Zákon č. 599/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 180/2014 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 205/2008
Platnosť od 23.12.2008
Účinnosť od 01.07.2015
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2009 okrem čl. II a čl. III prvého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť prvým dňom volebného obdobia Európskeho parlamentu, ktoré sa začne v roku 2009.

599

ZÁKON

z 3. decembra 2008,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z. a zákona č. 449/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „a poslanec Európskeho parlamentu, ktorý bol zvolený na území Slovenskej republiky [ďalej len „poslanec Európskeho parlamentu“]9a)“ a súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 9a.

2. V § 7 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „a pre poslanca Európskeho parlamentu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky“.

3. V § 20 písm. e) sa vypúšťajú slová „poslancovi Európskeho parlamentu odo dňa začiatku prvej schôdze Európskeho parlamentu po vykonaných voľbách a poslancovi Európskeho parlamentu, ktorý nastupuje ako náhradník, odo dňa, ktorý je uvedený v osvedčení ako deň, ktorým sa stal poslancom Európskeho parlamentu,42a)“ a súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 42a.

4. Za § 293be sa vkladá § 293bf, ktorý znie:

㤠293bf

Poslanec Európskeho parlamentu, ktorý bol zvolený na území Slovenskej republiky, je zamestnanec a Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky je zamestnávateľ, ak tento poslanec bol poslancom Európskeho parlamentu v období pred začiatkom volebného obdobia Európskeho parlamentu v roku 2009, bol znovuzvolený za poslanca Európskeho parlamentu vo volebnom období Európskeho parlamentu, ktoré začne v roku 2009 a zvolí si podľa osobitného predpisu119) na celé obdobie trvania mandátu uplatňovanie tohto zákona.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 119 znie:

119) Čl. 25 Rozhodnutia Európskeho parlamentu 2005/684/ES, Euratom z 28. septembra 2005, ktorým sa prijíma štatút poslancov Európskeho parlamentu (Ú. v. EÚ L 262, 7. 10. 2005).“.

Čl. III

Zákon č. 391/2004 Z. z. o plate poslanca Európskeho parlamentu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

Tento zákon upravuje plat poslanca Európskeho parlamentu, ktorý bol zvolený na území Slovenskej republiky1) (ďalej len „poslanec Európskeho parlamentu“), bol poslancom Európskeho parlamentu v období pred začiatkom volebného obdobia Európskeho parlamentu v roku 2009, bol znovuzvolený za poslanca Európskeho parlamentu vo volebnom období Európskeho parlamentu, ktoré začne v roku 2009 a ktorý si podľa osobitného predpisu1a) zvolí na celé obdobie trvania mandátu uplatňovanie právnej úpravy Slovenskej republiky.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) Čl. 25 Rozhodnutia Európskeho parlamentu 2005/684/ES, Euratom z 28. septembra 2005, ktorým sa prijíma štatút poslancov Európskeho parlamentu (Ú. v. EÚ L 262, 7. 10. 2005).“.

2. V § 2 ods. 1 sa slová „v slovenských korunách“ nahrádzajú slovami „v eurách“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2009 okrem čl. II a čl. III prvého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť prvým dňom volebného obdobia Európskeho parlamentu, ktoré sa začne v roku 2009.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.