95

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. augusta 2004 bola v mene Slovenskej republiky podpísaná Dohoda o statuse Organizácie Severoatlantickej zmluvy, predstaviteľov štátov a medzinárodného personálu.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 1327 z 28. októbra 2004.

Prezident Slovenskej republiky ratifikačnú listinu podpísal 29. novembra 2004. Ratifikačná listina bola 16. decembra 2004 uložená u depozitára dohody, ktorým je vláda Spojených štátov amerických.

Pre Slovenskú republiku dohoda nadobudla platnosť 16. decembra 2004 na základe článku 26 ods. 2.

K oznámeniu č. 95/2005 Z. z.

DOHODA

o statuse Organizácie Severoatlantickej zmluvy, predstaviteľov štátov a medzinárodného personálu

Signatárske štáty tejto dohody,

berúc do úvahy skutočnosť, že na vykonávanie jej funkcií a plnenie jej zámerov je potrebné, aby Organizácia Severoatlantickej zmluvy, jej medzinárodný personál a predstavitelia členských štátov zúčastňujúci sa na jej stretnutiach požívali status určený ďalej v texte,

dohodli sa takto:

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

V tejto dohode

a) „Organizácia“ znamená Organizáciu Severoatlantickej zmluvy pozostávajúcu z Rady a z jej podriadených orgánov;

b) „Rada“ znamená Radu ustanovenú podľa článku 9 Severoatlantickej zmluvy a delegátov Rady;

c) „Podriadené orgány“ znamenajú všetky orgány, výbory alebo služby vytvorené priamo Radou alebo na základe právomoci Rady okrem orgánov, na ktoré sa táto dohoda podľa článku 2 nevzťahuje;

d) „Predseda delegátov Rady“ zahŕňa v prípade jeho neprítomnosti aj zastupujúceho podpredsedu.

Článok 2

Táto dohoda sa nevzťahuje na akékoľvek vojenské veliteľstvo ustanovené v rámci vykonávania Severoatlantickej zmluvy ani na akékoľvek iné vojenské orgány, ak Rada nerozhodne inak.

Článok 3

Organizácia a členské štáty budú trvale spolupracovať pri uľahčení riadneho uplatňovania spravodlivosti, zabezpečia dodržiavanie policajných predpisov a zabránia akýmkoľvek prípadom zneužívania v súvislosti s imunitami a výsadami určenými v tejto dohode. Ak niektorý členský štát dospeje k záveru, že došlo k akémukoľvek zneužitiu imunity alebo výsady udelenej touto dohodou, uskutočnia sa konzultácie medzi týmto štátom a Organizáciou alebo medzi dotknutými štátmi, na ktorých sa určí, či skutočne došlo k takémuto zneužitiu, a ak áno, pokúsia sa zabezpečiť, že sa nebude opakovať. Bez ohľadu na predchádzajúce ustanovenia alebo ktorékoľvek iné ustanovenia tejto dohody môže členský štát, ktorý dospeje k záveru, že niektorá osoba zneužila svoju výsadu spojenú s pobytom alebo niektorú inú výsadu alebo imunitu priznanú touto dohodou, požiadať túto osobu o opustenie svojho územia.

ČASŤ II

ORGANIZÁCIA

Článok 4

Organizácia má právnu subjektivitu; má spôsobilosť uzavierať zmluvy, nadobúdať a scudzovať hnuteľný i nehnuteľný majetok a byť účastníkom právnych konaní.

Článok 5

Organizácia, jej majetok a aktíva, nech sa nachádzajú kdekoľvek a sú v držbe kohokoľvek, požívajú imunitu voči každej forme právneho konania, ak sa v konkrétnom prípade predseda delegátov Rady konajúci v mene Organizácie výslovne nevzdá tejto imunity. Napriek tomu žiadne takéto vzdanie sa imunity nezahŕňa akékoľvek exekučné opatrenie alebo zadržanie majetku.

Článok 6

Priestory Organizácie sú nedotknuteľné. Jej majetok a aktíva, nech sa nachádzajú kdekoľvek a sú v držbe kohokoľvek, požívajú imunitu voči prehliadke, zabaveniu, konfiškácii, vyvlastneniu alebo akejkoľvek inej forme zásahu.

Článok 7

Archívy Organizácie a všetky dokumenty patriace Organizácii alebo v jej držbe sú nedotknuteľné, nech sa nachádzajú kdekoľvek.

Článok 8

1. Bez obmedzenia finančnou kontrolou, nariadeniami alebo finančnými moratóriami akéhokoľvek druhu

a) Organizácia môže mať v držbe ľubovoľnú menu a viesť účty v ľubovoľnej mene;

b) Organizácia môže voľne prevádzať svoje prostriedky z jednej krajiny do druhej alebo v rámci ktorejkoľvek krajiny a vymieňať ľubovoľnú menu, ktorú má v držbe, za ktorúkoľvek inú menu pri najvýhodnejšom oficiálnom výmennom kurze na účely kúpy alebo predaja podľa konkrétnych okolností.

2. Pri výkone svojich práv podľa odseku 1 bude Organizácia primerane prihliadať na vyhlásenia, ktoré urobí ktorýkoľvek členský štát, a bude sa nimi riadiť v prakticky uskutočniteľnom rozsahu.

Článok 9

Organizácia, jej aktíva, príjmy a iný majetok sú oslobodené

a) od všetkých priamych daní; Organizácia si však nebude uplatňovať nárok na oslobodenie od sadzieb, daní alebo poplatkov, ktoré predstavujú len platby za verejnoprospešné služby;

b) od všetkých ciel a kvantitatívnych obmedzení dovozu a vývozu v súvislosti s predmetmi dovezenými alebo vyvezenými Organizáciou na jej vlastné úradné účely; predmety dovezené na základe takéhoto oslobodenia nebudú scudzené predajom ani ako dar v krajine, do ktorej boli dovezené, okrem prípadov uskutočnených za podmienok schválených vládou tejto krajiny;

c) od všetkých ciel a kvantitatívnych obmedzení dovozov a vývozov v súvislosti s jej publikáciami.

Článok 10

Napriek tomu, že Organizácia si vo všeobecnosti nebude uplatňovať nárok na oslobodenie od spotrebných daní ani od daní z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktoré sú súčasťou dohodnutej ceny, v tých prípadoch, keď Organizácia uskutočňuje dôležité nákupy majetku na úradné použitie, ktoré sú alebo môžu byť takýmito daňami zaťažené, členské štáty vždy, keď to bude možné, prijmú vhodné administratívne opatrenia na odpustenie alebo vrátenie sumy poplatku alebo dane.

Článok 11

1. Úradná korešpondencia ani iná úradná komunikácia Organizácie nebudú podliehať cenzúre.

2. Organizácia má právo používať kódy a posielať a prijímať korešpondenciu prostredníctvom kuriéra alebo v zapečatenej batožine, na ktorých sa vzťahujú rovnaké imunity a výsady ako na diplomatických kuriérov a batožinu.

3. Nič v tomto článku sa nebude vykladať tak, aby to vylučovalo prijatie vhodných bezpečnostných opatrení, ktoré budú dohodnuté medzi členským štátom a Radou konajúcou v mene Organizácie.

ČASŤ III

PREDSTAVITELIA ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Článok 12

Každá osoba vymenovaná členským štátom do funkcie hlavného stáleho predstaviteľa pri Organizácii na území iného členského štátu a členovia jeho úradného personálu s pobytom na tomto území, o ktorých sa tak dohodol štát, ktorý ich poveril, s Organizáciou a Organizácia so štátom, v ktorom budú pobývať, požívajú imunity a výsady poskytované členom diplomatického zboru a personálu zastupiteľských úradov v porovnateľnom postavení.

Článok 13

1. Každý predstaviteľ členského štátu v Rade alebo v niektorom jej podriadenom orgáne, na ktorého sa nevzťahuje článok 12, požíva počas prítomnosti na území iného členského štátu pri plnení svojich povinností tieto výsady a imunity:

a) rovnakú imunitu voči zadržaniu alebo inému obmedzeniu osobnej slobody, aká sa poskytuje diplomatickému personálu v porovnateľnom postavení;

b) imunitu voči právnemu konaniu vo vzťahu k ústnym alebo písomným výrokom a k činom tejto osoby pri výkone jej úradnej funkcie;

c) nedotknuteľnosť všetkých listín a dokumentov;

d) právo používať kódy a prijímať a odosielať listiny alebo korešpondenciu prostredníctvom kuriéra alebo v zapečatenej batožine;

e) spolu so svojím manželským partnerom rovnaké oslobodenie od prisťahovaleckých obmedzení, povinnosti registrácie cudzincov a povinnej vojenskej služby, aké sa poskytujú diplomatickému personálu v porovnateľnom postavení;

f) rovnaké možnosti vo vzťahu k menovým alebo devízovým obmedzeniam, aké sa poskytujú diplomatickému personálu v porovnateľnom postavení;

g) rovnaké imunity a možnosti vo vzťahu k osobnej batožine, aké sa poskytujú diplomatickému personálu v porovnateľnom postavení;

h) právo na oslobodenie od dovozného cla pri dovoze svojho nábytku a predmetov osobnej potreby pri prvom príchode po nástupe do svojej funkcie v príslušnej krajine a na oslobodenie od vývozného cla pri vývoze takéhoto nábytku a predmetov osobnej potreby po skončení funkcie v danej krajine; v oboch uvedených prípadoch za takých podmienok, aké môže vláda krajiny, v ktorej sa toto právo má uplatňovať, považovať za nevyhnutné;

i) právo na oslobodenie od dovozného cla pri dočasnom dovoze svojho súkromného motorového vozidla na svoje osobné použitie a právo na oslobodenie od vývozného cla pri následnom vývoze takéhoto vozidla; v oboch uvedených prípadoch za takých podmienok, aké môže vláda príslušnej krajiny považovať za nevyhnutné;

2. V prípade, keď daňová povinnosť akéhokoľvek druhu závisí od pobytu, sa za obdobie pobytu nepovažujú tie obdobia, počas ktorých sa predstaviteľ, na ktorého sa vzťahuje tento článok, zdržiava na území iného členského štátu pri plnení svojich povinností. Počas takýchto služobných období bude oslobodený od zdaňovania svojho úradného platu a požitkov.

3. V tomto článku sa za „predstaviteľa“ považujú všetci predstavitelia, poradcovia a technickí experti delegácií. Každý členský štát oznámi na požiadanie iným zainteresovaným členským štátom mená svojich predstaviteľov, na ktorých sa vzťahuje tento článok, spolu s pravdepodobnou dĺžkou trvania ich pobytu na územiach týchto členských štátov.

Článok 14

Oficiálnym administratívnym pracovníkom sprevádzajúcim predstaviteľa členského štátu, na ktorých sa nevzťahuje článok 12 alebo 13, budú počas pobytu na území iného členského štátu pri plnení ich povinností priznané výsady a imunity uvedené v článku 13 ods. 1 písm. b) c)e) f)h) a i) a v odseku 2.

Článok 15

Výsady a imunity sa nepriznávajú predstaviteľom členských štátov a ich personálu pre ich osobný prospech, ale s cieľom zabezpečiť nezávislý výkon ich funkcií v súvislosti so Severoatlantickou zmluvou. Z uvedeného vyplýva, že členský štát má nielen právo, ale aj povinnosť vzdať sa imunity svojich predstaviteľov a ich personálu vo všetkých prípadoch, ak by imunita podľa jeho názoru narušila výkon spravodlivosti, ak sa jej možno vzdať bez ujmy účelu, na ktorý bola priznaná.

Článok 16

Ustanovenia článkov 12 až 14 nevyžadujú od žiadneho štátu, aby niektorú z výsad alebo imunít tam uvedených udelil ktorejkoľvek osobe, ktorá je jeho štátnym príslušníkom, ani osobe, ktorá je jeho predstaviteľom alebo členom jeho personálu.

ČASŤ IV

MEDZINÁRODNÝ PERSONÁL A EXPERTI NA MISIÁCH PRE ORGANIZÁCIU

Článok 17

Kategórie pracovníkov Organizácie, na ktorých sa vzťahujú články 18 až 20, dohodne predseda delegátov Rady s každým zainteresovaným členským štátom. Predseda delegátov Rady oznámi členským štátom mená pracovníkov zaradených do týchto kategórií.

Článok 18

Pracovníci Organizácie určení dohodou podľa článku 17:

a) požívajú imunitu voči právnemu konaniu vo vzťahu k ústnym alebo písomným vyhláseniam a činom uskutočneným vo svojej úradnej funkcii a v rozsahu svojej právomocí;

b) bude im, ako aj ich manželským partnerom a najbližším rodinným príslušníkom, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti a sú od nich závislí, priznané oslobodenie od prisťahovaleckých obmedzení a od povinnosti registrácie cudzincov, aké sa priznáva diplomatickým pracovníkom v porovnateľnom postavení;

c) budú im poskytnuté rovnaké možnosti vo vzťahu k menovým alebo devízovým obmedzeniam, aké sa poskytujú diplomatickým pracovníkom v porovnateľnom postavení;

d) budú im, ako aj ich manželským partnerom a najbližším rodinným príslušníkom, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti a sú od nich závislí, poskytnuté rovnaké možnosti repatriácie v čase medzinárodnej krízy, aké sa poskytujú diplomatickým pracovníkom v porovnateľnom postavení;

e) majú právo na oslobodenie od dovozného cla pri dovoze svojho nábytku a predmetov osobnej potreby v čase prvého príchodu po nástupe do svojej funkcie v príslušnej krajine a na oslobodenie od vývozného cla pri opätovnom vývoze takéhoto nábytku a predmetov osobnej potreby po skončení svojej funkcie v tejto krajine; v obidvoch uvedených prípadoch za takých podmienok, aké môže vláda krajiny, v ktorej sa toto právo má uplatňovať, považovať za nevyhnutné;

f) majú právo na oslobodenie od dovozného cla pri dočasnom dovoze svojich súkromných motorových vozidiel na svoje osobné použitie a na oslobodenie od vývozného cla pri následnom opätovnom vývoze takéhoto vozidla; v obidvoch uvedených prípadoch za takých podmienok, aké môže vláda príslušnej krajiny považovať za nevyhnutné.

Článok 19

Pracovníci Organizácie určení dohodou podľa článku 17 sú oslobodení od povinnosti zdaňovania platov a požitkov, ktoré im Organizácia vypláca z titulu ich úradnej funkcie. Ktorýkoľvek členský štát však môže s Radou konajúcou v mene Organizácie uzavrieť dohodu, podľa ktorej takýto členský štát bude zamestnávať a prideľovať do Organizácie iba svojich štátnych príslušníkov (ak si to taký členský štát praje, s výnimkou osôb, ktoré nemajú pravidelný pobyt na jeho území), ktorí budú pracovať ako medzinárodný personál Organizácie, a vyplácať takýmto osobám platy a požitky z vlastných prostriedkov a podľa vlastnej platovej stupnice. Takto uhradené platy a požitky môže takýto členský štát zdaňovať, sú však oslobodené od daňovej povinnosti vo všetkých ostatných členských štátoch. Ak ktorýkoľvek členský štát uzavrie takúto dohodu a ak takáto dohoda bude neskôr zmenená alebo ukončená, členské štáty prestávajú byť viazané ustanoveniami prvej vety tohto článku oslobodiť od zdaňovania platy a požitky vyplácané ich štátnym príslušníkom.

Článok 20

Okrem imunít a výsad uvedených v článkoch 18 a 19 budú výkonnému tajomníkovi Organizácie, koordinátorovi Severoatlantickej obrannej výroby a takým ďalším stálym pracovníkom v podobnom postavení, na ktorých sa môže dohodnúť predseda delegátov Rady s vládami členských štátov, priznané výsady a imunity obvykle priznávané diplomatickým pracovníkom v porovnateľnom postavení.

Článok 21

1. Expertom (iným ako pracovníkom podliehajúcim ustanoveniam článkov 18 až 20) zamestnaným v misiách z poverenia Organizácie budú priznané nasledujúce výsady a imunity v takej miere, v akej je to potrebné na efektívny výkon ich funkcií počas pobytu na území členského štátu na plnenie ich povinností:

a) imunita voči zadržaniu alebo inému obmedzeniu osobnej slobody a voči zabaveniu ich osobnej batožiny;

b) imunita voči právnemu konaniu vo vzťahu k ústnym alebo písomným vyhláseniam alebo k činom v súvislosti s výkonom ich oficiálnych funkcií pre Organizáciu;

c) rovnaké možnosti vo vzťahu k menovým alebo devízovým obmedzeniam a vo vzťahu k ich osobnej batožine, aké sa poskytujú úradníkom zahraničných vlád na dočasných oficiálnych misiách;

d) nedotknuteľnosť všetkých listín a dokumentov súvisiacich s prácou, ktorú vykonávajú pre Organizáciu.

2. Predseda delegátov Rady oznámi dotknutým členským štátom mená všetkých expertov, na ktorých sa vzťahuje tento článok.

Článok 22

Výsady a imunity sa pracovníkom a expertom poskytujú v záujme Organizácie, a nie pre ich osobný prospech. Predseda delegátov Rady má právo a povinnosť vzdať sa imunity ktoréhokoľvek pracovníka alebo experta v každom takom prípade, ak by imunita podľa jeho názoru narušila výkon spravodlivosti a možno sa jej vzdať bez ujmy na záujmoch Organizácie.

Článok 23

Ustanovenia článkov 18, 20 a 21 nevyžadujú, aby štát poskytol akékoľvek výsady alebo imunity tam uvedené ktorejkoľvek osobe, ktorá je jeho štátnym príslušníkom, okrem týchto prípadov:

a) imunitu voči právnemu konaniu vo vzťahu k ústnym alebo písomným vyhláseniam alebo k činom v súvislosti s výkonom oficiálnych funkcií pre Organizáciu;

b) nedotknuteľnosť všetkých listín a dokumentov súvisiacich s prácou, ktorú vykonávajú pre Organizáciu;

c) možnosti vo vzťahu k menovým alebo devízovým obmedzeniam do takej miery, do akej je to potrebné na efektívne vykonávanie ich funkcií.

ČASŤ V

RIEŠENIE SPOROV

Článok 24

Rada prijme opatrenia na vhodné spôsoby riešenia

a) sporov vyplývajúcich zo zmlúv alebo z iných sporov súkromnoprávnej povahy, v ktorých je Organizácia stranou;

b) sporov týkajúcich sa ktoréhokoľvek pracovníka alebo experta Organizácie, na ktorého sa vzťahuje časť IV tejto dohody, ktorý z titulu svojho úradného postavenia požíva imunitu, ak nedošlo v súlade s článkom 22 k vzdaniu sa imunity.

ČASŤ VI

DODATOČNÉ DOHODY

Článok 25

Rada konajúca v mene Organizácie môže uzavrieť s ktorýmkoľvek členským štátom alebo štátmi dodatočné dohody, ktorými sa menia ustanovenia tejto dohody vo vzťahu k predmetnému štátu alebo štátom.

ČASŤ VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 26

1. Táto dohoda je otvorená na podpis členským štátom Organizácie a bude podliehať ratifikácii. Ratifikačné listiny budú uložené u vlády Spojených štátov amerických, ktorá bude o každom takomto uložení informovať všetky signatárske štáty.

2. Po uložení ratifikačných listín šiestich signatárskych štátov táto dohoda nadobudne platnosť vo vzťahu k týmto štátom. Vo vzťahu ku každému ďalšiemu signatárskemu štátu táto dohoda nadobudne platnosť dňom uloženia jeho ratifikačnej listiny.

Článok 27

Túto dohodu môže ktorýkoľvek zmluvný štát vypovedať písomným oznámením o výpovedi vláde Spojených štátov amerických, ktorá o každom takomto oznámení bude informovať všetky signatárske štáty. Výpoveď dohody nadobudne účinnosť po uplynutí jedného roka od prijatia oznámenia vládou Spojených štátov amerických.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci podpísali túto dohodu.

Dané v Ottawe 20. septembra 1951 vo francúzskom jazyku a v anglickom jazyku, pričom obidve znenia sú rovnako autentické, v jednom exemplári, ktorý bude uložený v archívoch vlády Spojených štátov amerických, ktorá overenú kópiu odošle každému signatárskemu štátu.

Anglické znenie textu