Ústavný zákon č. 323/2004 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Čiastka 136/2004
Platnosť od 26.05.2004
Účinnosť od 20.07.2004
Redakčná poznámka

okrem čl. I prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 20. júla 2004

OBSAH

323

ÚSTAVNÝ ZÁKON

zo 14. mája 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z. a ústavného zákona č. 140/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V čl. 77 ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú slová „a poslanca Európskeho parlamentu.“.

2. V čl. 129 odsek 2 znie:

(2) Ústavný súd rozhoduje o ústavnosti a zákonnosti volieb prezidenta Slovenskej republiky, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do orgánov územnej samosprávy a volieb do Európskeho parlamentu.“.


Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2004 okrem čl. I prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 20. júla 2004.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.