Oznámenie č. 117/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní II. dodatku k Dohode o štatúte spolupracujúceho štátu medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou organizáciou pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT)

Čiastka 51/2005
Platnosť od 01.04.2005
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudol platnosť 28. decembra 2004 na základe článku 7 ods. 1.

117

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. decembra 2004 bol v Bratislave v mene Slovenskej republiky podpísaný II. dodatok k Dohode o štatúte spolupracujúceho štátu medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou organizáciou pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT).

Dodatok nadobudol platnosť 28. decembra 2004 na základe článku 7 ods. 1.

Do textu znenia dodatku možno nazrieť na Slovenskom hydrometeorologickom ústave.