Oznámenie č. 306/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa o Litovskú republiku a o doplnení ústredných orgánov Austrálskeho zväzu a Lotyšskej republiky

Čiastka 126/2004
Platnosť od 08.05.2004

306

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z.) sa 1. septembra 2004 stane Litovská republika.

Súčasne oznamuje, že Austrálsky zväz oznámil svoje orgány podľa čl. 29 a 40 dohovoru a Lotyšská republika zmenila určenie svojho orgánu podľa článku 20 dohovoru.

V dôsledku toho sa zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uverejnený ako príloha k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. dopĺňa takto:

Austrálsky zväz

b) Podľa článku 29 dohovoru Austrálsky zväz určil orgány uvedené ďalej na vykonávanie úloh ústredných orgánov podľa dohovoru. Pretože určil viaceré ústredné orgány, súčasne určil ústredný orgán pre Commonwealth ako orgán, ktorému možno zasielať písomnosti určené na zaslanie príslušnému ústrednému orgánu v Austrálskom zväze.

Ústredný orgán pre Commonwealth:

International Family Law Section

Family Law and Legal Assistance Division

Commonwealth Attorney-General´s Department

Robert Garran Offices

National Circuit, Barton

CANBERRA ACT 2600

Australia

Tel.: +61 (2) 6250 6666

Fax: +61 (2) 6250 5900

Ústredný orgán pre Západnú Austráliu:

Ms Jane Brazier

Director-General

Department for Community Development

189 Royal Street

EAST PERTH, WA 6004

Tel.: +61 (8) 9222 2555

Fax: +61 (8) 9222 2776

Ústredný orgán pre Queensland:

Mr Frank Peach

Director-General

Department of Families

Level 7, 111 George St

BRISBANE, QLD 4001

Tel.: +61 (7) 3235 9867

Fax: +61 (7) 3235 9851

E-mail: mailbox@families.qld.gov.au

Ústredný orgán pre Tasmániu:

Mr Bill Smith

Statewide Manager Child and Family Services

Department of Health and Human Services

34 Davey St

HOBAWRT, TAS 7001

Tel.: +61 (3) 6336 2235

Fax: +61 (3) 6334 3057

E-mail: bill.smith@dhhs.tas.gov.au

Ústredný orgán pre Severné územie:

Hon. Jane Aagaard MLA

Minister for Health and Community Services

P.O. Box 40596

CASUARINA, NT 0811

Tel.: +61 (8) 8999 2400

Fax: +61 (8) 8999 2700

Podľa článku 40 dohovoru Austrálsky zväz určil tieto súdy ako orgány príslušné na vydávanie osvedčení uvedených v tomto článku:

The Family Court of Australia,

The Federal Magistrates Court,

The Family Court of Western Australia,

The Supreme Court of New South Wales,

The Supreme Court of Victoria,

The Supreme Court of Queensland,

The Supreme Court of Western Australia,

The Supreme Court of South Australia,

The Supreme Court of the Northern Territory and

The Supreme Court of the Australian Capital Territory.

Tasmánia určila svoj ústredný orgán ako orgán príslušný na vydávanie osvedčení podľa článku 40.

Podľa článku 44 dohovoru Austrálsky zväz určil uvedené ústredné orgány ako orgány, ktorým sa majú zasielať žiadosti podľa článkov 8, 9 a 33 dohovoru.

Litovská republika

a) Dohovor pre Litovskú republiku nadobudne platnosť 1. septembra 2004.

b) Listina o prístupe Litovskej republiky k dohovoru obsahuje tieto vyhlásenia a túto výhradu:

„Litovská republika určuje Ministerstvo sociálnych vecí a práce Litovskej republiky ako ústredný orgán na vykonávanie úloh určených dohovorom.

Žiadosti podľa čl. 34 ods. 1 sa majú zasielať litovským orgánom prostredníctvom ústredného orgánu.

Osvedčenie podľa článku 40 ods. 1 vydáva obvodný súd Litovskej republiky podľa miesta obvyklého pobytu dieťaťa.

Každá písomnosť zasielaná do Litovskej republiky musí byť preložená do litovčiny, alebo ak to nie je možné, do anglického jazyka.

Litovská republika si vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu nehnuteľného majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území.“.

Lotyšská republika

b) Lotyšská republika ako ústredný orgán podľa článku 29 určila:

Secretariat of Minister for Special Assignements for Children and Family Affairs (Sekretariát ministra pre osobitné úlohy vo vzťahu k deťom a rodine)

Basteja blvd. 14

Riga, LV-1050

Latvia

Tel.: +371 735 6497

Fax: +371 735 6464

E-mail: pasts@bm.gov.lv