Vyhláška č. 313/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky o výdavkoch spojených s voľbami do Európskeho parlamentu

(v znení č. 562/2007 Z. z.)

Čiastka 131/2004
Platnosť od 15.05.2004 do30.06.2015
Účinnosť od 01.01.2008 do30.06.2015
Zrušený 180/2014 Z. z.

OBSAH

313

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky

zo 7. mája 2004

o výdavkoch spojených s voľbami do Európskeho parlamentu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) a Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“) podľa § 43 ods. 2 zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovujú:


§ 1

Výdavkami spojenými s voľbami do Európskeho parlamentu (ďalej len „výdavky spojené s voľbami“), ktoré sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu, sú výdavky na

a) tlač hlasovacích lístkov, zoznamov voličov, metodických a informačných materiálov, príručiek a ďalších volebných tlačív,

b) obálky, archívne obaly a pečiatky okrskových volebných komisií,

c) jednotné programové spracovanie čerpania finančných prostriedkov na voľby do Európskeho parlamentu (ďalej len „voľby“),

d) ochranu volebných miestností a zvýšenú ochranu verejného poriadku v deň konania volieb,

e) vybavenie volebných miestností štátnymi zástavami, štátnymi vlajkami, štátnymi znakmi a volebnými schránkami,

f) vybavenie osobitných priestorov určených na úpravu hlasovacích lístkov vo volebných miestnostiach,

g) zabezpečenie výpočtovej, komunikačnej a reprografickej techniky vrátane jej základného programového vybavenia a licencií, obstaranie spotrebného materiálu a náhradných dielov k výpočtovej a reprografickej technike používanej pri zabezpečovaní volieb,

h) opravy, servis a obmenu technických zariadení potrebných na zabezpečenie volieb,

i) poštové a telekomunikačné služby v rozsahu podľa osobitného predpisu,1)

j) energie,

k) materiálne zabezpečenie volebných komisií a odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií,

l) cestovné náhrady2) členov a zapisovateľov volebných komisií, členov odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií, členov odborno-administratívneho útvaru Ústrednej volebnej komisie a pomocných pracovných síl volebných komisií,

m) občerstvenie a stravovanie členov a zapisovateľov volebných komisií, členov odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií, členov odborno-administratívneho útvaru Ústrednej volebnej komisie a pomocných pracovných síl volebných komisií v rozsahu podľa osobitného predpisu,3)

n) dopravné v rozsahu podľa osobitného predpisu,1) prevádzku motorových vozidiel a prepravné vrátane dopravy a prepravy volebných materiálov, tlačív a zápisníc o výsledkoch volieb,

o) odmeny a náhrady mzdy zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie, zapisovateľov obvodných volebných komisií, odmeny členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií,4) členov odborno-administratívneho útvaru Ústrednej volebnej komisie, členov odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií a pomocných pracovných síl volebných komisií, zamestnancov, ktorí zabezpečujú úlohy súvisiace s prípravou a spracovaním výsledkov volieb, náhrady mzdy zamestnávateľom členov volebných komisií a náhrady samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré vykonávali funkciu člena volebných komisií,4) vrátane úhrady poistného do poisťovní podľa osobitných predpisov,5)

p) školenia konané v súvislosti s voľbami,

r) nájomné za volebné miestnosti, ich prevádzku a nevyhnutné úpravy,

s) tlač a doručovanie oznámení o mieste a čase konania volieb a doručovanie zoznamu kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách,

t) služby na zabezpečenie prípravy, spracovania a monitorovania výsledkov volieb,

u) poplatky spojené s prenosom dát,

v) zmluvné poistenie techniky v správe štatistického úradu počas prepravy do priestorov a z priestorov určených pre odborné (sumarizačné) útvary volebných komisií,

x) odmeny na základe dohôd o vykonaní práce na zabezpečenie volieb a spracovanie výsledkov volieb,

y) výdavky spojené s vyhlásením výsledkov volieb a s prezentáciou výsledkov volieb vrátane prezentácie v medzinárodných orgánoch,

z) výdavky Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v súvislosti s voľbami.

§ 2

(1) Výdavky spojené s voľbami podľa § 1 uhrádza

a) ministerstvo vnútra

1. priamo,

2. prostredníctvom obvodného úradu,

3. prostredníctvom obce a v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava a v meste Košice prostredníctvom mestskej časti (ďalej len „obec“),

b) štatistický úrad.

(2) Ministerstvo vnútra uhrádza priamo výdavky na

a) tlač hlasovacích lístkov, zoznamov voličov, metodických a informačných materiálov, príručiek a ďalších volebných tlačív,

b) obálky, archívne obaly a pečiatky okrskových volebných komisií,

c) jednotné programové spracovanie čerpania finančných prostriedkov na voľby,

d) ochranu volebných miestností a zvýšenú ochranu verejného poriadku v deň konania volieb,

e) vybavenie volebných miestností štátnymi zástavami, štátnymi vlajkami, štátnymi znakmi a volebnými schránkami,

f) vybavenie osobitných priestorov určených na úpravu hlasovacích lístkov vo volebných miestnostiach,

g) zabezpečenie výpočtovej a reprografickej techniky vrátane jej základného programového vybavenia, obstaranie spotrebného materiálu a náhradných dielov k výpočtovej a reprografickej technike používanej pri zabezpečovaní volieb,

h) opravy, servis a obmenu technických zariadení potrebných na zabezpečenie volieb,

i) telekomunikačné služby v rozsahu podľa osobitného predpisu,1)

j) materiálne zabezpečenie Ústrednej volebnej komisie,

k) cestovné náhrady2) členov a zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie a členov odborno-administratívneho útvaru Ústrednej volebnej komisie,

l) občerstvenie a stravovanie členov a zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie a členov odborno-administratívneho útvaru Ústrednej volebnej komisie v rozsahu podľa osobitného predpisu,3)

m) dopravné v rozsahu podľa osobitného predpisu,1) prevádzku motorových vozidiel a prepravné vrátane dopravy a prepravy volebných materiálov, tlačív a zápisníc o výsledkoch volieb,

n) odmeny a náhrady mzdy zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie, členov odborno–administratívneho útvaru Ústrednej volebnej komisie, náhrady mzdy zamestnávateľom členov Ústrednej volebnej komisie a náhrady samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré vykonávali funkciu člena Ústrednej volebnej komisie,4) vrátane úhrady poistného do poisťovní podľa osobitných predpisov,5)

o) školenia konané v súvislosti s voľbami,

p) poštovné v súvislosti s voľbami,

r) odmeny na základe dohôd o vykonaní práce na zabezpečenie volieb,

s) výdavky spojené s vyhlásením výsledkov volieb a s prezentáciou výsledkov volieb vrátane prezentácie v medzinárodných orgánoch,

t) výdavky Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v súvislosti s voľbami.

(3) Ministerstvo vnútra uhrádza prostredníctvom obvodného úradu výdavky na

a) opravy technických zariadení potrebných na zabezpečenie volieb,

b) telekomunikačné služby v rozsahu podľa osobitného predpisu,1)

c) materiálne zabezpečenie obvodnej volebnej komisie,

d) cestovné náhrady2) členov a zapisovateľa obvodnej volebnej komisie a pomocných pracovných síl,

e) občerstvenie a stravovanie členov a zapisovateľa obvodnej volebnej komisie a pomocných pracovných síl v rozsahu podľa osobitného predpisu,3)

f) prevádzku motorových vozidiel a prepravné vrátane dopravy a prepravy volebných materiálov, tlačív a zápisníc o výsledkoch volieb,

g) odmeny a náhrady mzdy zapisovateľa obvodnej volebnej komisie a pomocných pracovných síl obvodnej volebnej komisie, náhrady mzdy zamestnávateľom členov obvodnej volebnej komisie a náhrady samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré vykonávali funkciu člena obvodnej volebnej komisie,4) vrátane úhrady poistného do poisťovní podľa osobitných predpisov,5)

h) odmeny na základe dohôd o vykonaní práce na zabezpečenie volieb,

i) školenia konané v súvislosti s voľbami,

j) poštovné v súvislosti s voľbami.

(4) Ministerstvo vnútra uhrádza prostredníctvom obce výdavky na

a) telekomunikačné služby pre potreby okrskových volebných komisií v rozsahu podľa osobitného predpisu,1)

b) materiálne zabezpečenie okrskových volebných komisií,

c) cestovné náhrady2) členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií a pomocných pracovných síl okrskových volebných komisií,

d) občerstvenie a stravovanie členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií a pomocných pracovných síl okrskových volebných komisií v rozsahu podľa osobitného predpisu,3)

e) prevádzku motorových vozidiel a prepravné vrátane dopravy a prepravy volebných materiálov, tlačív a zápisníc o výsledkoch volieb,

f) odmeny členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií4) a pomocných pracovných síl okrskových volebných komisií, náhrady mzdy zamestnávateľom členov okrskových volebných komisií a náhrady samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré vykonávali funkciu člena okrskových volebných komisií,4) vrátane úhrady poistného do poisťovní podľa osobitných predpisov,5)

g) školenia konané v súvislosti s voľbami,

h) poštovné v súvislosti s voľbami,

i) nájomné za volebné miestnosti, ich prevádzku a nevyhnutné úpravy,

j) tlač a doručovanie oznámení o mieste a čase konania volieb a doručovanie zoznamu kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách.

(5) Štatistický úrad uhrádza výdavky na

a) zabezpečenie výpočtovej, komunikačnej, reprografickej a inej techniky,

b) materiálne zabezpečenie odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií,

c) programové vybavenie a licencie,

d) služby dodávateľských organizácií spojené s prípravou, spracovaním a monitorovaním výsledkov volieb,

e) nákup spotrebného materiálu a náhradných dielov,

f) poplatky spojené s prenosom dát a za poštové a telekomunikačné služby v rozsahu podľa osobitného predpisu,1)

g) energie,

h) cestovné náhrady2) členov odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií,

i) občerstvenie a stravovanie členov odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií v rozsahu podľa osobitného predpisu,3)

j) dopravné v rozsahu podľa osobitného predpisu,1)

k) odmeny zamestnancom, ktorí zabezpečujú úlohy súvisiace s prípravou, spracovaním a prezentáciou výsledkov volieb, vrátane úhrady poistného do poisťovní podľa osobitných predpisov,5)

l) školenia konané v súvislosti s voľbami,

m) opravy a servis technických zariadení,

n) odmeny na základe dohôd o vykonaní práce na zabezpečenie volieb,

o) zmluvné poistenie techniky v správe štatistického úradu počas prepravy do priestorov a z priestorov určených pre odborné (sumarizačné) útvary volebných komisií.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 20. mája 2004.


Vladimír Palko v. r.

Peter Mach v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 4283/2003-41 zo 16. apríla 2003, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia (oznámenie č. 150/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 9. decembra 2003 č. 24996/2003-42 (oznámenie č. 571/2003 Z. z.).

2) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

3) Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 41/59/1996, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách (oznámenie č. 66/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 4283/2003-41 zo 16. apríla 2003.

4) § 41 ods. 5 zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu.

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.