Oznámenie č. 479/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku k Dohode o štatúte spolupracujúceho štátu medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou organizáciou pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT)

Čiastka 203/2004
Platnosť od 26.08.2004
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 6. júla 2004.

479

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. júla 2004 bol v Bratislave podpísaný Dodatok k Dohode o štatúte spolupracujúceho štátu medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou organizáciou pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT) (oznámenie č. 257/1999 Z. z.).

Dodatok nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 6. júla 2004.

Do textu dodatku možno nazrieť v Slovenskom hydrometeorologickom ústave, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava.