Oznámenie č. 416/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vypovedaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o agentúrach zamestnania za úhradu č. 34 z roku 1933 Slovenskou republikou

Čiastka 182/2007
Platnosť od 06.09.2007
Účinnosť od 06.09.2007
Redakčná poznámka

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o vypovedaní dohovoru 16. júla 2007.

416

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením č. 380 zo 17. mája 2007 vyslovila súhlas s vypovedaním Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o agentúrach zamestnania za úhradu č. 34 z roku 1933 (oznámenie č. 440/1990 Zb. a oznámenie č. 110/1997 Z. z.) Slovenskou republikou.

Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o vypovedaní dohovoru 16. júla 2007.

Listina o vypovedaní dohovoru bola uložená u generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu práce v Ženeve 25. júla 2007.

Platnosť dohovoru pre Slovenskú republiku sa skončí 25. júla 2008 v súlade s článkom 11 ods. 1 dohovoru.