305/2004 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, spôsobe preukazovania a dokladovania splnenia podmienok a o žiadostiach o udelenie alebo zmenu povolenia na vydávanie a správu elektronických peňazí a platobných prostriedkov elektronických peňazí vrátane náležitostí a príloh takýchto žiadostí

Čiastka 125/2004
Platnosť od 08.05.2004 do30.11.2009
Účinnosť do 30.11.2009
Zrušený 492/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. mája 2004.

305

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 75 ods. 2 písm. e) zákona č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 604/2003 Z. z.

opatrenie z 28. apríla 2004 č. 6/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, spôsobe preukazovania a dokladovania splnenia podmienok a o žiadostiach o udelenie alebo zmenu povolenia na vydávanie a správu elektronických peňazí a platobných prostriedkov elektronických peňazí vrátane náležitostí a príloh takýchto žiadostí.

Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o udelenie povolenia na vykonávanie elektronickopeňažnej činnosti a spôsob preukazovania pripravenosti inštitúcie elektronických peňazí na výkon elektronickopeňažnej činnosti.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. mája 2004.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 18/2004 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.