Oznámenie č. 299/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Európskym policajným úradom o spolupráci

Čiastka 122/2004
Platnosť od 07.05.2004
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 23. decembra 2003 na základe článku 20.

299

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. júna 2003 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Európskym policajným úradom o spolupráci.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 487 z 22. septembra 2003 a rozhodla, že ide o zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Zmluva nadobudla platnosť 23. decembra 2003 na základe článku 20.

K oznámeniu č. 299/2004 Z. z.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Európskym policajným úradom o spolupráci

Slovenská republika a Európsky policajný úrad (ďalej len „Europol“)

(ďalej len „zmluvné strany“), uvedomujúc si naliehavosť problémov vyplývajúcich z medzinárodného organizovaného zločinu, osobitne z terorizmu, obchodovania s ľuďmi, pašovania migrantov, nedovoleného obchodovania s drogami a ďalšími závažnými formami medzinárodného zločinu,

berúc do úvahy, že Rada Európskej únie splnomocnila 27. marca 2000 rozhodnutím Rady Európskej únie 2000/C 106/01 Europol na uzatvorenie Zmluvy o spolupráci so Slovenskou republikou a 14. októbra 2002 zároveň usúdila, že nie sú prekážky, ktoré by bránili zahrnúť do zmluvy prenos osobných údajov medzi Slovenskou republikou a Europolom,

berúc do úvahy, že Rada Európskej únie splnomocnila Europol na odsúhlasenie týchto ustanovení medzi Slovenskou republikou a Europolom,

berúc do úvahy, že žiadne ustanovenie tejto zmluvy nie je v rozpore a ani nebude mať žiadny dopad na ustanovenia zmlúv upravujúcich vzájomnú právnu pomoc v trestných veciach alebo spoluprácu orgánov činných v trestnom konaní, alebo na akúkoľvek inú zmluvu alebo dohodu o výmene informácií medzi Slovenskou republikou a ktorýmkoľvek členským štátom Európskej únie,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy

Na účely tejto zmluvy

a) „Dohovor“ znamená Dohovor o zriadení Európskeho policajného úradu na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii (Dohovor o Europole),1)

b) „osobné údaje“ znamenajú akékoľvek informácie vzťahujúce sa k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe: identifikovateľná osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikačné číslo alebo jeden faktor alebo viaceré faktory špecifikujúce jej fyzickú, fyziologickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu,

c) „spracovanie osobných údajov“ (ďalej len „spracovanie“) znamená operáciu alebo súbor operácií, ktorými sa osobné údaje spracovávajú automatizovanými a neautomatizovanými prostriedkami, ako napríklad zhromažďovaním, vyhotovením záznamu, usporiadaním, ukladaním, úpravou alebo zmenou, vyhľadávaním, nahliadaním, používaním, zverejnením prenosom, šírením alebo ich sprístupnením iným spôsobom, triedením alebo kombinovaním, blokovaním, vymazaním alebo zničením,

d) „informácia“ znamená osobné údaje a údaje, ktoré nie sú osobnými údajmi.

Článok 2

Účel zmluvy

Účelom tejto zmluvy je posilniť spoluprácu medzi Slovenskou republikou a členskými štátmi Európskej únie prostredníctvom Europolu v boji proti závažným formám medzinárodnej trestnej činnosti v oblastiach uvedených v článku 3 tejto zmluvy, a to najmä prostredníctvom výmeny strategických a operatívnych informácií a úpravy vzťahov medzi Slovenskou republikou a Europolom na všetkých vhodných úrovniach.

Článok 3

Oblasti trestnej činnosti, ktorých sa zmluva týka

(1) Spolupráca ustanovená touto zmluvou sa v súlade so záujmami o spoluprácu zmluvných strán vzťahuje na všetky druhy trestných činov určené rozsahom mandátu Europolu a na s nimi súvisiace trestné činy v deň nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

(2) Súvisiace trestné činy sú trestné činy páchané na účel získania prostriedkov na spáchanie trestných činov uvedených v odseku 1, trestné činy spáchané na účel uľahčenia alebo vykonania takýchto trestných činov a trestné činy majúce zabezpečiť ich beztrestnosť.

(3) Ak dôjde k zmene oprávnení Europolu, môže Europol odo dňa, ktorým zmena jeho oprávnení nadobudne platnosť, predložiť Slovenskej republike písomný návrh na rozšírenie rámca aplikácie tejto zmluvy vo vzťahu k novému oprávneniu. Europol bude informovať o všetkých významných otázkach súvisiacich so zmenou oprávnení. Zmluva sa bude aplikovať vo vzťahu k novým oprávneniam ku dňu, ktorým bude Europolu doručený písomný súhlas Slovenskej republiky v súlade s jej vnútroštátnym právnym poriadkom.

(4) Pre druhy trestnej činnosti uvedené v odseku 1, ktoré sú vymedzené v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, budú aplikovateľné definície ustanovené v prílohe. Ak zmena oprávnení uvedená v odseku 3 predpokladá vymedzenie ďalších oblastí trestnej činnosti, tie sa stanú súčasťou tejto zmluvy v súlade s odsekom 3. Europol bude informovať Slovenskú republiku o tom, kedy a ako bude vymedzenie oblastí trestnej činnosti rozšírené, pozmenené alebo doplnené. Nové vymedzenie bude Slovenská republika aplikovať odo dňa, keď bude Europolu doručený písomný súhlas Slovenskej republiky v súlade s jej právnym poriadkom. Akákoľvek zmena týkajúca sa dokumentov sa bude považovať aj za zmenu definície.

Článok 4

Oblasti spolupráce

Spolupráca môže okrem výmeny operatívnych informácií zahŕňať všetky ďalšie úlohy Europolu uvedené v Dohovore, predovšetkým výmenu odborných znalostí, informácií strategickej spravodajskej činnosti, všeobecných situačných správ, informácií o vyšetrovacích postupoch, informácií o metódach prevencie kriminality, účasť na školeniach, ako aj poskytovanie poradenstva a podpory vyšetrovania konkrétnych trestných činov.

Článok 5

Národné kontaktné miesto

(1) Slovenská republika určí Národnú ústredňu Europol Policajného zboru (ďalej len „Národná ústredňa Europol“) plniacu funkciu kontaktného miesta medzi ostatnými príslušnými orgánmi Slovenskej republiky a Europolom.

(2) Na prerokovanie otázok týkajúcich sa tejto zmluvy a spolupráce vo všeobecnosti sa uskutočnia stretnutia na vysokej úrovni medzi príslušnými orgánmi Slovenskej republiky a Europolom podľa potreby, najmenej však raz ročne.

(3) Zástupca Národnej ústredne Europol môže byť prizvaný k účasti na stretnutiach vedúcich pracovníkov národných jednotiek Europolu.

Článok 6

Príslušné orgány

(1) Orgány zodpovedné v Slovenskej republike podľa jej právneho poriadku za prevenciu a boj proti trestnej činnosti špecifikovanej v článku 3 ods. 1 sú uvedené v Prílohe č. 2 k tejto zmluve. Slovenská republika oznámi Europolu akékoľvek zmeny týkajúce sa uvedenej prílohy do troch (3) mesiacov po nadobudnutí platnosti zmien.

(2) Slovenská republika prostredníctvom Národnej ústredne Europol poskytuje Europolu na jeho žiadosť všetky informácie týkajúce sa vnútornej organizácie, úloh a úpravy ochrany údajov orgánov uvedených v odseku 1.

Článok 7

Všeobecné ustanovenia o výmene informácií

(1) Výmena informácií medzi zmluvnými stranami sa bude uskutočňovať iba na účely tejto zmluvy a v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

(2) Výmena informácií tak, ako je upravená v tejto zmluve, sa uskutočňuje medzi Národnou ústredňou Europol a Europolom. Zmluvné strany zabezpečia, aby výmena informácií mohla prebiehať dvadsaťštyri (24) hodín denne. Slovenská republika zabezpečí priame spojenie medzi Národnou ústredňou Europol a príslušnými orgánmi uvedenými v článku 6 ods. 1.

(3) Keď sa v zvláštnom prípade z dôvodov urgencie uskutoční výmena s iným orgánom Slovenskej republiky, ako je Národná ústredňa Europol, bude o tom Národná ústredňa Europol informovaná Europolom bezodkladne po doručení informácie.

(4) Europol poskytuje Slovenskej republike len tie informácie, ktoré boli zhromaždené, uložené a odovzdané v súlade s príslušnými ustanoveniami Dohovoru a jeho implementačnými nariadeniami.

(5) Slovenská republika poskytuje Europolu iba informácie, ktoré boli zhromaždené, uložené a odovzdané v súlade s jej právnym poriadkom. V tomto smere bude Europol viazaný článkom 4 ods. 4 Aktu Rady z 3. novembra 1998 ustanovujúcim pravidlá týkajúce sa prijímania informácií Europolom.2)

(6) V súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky alebo príslušnými ustanoveniami Dohovoru majú jednotlivci právo na prístup k údajom, ktoré sa na nich vzťahujú a ktoré sa odovzdávajú podľa tejto zmluvy, a právo nechať takéto údaje prekontrolovať. V prípadoch, keď je toto právo využité, odovzdávajúca strana bude konzultovať žiadosť pred konečným rozhodnutím.

Článok 8

Poskytovanie informácií Slovenskou republikou

(1) Slovenská republika upovedomí Europol pred poskytnutím informácie alebo v čase poskytnutia informácie, na aký účel je poskytnutá a o prípadných obmedzeniach jej použitia, odstránení alebo zničení vrátane prípadných všeobecných alebo špecifických podmienok obmedzenia prístupu. V prípadoch, v ktorých sú takéto obmedzenia zrejmé až po poskytnutí informácií, Slovenská republika informuje Europol o týchto obmedzeniach neskôr.

(2) Po doručení informácií Europol určí bezodkladne, najneskôr do šiestich (6) mesiacov od prijatia, či a do akej miery sa poskytnuté osobné údaje zaradia do dátových súborov Europolu v súlade s účelom, na ktorý ich poskytla Slovenská republika. Ak Europol rozhodne, že tieto údaje nezaradí do svojich dátových súborov, oznámi túto skutočnosť Slovenskej republike bezodkladne. Odovzdané osobné údaje sa vymažú, zničia alebo vrátia, ak tieto údaje nie sú viac potrebné na plnenie úloh Europolu alebo ak sa nerozhodlo o ich zaradení do dátových súborov Europolu, a to do šiestich (6) mesiacov od ich prijatia.

(3) Europol je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby osobné údaje uvedené v odseku 2, ak nie sú zaradené do dátových súborov Europolu, boli prístupné iba splnomocneným pracovníkom Europolu, ktorí určia, či sa osobné údaje zahrnú do dátových súborov Europolu alebo nie.

(4) Ak má Europol po zhodnotení dôvod predpokladať, že poskytnuté osobné údaje nie sú presné alebo aktuálne, informuje o tom Slovenskú republiku. Slovenská republika overí osobné údaje a informuje Europol o výsledku tohto overenia.

Článok 9

Poskytovanie osobných údajov Europolom

(1) Osobné údaje odovzdávané Europolom na žiadosť Slovenskej republiky sa môžu použiť iba na účel uvedený v žiadosti. Ak sa osobné údaje odovzdávajú bez špecifikovanej žiadosti, musí byť pred odovzdaním informácií alebo v čase odovzdania informácií určený účel odovzdávania osobných údajov, ako aj každé obmedzenie ich použitia, vymazania alebo zničenia vrátane možných všeobecných alebo zvláštnych podmienok obmedzenia prístupu. Ak je potreba takéhoto obmedzenia zrejmá až po poskytnutí informácií, Europol informuje Slovenskú republiku o týchto obmedzeniach neskôr.

(2) Slovenská republika splní pri poskytovaní osobných údajov Europolom tieto podmienky:

a) po ich prijatí bezodkladne rozhodne, či a v akom rozsahu sú osobné údaje potrebné na účel, na ktorý sa poskytli,

b) osobné údaje sa neposkytnú tretej strane,

c) osobné údaje sa poskytujú len Národnej ústredni Europol s výnimkou ustanovenia článku 7 ods. 3,

d) ďalšie odovzdanie osobných údajov pôvodným prijímateľom je obmedzené na príslušné orgány uvedené v článku 6 tejto dohody a uskutočňuje sa za tých istých podmienok, ktoré sa vzťahujú na pôvodné odovzdanie,

e) odovzdanie osobných údajov musí byť v individuálnych prípadoch potrebné na účel prevencie a boja proti trestným činom uvedeným v článku 3,

f) ak osobné údaje oznámi Europolu členský štát Európskej únie, tieto údaje sa môžu odovzdať len so súhlasom tohto členského štátu,

g) podmienky určené Europolom na používanie údajov sa musia rešpektovať; ak členský štát Európskej únie oznámi Europolu údaje, na ktoré určí podmienky použitia, tie sa musia tiež rešpektovať,

h) ak sa osobné údaje odovzdávajú na základe žiadosti, v tejto žiadosti musí byť špecifikovaný vlastný účel a dôvody,

i) osobné údaje sa používajú len na účel, na ktorý sa odovzdali,

j) osobné údaje sa opravia a vymažú, ak sa zistí, že tieto údaje sú nesprávne, nepresné, neaktuálne alebo sa nemali odovzdať,

k) osobné údaje sa vymažú, ak už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa odovzdali.

(3) Slovenská republika zabezpečí, aby osobné údaje odovzdané Europolom boli chránené technickými a organizačnými opatreniami zaručujúcimi úroveň ochrany zodpovedajúcej úrovni, ktorá vyplýva z vykonávania článku 25 Dohovoru.

(4) Osobné údaje odhaľujúce rasový pôvod, politické, náboženské alebo iné presvedčenie, ako aj osobné údaje týkajúce sa zdravotného stavu a sexuálneho života, ako je uvedené v článku 6 Dohovoru Rady Európy o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov z 28. 1. 1981, sa odovzdajú iba vo výnimočných prípadoch a ako dodatočné údaje k iným údajom.

(5) Osobné údaje sa neodovzdajú, ak nie je zabezpečený primeraný stupeň ich ochrany.

(6) Ak Europol zistí, že odovzdané osobné údaje sú nepresné, neaktuálne alebo sa nemali odovzdať, bezodkladne o tom informuje Národnú ústredňu Europol. Europol požiada Národnú ústredňu Europol, aby mu potvrdil, že osobné údaje sa opravia alebo vymažú.

(7) Europol uchová záznamy o každom odovzdaní osobných údajov podľa tohto článku a o dôvodoch takého odovzdania.

(8) Uchovanie osobných údajov odovzdávaných Europolom nemôže presiahnuť lehotu troch (3) rokov. Každá lehota začne plynúť odo dňa, keď udalosť vedúca k uchovaniu týchto údajov nastala. Ak lehota uchovávania osobných údajov poskytovaných Europolom bude dlhšia ako tri (3) roky, každoročne sa prehodnotí potreba ich ďalšieho uchovávania.

Článok 10

Vyhodnotenie zdroja a informácií

(1) Ak Europol poskytuje informáciu na základe tejto zmluvy, jej zdroj je určený bezodkladne na základe týchto kritérií:

A. nie sú pochybnosti o pravosti, dôveryhodnosti a kompetentnosti zdroja alebo informácia je poskytnutá zo zdroja, ktorý sa v minulosti ukázal ako spoľahlivý vo všetkých prípadoch,

B. zdroj, z ktorého sa získané informácie ukázali ako spoľahlivé vo väčšine prípadov,

C. zdroj, z ktorého sa získané informácie ukázali ako nespoľahlivé vo väčšine prípadov,

D. spoľahlivosť zdroja nemožno vyhodnotiť.

(2) Ak je informácia poskytnutá Europolom na základe tejto zmluvy, jej spoľahlivosť je určená bezodkladne na základe týchto kritérií:

1) informácia, ktorej správnosť je nespochybniteľná,

2) informácia osobne známa zdroju, ale nie osobne známa úradníkovi, ktorému sa poskytla,

3) informácia, ktorá zdroju nie je osobne známa, ale bola potvrdená inou, už registrovanou informáciou,

4) informácia, ktorá zdroju nie je osobne známa a nemôže byť potvrdená.

(3) Slovenská republika pri poskytovaní informácií na základe tejto zmluvy určí zdroj informácie a jeho spoľahlivosť na základe kritérií ustanovených v odsekoch 1 a 2.

(4) Ak jedna zo zmluvných strán na základe informácií, ktoré už vlastní, príde k záveru, že vyhodnotenie informácií poskytnutých druhou zmluvnou stranou vyžaduje opravu, bude o tom túto zmluvnú stranu informovať a spolu sa dohodnú na zmene vyhodnotenia. Ani jedna zo zmluvných strán však nemôže zmeniť vyhodnotenie prijatej informácie bez spoločnej dohody.

(5) Ak zmluvná strana doručí nevyhodnotené údaje alebo informácie, ihneď vyhodnotí spoľahlivosť zdroja alebo informácie na základe informácií, ktoré už má k dispozícii.

(6) Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na všeobecných podmienkach vyhodnocovania určitých druhov informácií a zdrojov, ktoré sa ustanovia v Memorande o porozumení medzi Slovenskou republikou a Europolom. Takúto dohodu o všeobecných podmienkach musia potvrdiť obe zmluvné strany. Ak sa informácie poskytli Europolu na základe takejto dohody, táto skutočnosť sa zaznamená spolu s informáciami.

(7) Ak nemožno uskutočniť spoľahlivé vyhodnotenie alebo ak neexistuje dohoda o všeobecných podmienkach, budú sa informácie vyhodnocovať tak, ako je uvedené v odseku 1 bode D. a v odseku 2 bode 4).

Článok 11

Oprava a vymazanie informácií poskytnutých Slovenskou republikou

(1) Ak dôjde k oprave alebo vymazaniu informácií odovzdaných Europolu, Národná ústredňa Europol o tom informuje Europol. Národná ústredňa Europol tiež informuje Europol bezodkladne, ak odovzdanú informáciu považuje za nepresnú alebo neaktuálnu.

(2) Ak Národná ústredňa Europol informovala Europol o oprave alebo vymazaní informácie odovzdanej Europolu, Europol túto informáciu opraví alebo vymaže. Europol môže rozhodnúť nevymazať informácie, ak na základe spravodajských informácií, ktoré sú rozsiahlejšie ako tie, ktoré má Slovenská republika k dispozícii, je potrebné ich ďalej spracovať. Europol bude informovať Národnú ústredňu Europol o ďalšom uchovávaní takýchto informácií.

(3) Ak má Europol dôvod považovať poskytnutú informáciu za nepresnú alebo neaktuálnu, bude informovať Národnú ústredňu Europol. Národná ústredňa Europol preverí tieto informácie a bude informovať Europol o výsledku tohto preverenia. Ak informáciu opravil alebo vymazal Europol, o takejto oprave alebo takomto vymazaní informuje Národnú ústredňu Europol.

Článok 12

Utajované informácie

(1) Všetky informácie odovzdané alebo spracované Europolom okrem informácií, ktoré sú výrazne označené alebo jasne rozpoznateľné ako verejné informácie, sú predmetom základného stupňa ochrany v rámci organizácie Europol, ako aj v členských štátoch. Informácie, ktoré sú predmetom základného stupňa ochrany nevyžadujú zvláštne označenie stupňom utajenia, ale označia sa ako informácie Europolu.

(2) Každá zmluvná strana zabezpečí základný stupeň ochrany uvedený v odseku 1 na všetky informácie poskytnuté druhou zmluvnou stranou prostredníctvom opatrení v súlade s jej právnym poriadkom, zahŕňajúce povinnosť mlčanlivosti a utajenia, obmedzenia prístupu k informáciám len na autorizovaný oprávnený personál, požiadaviek na ochranu informácií vo vzťahu k osobným údajom a všeobecných technických a procedurálnych opatrení na zachovanie bezpečnosti informácií.

(3) Informácie vyžadujúce ďalšie bezpečnostné opatrenia sú osobitne označené stupňom utajenia Slovenskej republiky alebo Europolu. Informácia je označená stupňom utajenia, len ak je to nevyhnutne potrebné a len na potrebný čas.

(4) Stupne utajenia zmluvných strán a ich označenie vzťahujúce sa na špecifické súbory bezpečnostných opatrení, ktoré sa uplatňujú na základe právnej úpravy zmluvných strán, sa vyšpecifikujú a potvrdia vzájomnou výmenou listov. Súbory bezpečnostných opatrení obsahujú rôzne stupne ochrany v závislosti od obsahu informácie, berúc do úvahy účinky, ktoré by neoprávnený prístup, šírenie alebo využívanie informácií mohli vo vzťahu k záujmom zmluvných strán spôsobiť. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnuté informácie označené stupňom utajenia rovnocenne ochraňovať v súlade so stupňami utajenia určenými v uvedených listoch.

(5) Slovenská republika zabezpečí, aby oprávnený prístup a ochranu označených utajovaných informácií dodržiavali všetky orgány, ktorým sa môžu údaje poskytnuť v súlade s touto zmluvou.

Článok 13

Postupy týkajúce sa utajovaných skutočností

(1) V súlade s článkom 12 tejto zmluvy je každá zmluvná strana zodpovedná za určenie primeraného stupňa utajenia týkajúceho sa informácií poskytnutých druhou zmluvnou stranou.

(2) Pri určení stupňa utajenia každá zmluvná strana zohľadní klasifikáciu utajovanej skutočnosti podľa národnej právnej úpravy alebo aplikovateľných predpisov, berúc do úvahy operatívnu flexibilitu.

(3) Ak zmluvná strana na základe informácií, ktoré už má k dispozícii, príde k záveru, že určenie stupňa utajenia vyžaduje zmenu, bude o tom informovať druhú zmluvnú stranu a spolu dohodnú primeraný stupeň utajenia. Žiadna zo zmluvných strán nebude špecifikovať alebo meniť stupeň utajenia bez takejto dohody.

(4) Každá zmluvná strana môže kedykoľvek požiadať o zmenu určeného stupňa utajenia vrátane zrušenia takéhoto stupňa. Každá zmluvná strana sa zaväzuje zmeniť stupeň utajenia v súlade s požiadavkami druhej zmluvnej strany. Každá zmluvná strana bezodkladne požiada o zmenu stupňa utajenia na nižší stupeň alebo o jeho zrušenie.

(5) Každá zmluvná strana môže špecifikovať časové obdobie, na ktoré sa určenie stupňa utajenia bude vzťahovať, a akékoľvek iné možné zmeny stupňa utajenia po uplynutí tohto obdobia.

(6) Ak sa utajovaná skutočnosť, ktorej stupeň utajenia sa zmenil v súlade s týmto článkom, už poskytla jednému členskému štátu alebo viacerým členským štátom Európskej únie, Europol bude na žiadosť Národnej ústredne Europol informovať o zmene stupňa utajenia všetky dotknuté strany.

Článok 14

Styční dôstojníci zastupujúci Slovenskú republiku v Europole

(1) Zmluvné strany súhlasia s posilnením vzájomnej spolupráce tak, ako je uvedené v tejto zmluve, prostredníctvom jedného styčného dôstojníka alebo viacerých styčných dôstojníkov zastupujúcich Slovenskú republiku v Europole. Úlohy, práva a povinnosti styčných dôstojníkov, ako aj podrobnosti vzťahujúce sa na ich postavenie pri Europole a s tým súvisiace náklady sú uvedené v Prílohe č. 3 k tejto zmluve.

(2) Europol zabezpečí potrebné vybavenie, akým sú kancelárske priestory a telekomunikačné zariadenie prevádzkované styčnými dôstojníkmi, v priestoroch Europolu a na náklady Europolu. Náklady na telekomunikácie bude hradiť Slovenská republika.

(3) Archívy styčných dôstojníkov sú nedotknuteľné voči akýmkoľvek zásahom. Tieto archívy zahŕňajú všetky záznamy, korešpondenciu, dokumenty, rukopisy, počítačové záznamy, fotografie, filmy a záznamy patriace styčným dôstojníkom alebo ktoré majú v držbe.

(4) Slovenská republika zabezpečí, aby jej styční dôstojníci mali rýchly, a ak je to technicky možné, priamy prístup do vlastných národných databáz, ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh počas ich pôsobenia v Europole.

Článok 15

Styční dôstojníci Europolu pôsobiaci v Slovenskej republike

(1) V prípade potreby ďalšieho posilnenia spolupráce podľa tejto zmluvy zmluvné strany môžu kedykoľvek odsúhlasiť výmenou nót ustanovenie styčných dôstojníkov Europolu pri Národnej ústredni Europol. Úlohy, práva a povinnosti styčných dôstojníkov Europolu, ako aj podrobnosti vzťahujúce sa na ich postavenie pri Národnej ústredni Europol a príslušné náklady sa uvedú v osobitnej dohode.

(2) Národná ústredňa Europol zabezpečí potrebné vybavenie, akými sú kancelárske priestory a telekomunikačné zariadenie pre styčných dôstojníkov Europolu, v priestoroch Národnej ústredne Europol a na jej náklady. Náklady na telekomunikácie bude hradiť Europol.

(3) Na území Slovenskej republiky sa na styčných dôstojníkov Europolu vzťahujú rovnaké výsady a imunity ako na styčných dôstojníkov Slovenskej republiky pri Europole.

Článok 16

Zodpovednosť

(1) Slovenská republika zodpovedá v súlade so svojím právnym poriadkom za akúkoľvek škodu spôsobenú jednotlivcom, ktorá je výsledkom právnych alebo vecných chýb v informáciách vymieňaných s Europolom. Slovenská republika sa nemôže zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú odovzdaním nesprávnych údajov poškodenej strane podľa svojho právneho poriadku poukázaním na zavinenie Europolu.

(2) Ak sa právne alebo vecné chyby vyskytnú ako výsledok odovzdania nesprávnych informácií alebo ako zlyhanie na strane Europolu alebo jedného z členských štátov Európskej únie, alebo iného tretieho štátu, alebo orgánu, na účel plnenia si svojich povinností je Europol viazaný povinnosťou na požiadanie uhradiť Slovenskej republike preukázanú sumu zaplatenú ako náhradu škody podľa odseku 1, ak sa tieto informácie nepoužili v rozpore s touto zmluvou.

(3) V prípadoch, v ktorých je Europol povinný uhradiť členskému štátu Európskej únie alebo inému tretiemu štátu, alebo orgánu sumu priznanú ako náhradu spôsobenej škody poškodenej strane a škoda je spôsobená nesplnením záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy Slovenskou republikou, Slovenská republika je viazaná na požiadanie uhradiť preukázanú sumu, ktorú Europol uhradil členskému štátu alebo inému tretiemu štátu, alebo orgánu, ako náhradu škody.

(4) Zmluvné strany nebudú vzájomne vymáhať náhradu škody podľa odsekov 2 a 3 pri náhrade škody uplatnenej v rámci trestného konania.

Článok 17

Urovnávanie sporov

(1) Akékoľvek spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy alebo otázok majúcich vplyv na vzájomné vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú vyriešené priateľskou dohodou, sa na žiadosť každej strany sporu postúpia na konečné rozhodnutie rozhodcovskému súdu pozostávajúcemu z troch rozhodcov. Každá strana sporu vymenuje jedného rozhodcu. Tretieho rozhodcu, ktorý bude rozhodcovskému súdu predsedať, vyberú prví dvaja rozhodcovia.

(2) Ak jedna zo zmluvných strán sporu nevymenuje rozhodcu do dvoch (2) mesiacov nasledujúcich po tom, ako druhá zmluvná strana požiadala o takéto vymenovanie, môže táto strana požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora, v prípade jeho neprítomnosti zástupcu predsedu, o takéto vymenovanie.

(3) Ak sa prví dvaja rozhodcovia nedohodnú na treťom rozhodcovi do dvoch (2) mesiacov nasledujúcich od ich vymenovania, každá zmluvná strana sporu môže požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora, v prípade jeho neprítomnosti zástupcu predsedu, aby rozhodcu vymenoval.

(4) Ak sa zmluvné strany sporu nedohodnú inak, určí si rozhodcovský súd vlastný postup.

(5) Rozhodcovský súd rozhoduje na základe väčšiny hlasov. V prípade rovnosti hlasov je hlas predsedu rozhodujúci. Rozhodnutie je konečné a pre zmluvné strany záväzné.

(6) Každá zo zmluvných strán si vyhradzuje právo dočasne pozastaviť vykonávanie tejto zmluvy, ak je aplikovaný postup ustanovený v tomto článku alebo ak môže byť aplikovaný postup uvedený v odseku 1 alebo v akomkoľvek inom prípade, keď zmluvná strana dospeje k názoru, že povinnosti uložené druhej zmluvnej strane touto zmluvou sa nesplnili.

Článok 18

Skončenie platnosti zmluvy

(1) Platnosť tejto zmluvy môže skončiť ktorákoľvek zmluvná strana písomnou výpoveďou so šesťmesačnou (6) výpovednou lehotou.

(2) V prípade skončenia platnosti tejto zmluvy uzavrú zmluvné strany dohodu o pokračovaní používania a uchovávania informácií, ktoré sa už vzájomne odovzdali. Ak sa nedosiahne dohoda, každá zo zmluvných strán má právo požadovať, aby sa odovzdané informácie vymazali.

Článok 19

Zmeny a doplnky

(1) Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať po vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán. Všetky zmeny a doplnky musia byť v písomnej forme.

(2) Zmluvné strany začnú konzultácie o zmenách tejto zmluvy na žiadosť jednej z nich.

Článok 20

Nadobudnutie platnosti

Táto zmluva nadobudne platnosť šesťdesiatym (60.) dňom odo dňa, keď si zmluvné strany navzájom písomne diplomatickou cestou oznámia splnenie podmienok ustanovených právnou úpravou zmluvných strán na nadobudnutie platnosti tejto zmluvy.

Dané v Bratislave 13. júna 2003 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé z nich v slovenskom jazyku a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Vladimír Palko v. r.

Za Europol:

Jürgen Storbeck v. r.

Príloha č. 1

Vymedzenie oblastí trestnej činnosti uvedených v článku 3 ods. 4 Zmluvy o spolupráci medzi Slovenskou republikou a Europolom

S prihliadnutím na oblasti trestnej činnosti uvedené v článku 3 ods. 1 Zmluvy o spolupráci medzi Slovenskou republikou a Europolom na účel tejto zmluvy:

„nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami, jedmi a prekurzormi“ znamená trestné činy uvedené v článku 3 ods. 1 Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami z 20. decembra 1988 a v ustanoveniach dopĺňajúcich alebo nahrádzajúcich tento dohovor,

„nedovolené obchodovanie s jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi“ znamená trestné činy uvedené v článku 7 ods. 1 Dohovoru o fyzickej ochrane jadrových materiálov podpísnej vo Viedni a v New Yorku 3. marca 1980 a vzťahuje sa na jadrový a/alebo rádioaktívny materiál definovaný v článku 197 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a v smernici 80/836 Euroatomu z 15. júla 1980,

„pašovanie migrantov“ znamená aktivity, ktoré majú úmyselne pomôcť k finančnému zisku pri vstupe, pobyte alebo zamestnávaní na území členských štátov Európskej únie, sú v rozpore s pravidlami a podmienkami uplatňovanými v členských štátoch a na území Slovenskej republiky sú v rozpore s jej právnymi predpismi,

„obchodovanie s ľuďmi“ znamená podriadenie osoby skutočnej a nezákonnej nadvláde iných osôb s použitím násilia, vyhrážania, zneužitím právomoci alebo lesťou, najmä ak sa týka zneužívania prostitúcie, foriem sexuálneho zneužívania a ohrozovania neplnoletých alebo obchodovania s deťmi; takéto formy zneužívania tiež zahŕňajú výrobu, predaj alebo distribúciu materiálov s detskou pornografiou,

„trestná činnosť spojená s motorovými vozidlami“ znamená krádež alebo nedovolené používanie motorových vozidiel, nákladných automobilov, prívesov, nákladov z nákladných automobilov alebo prívesov, autobusov, motocyklov, karavanov a poľnohospodárskych vozidiel, podnikových vozidiel a náhradných dielcov takýchto vozidiel, ako aj prijímanie a úschovu takýchto predmetov,

„falšovanie peňazí a iných platobných prostriedkov“ znamená činy vymedzené v článku 3 ods. 2 Ženevského dohovoru o potieraní peňazokazectva z 20. apríla 1929, ktorý sa vzťahuje na hotovosť, ako aj na iné platobné prostriedky,

„legalizácia príjmov“ znamená trestné činy uvedené v článku 6 ods. 1 až 3 Dohovoru Rady Európy o praní, vyhľadávaní, zadržiavaní a konfiškácii výnosov z trestnej činnosti podpísaného v Štrasburgu 8. novembra 1990.

Príloha č. 2

Príslušné orgány podľa článku 6 ods. 1 Zmluvy o spolupráci medzi Slovenskou republikou a Europolom

Na účely tejto zmluvy príslušné orgány Slovenskej republiky zodpovedné podľa jej právneho poriadku za prevenciu a boj proti trestnej činnosti uvedenej v článku 3 ods. 1 Zmluvy o spolupráci medzi Slovenskou republikou a Europolom sú:

1. Orgány Policajného zboru

2. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

3. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

4. Prokuratúra

5. Colné orgány

6. Železničná polícia.

Príloha č. 3

ktorou sa v súlade s článkom 14 Zmluvy o spolupráci medzi Slovenskou republikou a Europolom ustanovujú úlohy, práva a povinnosti styčných dôstojníkov Slovenskej republiky pri Europole

Článok 1

Úlohy styčného dôstojníka

Úlohou styčného dôstojníka bude podporovať a koordinovať spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Europolom. Styčný dôstojník bude zodpovedný predovšetkým za podporu kontaktov, ako aj za uľahčenie výmeny informácií medzi Slovenskou republikou a Europolom.

Článok 2

Právne postavenie styčného dôstojníka

1. Vo vzťahu k Europolu sa bude styčný dôstojník považovať za formálneho zástupcu Slovenskej republiky. Europol uľahčí v rámci možností pobyt styčného dôstojníka v Holandskom kráľovstve a ak to bude nutné, bude tiež spolupracovať s príslušnými orgánmi Holandského kráľovstva v záležitostiach výsad a imunít.

2. Styčný dôstojník bude zástupcom orgánov zodpovedných v Slovenskej republike za prevenciu a boj proti trestnej činnosti v rozsahu ustanovenom touto zmluvou.

Článok 3

Pracovné metódy

1. Akákoľvek výmena informácií medzi Europolom a styčným dôstojníkom prebehne v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

2. Pri výmene informácií bude styčný dôstojník komunikovať spravidla priamo s Europolom prostredníctvom zástupcu menovaného na tento účel Europolom. Nebude mať priamy prístup k súborom dát Europolu.

Článok 4

Utajenie

1. Slovenská republika zabezpečí, aby bol styčný dôstojník preverený na príslušnej národnej úrovni, aby mohol pracovať s informáciami obsahujúcimi utajované skutočnosti zaslanými Europolom alebo prostredníctvom neho, ktoré si vyžadujú určitý stupeň utajenia v súlade s článkom 12 zmluvy.

2. Europol poskytne styčnému dôstojníkovi pomoc pri zabezpečovaní primeraných zdrojov na splnenie akýchkoľvek požiadaviek vzťahujúcich sa na ochranu informácií obsahujúcich utajované skutočnosti vymieňaných s Europolom.

Článok 5

Administratívne záležitosti

1. Styčný dôstojník sa bude riadiť vnútornými pravidlami Europolu bez toho, aby boli dotknuté vnútroštátne právne predpisy Slovenskej republiky. Pri plnení svojich povinností bude postupovať v súlade s jej právnymi predpismi na ochranu informácií.

2. Styčný dôstojník bude priebežne informovať Europol o svojej pracovnej dobe a podrobnostiach spojenia pre naliehavé prípady. Bude tiež informovať Europol o akomkoľvek ďalšom pobyte mimo ústredia Europolu.

Článok 6

Zodpovednosť a spory

1. Slovenská republika bude zodpovedná za škody spôsobené styčným dôstojníkom na majetku Europolu. Europol bude rovnako zodpovedný za škody spôsobené svojím styčným dôstojníkom na majetku Slovenskej republiky. Akékoľvek takéto škody jedna zmluvná strana urýchlene uhradí na základe opodstatnenej žiadosti druhej zmluvnej strany. V prípade sporu ohľadom platby sa môže použiť článok 17 zmluvy.

2. V prípadoch sporov medzi Slovenskou republikou a Europolom alebo medzi styčným dôstojníkom a Europolom riaditeľ Europolu bude mať právo zakázať styčnému dôstojníkovi vstup do budovy Europolu alebo povoliť vstup len za určitých podmienok alebo obmedzení.

3. Ak dôjde k vážnemu konfliktu medzi Europolom a styčným dôstojníkom, riaditeľ Europolu je oprávnený predložiť Národnej ústredni Europol žiadosť o jeho nahradenie.