Oznámenie č. 4/2012 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Opčného protokolu k Dohovoru o bezpečnostni personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého personálu

Čiastka 1/2012
Platnosť od 04.01.2012
Účinnosť od 04.01.2012
Redakčná poznámka

Opčný protokol nadobudol platnosť 19. augusta 2010 v súlade s článkom VI ods. 1. V ten istý deň, t. j. 19. augusta 2010, nadobudol platnosť aj pre Slovenskú republiku.

4

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. decembra 2005 bol v New Yorku prijatý Opčný protokol k Dohovoru o bezpečnosti personálu Organizácie Spojených národov (oznámenie č. 214/2001 Z. z.)

Za Slovenskú republiku bol opčný protokol podpísaný 22. septembra 2006 v New Yorku.

Národná rada Slovenskej republiky s opčným protokolom vyslovila súhlas uznesením č. 209 z 30. januára 2007.

Prezident Slovenskej republiky opčný protokol ratifikoval 22. marca 2007.

Ratifikačná listina bola 7. mája 2007 uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

Opčný protokol nadobudol platnosť 19. augusta 2010 v súlade s článkom VI ods. 1. V ten istý deň, t. j. 19. augusta 2010, nadobudol platnosť aj pre Slovenskú republiku.

K oznámeniu č. 4/2012 Z. z.

Opčný protokol

k Dohovoru o bezpečnosti personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého personálu

Štáty, zmluvné strany tohto protokolu,

pripomínajúc ustanovenia Dohovoru o bezpečnosti personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého personálu prijatého 9. decembra 1994 v New Yorku,

hlboko znepokojené pokračovaním útokov na personál Organizácie Spojených národov a pridružený personál,

uznávajúc, že operácie Organizácie Spojených národov sa vykonávajú na účely poskytovania humanitárnej, politickej alebo rozvojovej pomoci na podporu mieru a poskytovania núdzovej humanitárnej pomoci, ktoré znamenajú osobitné nebezpečenstvo pre personál Organizácie Spojených národov a pridružený personál, si vyžadujú rozšírenie rozsahu právnej ochrany podľa dohovoru pre tento personál,

presvedčené o potrebe efektívneho režimu na zaistenie toho, aby boli páchatelia útokov na personál Organizácie Spojených národov a pridružený personál odovzdaní spravodlivosti,

dohodli sa takto:

Článok I

Vzťah

Tento protokol dopĺňa Dohovor o bezpečnosti personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého personálu prijatého 9. decembra 1994 v New Yorku (ďalej len „dohovor“) a medzi zmluvnými stranami tohto protokolu sa dohovor a protokol vykladajú spoločne ako jeden dokument.

Článok II

Pôsobnosť dohovoru na operácie Organizácie Spojených národov

1. Zmluvné strany tohto protokolu použijú dohovor, okrem operácií podľa ustanovenia článku 1 písm. c) dohovoru, aj vo vzťahu k všetkým iným operáciám Organizácie Spojených národov zriadeným na základe rozhodnutia príslušného orgánu Organizácie Spojených národov v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov a vykonávaným a kontrolovaným orgánmi Organizácie Spojených národov na účely

a) poskytovania humanitárnej, politickej alebo rozvojovej pomoci pri udržiavaní mieru alebo

b) poskytovania núdzovej humanitárnej pomoci.

2. Odsek 1 sa nepoužije na žiadnu stálu úradovňu Organizácie Spojených národov, ako je sídlo Organizácie alebo jej odborných organizácií, ktoré vznikli na základe dohody s Organizáciou Spojených národov.

3. Hostiteľský štát môže urobiť generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov vyhlásenie, že nepoužije ustanovenia tohto protokolu, pokiaľ ide o operácie podľa ustanovení článku 2 ods. 1 písm. b), ktoré sa uskutočňujú výhradne na účel reakcie na prírodnú katastrofu. Takého vyhlásenie sa musí urobiť pred nasadením operácie.

Článok III

Povinnosť štátu, zmluvnej strany, pokiaľ ide o článok 8 dohovoru

Povinnosť štátu, zmluvnej strany tohto protokolu, pokiaľ ide o uplatňovanie článku 8 dohovoru na operácie Organizácie Spojených národov definované v článku 2 tohto protokolu, sa nedotýka jeho práva podniknúť akciu v rámci výkonu svojej vnútroštátnej právomoci nad akýmkoľvek príslušníkom personálu Organizácie Spojených národov alebo pridruženého personálu, ktorý porušil zákony a predpisy tohto štátu pod podmienkou, že takéto konanie nie je porušením žiadneho iného medzinárodnoprávneho záväzku štátu, zmluvnej strany.

Článok IV

Podpis

Tento protokol je otvorený na podpis všetkým štátom v sídle Organizácie Spojených národov na 12 mesiacov, od 16. januára 2006 do 16. januára 2007.

Článok V

Súhlas byť viazaný protokolom

1. Tento protokol podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu signatárskych štátov. Ratifikačné listiny, listiny o prijatí alebo schválení sa uložia u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

2. Tento protokol je po 16. januári 2007 otvorený na prístup ktorémukoľvek nesignatárskemu štátu. Listiny o prístupe sa uložia u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

3. Ktorýkoľvek štát, ktorý nie je štátom, zmluvnou stranou dohovoru, môže ratifikovať, prijať, schváliť alebo pristúpiť k tomuto protokolu, ak súčasne ratifikuje, prijme, schváli alebo pristúpi k dohovoru v súlade s jeho článkami 25 a 26.

Článok VI

Nadobudnutie platnosti

1. Tento protokol nadobudne platnosť tridsiaty deň nasledujúci po dni uloženia dvadsiatej druhej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

2. Pre každý štát, ktorý ratifikuje, prijme, schváli alebo pristúpi k tomuto protokolu po uložení dvadsiatej druhej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe, nadobudne protokol platnosť tridsiaty deň po uložení jeho ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe.

Článok VII

Výpoveď

1. Štát, zmluvná strana, môže vypovedať tento protokol písomným oznámením generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

2. Výpoveď nadobudne účinnosť jeden rok nasledujúci po dni prijatia oznámenia generálnym tajomníkom Organizácie Spojených národov.

Článok VIII

Autentické texty

Pôvodné vyhotovenie tohto protokolu, ktorého anglický, arabský, čínsky, francúzsky, ruský a španielsky text sú rovnako autentické, je uložené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, ktorý zašle jeho overené kópie všetkým štátom.

Dané v New Yorku 8. decembra 2005.

Anglické znenie textu