Zákon č. 236/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2004 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 106/2007
Platnosť od 24.05.2007 do31.12.2011
Účinnosť od 01.07.2007 do31.12.2011
Zrušený 383/2011 Z. z.

OBSAH

236

ZÁKON

z 9. mája 2007,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2004 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 530/2004 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení nektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 druhá veta znie: „Národný člen musí byť prokurátorom pôsobiacim na úseku trestného práva.“.

2. V § 2 odsek 2 znie:

(2) Národného člena vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti") po prerokovaní s generálnym prokurátorom Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor").“.

3. V § 2 sa vypúšťa odsek 5.

4. V § 4 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „alebo sudcu“.

5. V § 5 ods. 1 písm. e) sa na konci vypúšťajú slová „alebo sudcu“.

6. V § 6 ods. 1 druhá veta znie: „Asistent národného člena musí byť prokurátorom pôsobiacim na úseku trestného práva.“.

7. V § 6 ods. 2 prvá veta znie: „Asistenta národného člena vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti po prerokovaní s generálnym prokurátorom.“.

8. V § 6 sa vypúšťa odsek 6.

9. V § 8 sa vypúšťa odsek 4.

10. Za § 10 sa vkladá § 11, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠11

Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2007

Národný člen, asistent národného člena, národný spravodajca a zástupca vymenovaní a určení podľa doterajších predpisov sa považujú za vymenovaných a určených podľa tohto zákona.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2007.


Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.