Zákon č. 58/2010 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov

Čiastka 30/2010
Platnosť od 26.02.2010 do30.06.2015
Účinnosť od 15.03.2010 do30.06.2015
Zrušený 180/2014 Z. z.

58

ZÁKON

z 9. februára 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 464/2005 Z. z., zákona č. 192/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 126/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá písmeno b), ktoré znie:

b) výkon trestu odňatia slobody2) uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,2a)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 2a znejú:

2) Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2a) Trestný zákon.“.

2. § 3 znie:

㤠3

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec“) môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 21 rokov veku, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, nie je vo výkone trestu odňatia slobody2) a nenastala u neho prekážka vo výkone práva voliť podľa § 2 ods. 2 písm. c).“.

3. V § 12 ods. 4 sa za slovo „väzba“ vkladajú slová „alebo trest odňatia slobody“.

Čl. II

Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 324/2004 Z. z., zákona č. 464/2005 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 126/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá písmeno b), ktoré znie:

b) výkon trestu odňatia slobody3) uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,3a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) Trestný zákon.“.

2. V § 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Prekážkou vo výkone práva byť volený podľa § 3 ods. 1 je aj výkon trestu odňatia slobody.3)“.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

3. V § 3 ods. 1 sa slová „§ 2 ods. 3 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 3 písm. c) a ods. 4“.

4. V § 6 ods. 4 sa za slovo „väzba“ vkladajú slová „alebo trest odňatia slobody“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2010.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.