Nájdených 317
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
167/2008 Z. z. Tlačový zákon 01.06.2008
261/2017 Z. z. Zákon o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka 01.01.2018
163/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín 01.07.2017
138/2017 Z. z. Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín 01.07.2017
86/2016 Z. z. Oznámenie o spôsobe úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním
201/2016 Z. z. Vyhláška o vedení odbornej evidencie knižničných dokumentov 01.07.2016
110/2016 Z. z. Vyhláška o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe 01.03.2016
282/2015 Z. z. Zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim 01.07.2016
189/2015 Z. z. Zákon o kultúrno-osvetovej činnosti 01.09.2015
126/2015 Z. z. Zákon o knižniciach a o zmene a doplnení zákona o múzeách a o galériách 01.07.2015
40/2015 Z. z. Zákon o audiovízii 01.07.2015
374/2014 Z. z. Zákon o pohľadávkach štátu 01.01.2015
230/2014 Z. z. Vyhláška o rozsahu vybraných informácií požadovaných od divadiel a hudobných inštitúcií 01.09.2014
468/2013 Z. z. Vyhláška o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby 01.01.2014
116/2013 Z. z. Zákon o zriadení Slovenského historického ústavu v Ríme 01.01.2014
340/2012 Z. z. Zákon o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska 01.01.2013
188/2011 Z. z. Nariadenie o pamiatkových rezerváciách Vlkolínec, Špania Dolina a Osturňa 01.07.2011
253/2010 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu 15.06.2010
207/2009 Z. z. Zákon o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty 01.06.2009
206/2009 Z. z. Zákon o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty 01.06.2009
 
...